Građanska prava i obaveze – utvrđivanje i spor - I dio

Postupak registracije određenih pravnih podataka ne predstavlja utvrđivanje građanskih prava u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, niti se tiče prava iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka broj U-20/01 od 4. maja 2001. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01

Član 6. stav 1. Evropske konvencije i član II/3. Ustava BiH ne mogu se primijeniti na sporove koji se vode između administrativnih organa i zaposlenih na mjestima koja podrazumijevaju učešće u izvršavanju ovlaštenja proizašlih iz javnog prava.
• Odluka broj U-38/00 od 22. juna 2001. godine, st. 20. i 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01, otpuštanje vojnog lica iz vojske

Ukoliko se rješenje ostavinskog suda jasno bazira na pravu i činjenicama utvrđenim u parničnom postupku, a koji se nesumnjivo može smatrati „sporom" u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelanticinom žalbom.
• Odluka broj U-65/02 od 26. septembra 2003. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/03

Zahtjev koji je apelantica podnijela Općinskom i Kantonalnom sudu u vezi sa stanarskim pravom konstituira građansko pravo na koje se primjenjuje član 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka broj U-32/02 od 24. oktobra 2003. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak, prenos stanarskog prava na davaoca izdržavanja, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U vezi s primjenjivosti člana 6. stav 1. Evropske konvencije u konkretnom slučaju, Evropski sud za ljudska prava je prihvatio nadležnost u pogledu rješavanja predmeta koji se tiču prava na penziju, ali samo u slučajevima u kojima je penzija stečena prethodnim dobrovoljnim (kontributivnim) uplatama doprinosa apelanata u penzijski fond. Međutim, u konkretnom predmetu u pitanju je domaći zakon koji predviđa stjecanje prava na penziju invalida rata putem obaveznih uplata doprinosa u odgovarajući fond. U skladu s navedenim, Ustavni sud smatra da član 6. Evropske konvencije nije primjenjiv u konkretnom slučaju.
• Odluka o meritumu broj U-79/03 od 28. novembra 2003. godine, st. 21. i 22, objavljena u  „Službenom glasniku  Bosne i  Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak i upravni spor za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida

Ukoliko rješavanje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom.
• Odluka o meritumu broj U-63/02 od 21. januara 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/04, upravni postupak, povrat posebne takse za uvezenu robu, član 6. Evropske konvencije nije primjenjiv

Apelanticin položaj iziskuje, u smislu obaveza i dužnosti sudije, učestvovanje u vršenju sudske vlasti čiji je cilj zaštita općih interesa države. Iz navedenog proizlazi da član 6. stav 1. Evropske konvencije nije primjenjiv u slučaju kada se osporava rješenje kojim je apelantici prestao radni odnos zbog odlaska u penziju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-104/03 od 19. aprila 2004. godine, st. 24. i 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Postupak u vezi s otkazom ugovora o zakupu poslovnih prostorija smatra se građanskim kako u pogledu domaćih zakona tako i u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-71/02 od 28. aprila 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, vanparnični postupak za izdavanje naloga za otkaz ugovora o zakupu spornog poslovnog prostora

Ustavni sud zapaža da je cilj vođenja upravnih sporova bio utvrđivanje postojanja ili nepostojanja neke činjenice ili prava od kojih mogu zavisiti odluke u upravnom postupku pred carinskim organima. Međutim, Ustavni sud smatra da, ukoliko rješenje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom (vidi odluku Ustavnog suda u predmetu broj U-65/02).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-28/02 od 15. juna 2004. godine, st. 27. i 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, upravni postupak povrata novca naplaćenog na ime posebne carinske takse

Član 6. stav 1. Evropske konvencije je primjenjiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da organi koji su vodili postupak radi utvrđivanja apelantove obaveze da plaća prelevmane nisu posvetili neophodnu pažnju važnim pitanjima na koja je ukazao apelant, pa je kao rezultat takvog djelovanja tih organa nastala finansijska obaveza za apelanta, koja nesumnjivo utječe na njegova imovinska, tj. „građanska prava i obaveze", u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-236/03 od 15. juna 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, Lijanovići

Ustavni sud primjećuje da se postupak pred redovnim sudovima u konkretnom slučaju odnosio na naknadu štete u vidu izgubljene zarade, te je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv u datom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-203/02 od 30. juna 2004. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka mora se sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza".

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-189/02 od 30. juna 2004. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-85/04 od 18. marta 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, osporavanje odluke o troškovima postupka

U izvršnom postupku se nisu utvrđivala građanska prava i obaveze, nego u parničnom postupku koji je prethodio, a u tom postupku apelant nije iznio relevantnu činjenicu o postojanju ugovora o zakupu. Stoga, član II/3.e) Ustava BiH i član 6. stav 1. Evropske konvencije nisu primjenjivi.
• Odluka o dopustivosti broj AP-206/02 od 23. jula 2004. godine, stav 14.

