Pravo na javnu raspravu

U slučaju kada prvostepeni sud nije održao javnu raspravu iako su to apelanti predložili u tužbi, niti je drugostepeni sud pokušao da ispravi takav propust prvostepenog suda tako da sâm održi raspravu, a nisu postojali izuzetni razlozi koji bi opravdali to što drugostepeni sud nije održao raspravu, došlo je do povrede ustavnog prava apelanata na pravičan postupak.
• Odluka o meritumu broj AP-1124/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 32. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06;
• Odluka o meritumu broj AP-231/05 od 23. februara 2006. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 35/06, upravni postupak i upravni spor o zakonitosti odluka i ugovora o korištenju stana

U vezi s apelantovim navodima da mu nije data mogućnost da bude saslušan, iz stanja spisa proizlazi da su sve presude Vrhovnog suda donesene na sjednici koja nije javna. U pogledu navedene tvrdnje apelant nije dostavio dokaz Ustavnom sudu da je predlagao da se održi ročište pred Vrhovnim sudom, pa je, stoga, taj apelantov navod neosnovan i povreda prava na pravično suđenje ne postoji.
• Odluka o meritumu broj AP-993/04 od 20. decembra 2005. godine, stav 80, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1044/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05

S obzirom na to da apelantu ni u postupku koji je vođen pred carinskim organima, a ni u postupku pred Vrhovnim sudom nije osigurana javnost postupka i nije mu data mogućnost da lično ispita navode prijava protiv njega, niti da lično obrazloži razloge podnošenja tužbe u upravnom sporu, došlo je do povrede prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-505/05 od 23. februara 2006. godine, stav 27. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/05;
• Odluka o meritumu broj AP-580/05 od 23. februara 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06

Ustavni sud ukazuje da je Kantonalni sud bio dužan da održi javnu raspravu shodno odredbama člana 28. Zakona o upravnim sporovima, kao i shodno standardima uspostavljenim praksom Evropskog suda u pogledu potrebe održavanja javne rasprave. Naime, Ustavni sud ukazuje da je u konkretnom slučaju nesporno da je apelant izričito tražio održavanje javne rasprave, da je u tom smislu ukazivao na pogrešno utvrđeno činjenično stanje u postupku pred upravnim organima, te da je Kantonalni sud u predmetnom upravnom sporu bio ovlašten da ispita sporno činjenično pitanje na koje je ukazivao apelant. Na osnovu izloženog, Ustavni sud smatra da je zbog neodržavanja javne rasprave pred Kantonalnim sudom došlo do povrede apelantovog prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije. Stoga, Ustavni sud smatra da je bilo potrebno, radi zaštite apelantovih ustavnih prava, ukinuti osporenu odluku, te predmet vratiti Kantonalnom sudu kako bi taj sud donio novu odluku u skladu s garancijama iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1696/13 od 16. marta 2016. godine, st. 2425, upravni spor

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.