Sporovi  u  pogledu  naknade,  u  skladu  sa  socijalno-zdravstvenom  shemom,  tiču  se „građanskih prava".
• Odluka broj U-66/03 od 21. jula 2004. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Prava fizičkih lica i njihovi međusobni odnosi koji proizlaze iz ugovornog prava, tj. ugovornih odnosa, uvijek su građanska prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-261/03 od 26. augusta 2004. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

U skladu s ustaljenom praksom organa Evropske konvencije, prekid radnog odnosa iz bilo kojeg razloga ubraja se u građanska prava u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-221/02 od 26. augusta 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

Postupak u vezi s naplatom duga za komunalne usluge presudan je za apelantovu imovinu i nije značajan za određivanje karaktera tog spora, odnosno to što se radilo o plaćanju duga za usluge koje tužilac pruža u okviru javnih ovlaštenja predviđenih zakonom. Shodno tome, član 6. stav 1. Evropske konvencije u konkretnom slučaju je primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-116/02 od 29. septembra 2004. godine, st. 23. i 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04, parnični postupak u vezi s naplatom duga za odvoz smeća

Prvi stav člana 6. Evropske konvencije je primjenjiv, osim postupaka koji imaju karakter privatnog prava, i na postupke u kojim se utvrđuju građanska prava i obaveze, postupke izdavanja građevinskih i drugih dozvola koje se tiču nekretnina, a imaju direktne posljedice na pravo vlasništva na imovini i općenito postupke čiji ishod utječe na korištenje ili uživanje prava na imovinu (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava Fredin od 18. februara 1991. godine, serija A, broj 192).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-128/03 od 21. septembra 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/05, nadziđivanje, postupci koji se tiču izdavanja građevinske dozvole, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da standardi prava na pravičan postupak vrijede i za postupak u kojem se odlučuje o istaknutom prigovoru imuniteta, te konačnu odluku o tom pitanju može ispitivati Ustavni sud.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-548/03 od 29. oktobra 2004. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-322/04 od 19. novembra 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Svi zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoja ovlaštenja na osnovu relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države, potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-107/03 od 19. novembra 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

S obzirom na to da su osporenim rješenjem nižestepene presude preinačene, u postupku izvršenja tog rješenja apelantica ima obavezu da vrati novčani iznos koji je naplatio njen muž na ime naknade štete. Dakle, u tom slučaju nesumnjivo se radi o apelanticinim imovinskim pravima, pa se predmetni postupak odnosi na njena građanska prava, te je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-300/04 od 30. novembra 2004. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Pravo na slobodne izbore nije građansko pravo, već se ono ubraja u subjektivno političko pravo koje se odnosi na „pravo glasa" i „pravo da se bude biran na izborima za zakonodavne organe". Dakle, apelacija nije podnesena zbog povrede građanskog prava u smislu Evropske konvencije, već je podnesena zbog povrede političkog prava iz člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, te, stoga, Ustavni sud zaključuje da član 6. stav 1. Evropske konvencije nije primjenljiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da u postupku koji je okončan osporenom odlukom Suda BiH nisu utvrđivana apelantova „građanska prava i obaveze" iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-35/03 od 28. januara 2005. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Spor o smetanju posjeda je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-434/04 od 18. januara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-445/04 od 23. marta 2005. godine, stav 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Spor o isplati zarađenih, a neisplaćenih plaća je građanskopravne prirode, pa i kada se kao poslodavac pojavljuje javna ustanova.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-752/04 od 18. januara 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, isplata „ratnih" plaća, različita primjena zakona u sličnim predmetima, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Bez obzira na činjenicu da su u predmetu povrata određene sume carinske dažbine naplaćene više u prva dva stepena odlučivali carinski organi, spor je ekonomske prirode i u djelokrugu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer se u konkretnom slučaju radi o pravu na imovinu koje je „građansko pravo".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-870/04 od 17. februara 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, postupak povrata sume carinske dažbine naplaćene više, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Spor u vezi s naknadom materijalne štete zbog povrede na radu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-489/04 od 17. februara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, građanski postupak, naknada nematerijalne štete, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak koji se vodi zbog isplate duga je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-473/04 od 18. marta 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak naplate duga po osnovu ugovora koji se odnosio na štampanje, pakiranje i distribuciju novca – bh. dinara, zaključenog s državom BiH, utvrđena povreda člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu štete u traženom iznosu predstavlja pravo privatnog karaktera i kao takvo građansko pravo na koje se primjenjuju standardi pravičnog suđenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-428/04 od 23. marta 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, građanski postupak, naknada materijalne štete, proizvoljna primjena prava, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoja ovlaštenja na osnovu relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-398/04 od 23. marta 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-452/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno na čekanju posla, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Spor koji se tiče utvrđivanja prava na isplatu plaće je građanskopravne prirode.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-405/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na tzv. čekanju posla je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-452/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno „na čekanju posla", nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Odluke donesene u stečajnom postupku, koje se tiču imovine dužnika, ulaze u okvir člana 6. stav 1. Evropske konvencije budući da dužnikova „određena građanska prava i obaveze u smislu člana 6. stav 1. mogu biti privremeno dovedena u pitanje".
• Odluka o dopustivosti broj AP-914/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 10, stečajni postupak

Apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak i na taj način privremeno onemogućeno utvrđivanje građanskih prava i obaveza, te je ishod takvog postupka odlučujući za utvrđivanje građanskih prava apelanata. Dakle, u konkretnom slučaju član 6. stav 1. Evropske konvencije je primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-70/05 od 22. aprila 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, prekid postupka, izmjena stava usvojenog u Odluci broj AP-291/03

Unapređenje u državnoj službi nije „građansko pravo ili obaveza" u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, pa, stoga, ne ulazi u djelokrug člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP-156/05 od 18. maja 2005. godine, stav 8, apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom BiH

Spor između organa javne vlasti i zaposlenih koji rade na mjestima koja uključuju učestvovanje u izvršavanju ovlaštenja proizašlih iz javnog prava ne povlači za sobom primjenu člana 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-633/04 od 27. maja 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05, disciplinski postupak protiv sudije koji se vodi pred VSTV-om, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na bolovanju je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-397/04 od 15. juna 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 78/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije

Postupak u kojem apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-691/04 od 28. juna 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, naknada štete, parnični postupak o imovinskopravnom zahtjevu nakon pravosnažno okončanog krivičnog postupka obustavljen jer je podnesen zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na penziju je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-491/04 od 28. juna 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, upravni spor, utvrđivanje prava na invalidski dodatak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Prava koja se odnose na pitanja u vezi s pravom na korištenje stana, uključujući i pitanje stjecanja stanarskog prava, odnosno imovinskih prava na nekom stanu, potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-497/04 od 28. juna 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, građanski postupak, poništenje kupoprodajnog ugovora, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-536/04 od 28. juna 2005. godine, stav 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, isplata troškova parničnog postupka, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-792/04 od 18. januara 2005. godine, stav 2, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, naknada troškova odbrane, diskriminacija u vezi s utvrđivanjem troškova advokata, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Spor koji se odnosi na potraživanje naknade po ugovoru o zakupu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-561/04 od 13. jula 2005. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, građanski postupak, isplata zakupnine, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Sporovi između privatnih lica koji se tiču imovinskih prava spadaju u građanska prava.
• Odluka o meritumu broj AP-642/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, utvrđivanje prava vlasništva, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Član 6. stav 1. Evropske konvencije je primjenjiv u situaciji kada se privremenom mjerom donesenom u postupku u kojem se tek utvrđuju građanska prava i obaveze zaustavlja realizacija prava ili obaveza pravosnažno utvrđenih u drugom postupku.
• Odluka o meritumu broj AP-743/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, povrat u posjed stana, pitanje razumnog roka za donošenje meritorne odluke kojom će se riješiti opravdanost i zakonska osnovanost donošenja privremene mjere, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine

Spor o utvrđivanju naknade za eksproprirane nekretnine u kojem sud u vanparničnom postupku treba da odredi visinu naknade u dijelu u kojem korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik (apelant) nisu postigli sporazum je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-836/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, dužina trajanja postupka utvrđivanja naknade za eksproprirane nekretnine, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Utvrđivanje da li su se ispunili zakonski uvjeti za otkaz ugovora o korištenju stana na kojem je bilo stečeno stanarsko pravo do 30. aprila 1991. godine ulazi u okvir „građanskih prava i obaveza".
• Odluka o meritumu broj AP-645/04 od 2. decembra 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nosiocu stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pojam „spora", u smislu značenja člana 6. stav 1. Evropske konvencije, podrazumijeva „sve postupke čiji je rezultat presudan za privatna prava i obaveze", čak i kada se postupak tiče spora između pojedinca i javne vlasti koja djeluje u okviru svojih ovlaštenja, a odnose se, kao u konkretnom slučaju, na privatna prava i obaveze, karakter „zakonodavstva koje određuje kako će se problem riješiti" i „ovlaštenja" koja pripadaju predmetnom organu od malog je značaja (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP-540/04 od 18. januara 2005. godine, stav 20, i Evropski sud za ljudska prava, Ringeisen protiv Austrije, presuda od 28. juna 1978. godine, serija A, broj 13, stav 94).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1831/05 od 16. januara 2006. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, utvrđivanje pravične naknade za eksproprirano zemljište

Odlučivanje o kretanju i boravku stranaca isključiva je nadležnost državnih organa i ono se ne može podvesti pod koncept „građanskih prava i obaveza" zaštićen članom 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP-244/05 od 9. februara 2006. godine, stav 7, apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom BiH

Spor koji se odnosi na apelanticin tužbeni zahtjev da se ukine služnost na njenim nekretninama je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-1180/05 od 9. februara 2006. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 45/06, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Prema tome, Ustavni sud zaključuje da apelant kao nosilac javne funkcije u radiodifuznoj djelatnosti u sporu za zaštitu prava iz radnog odnosa uživa zaštitu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-356/04 od 9. maja 2006. godine, st. 32. i 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Pravo iz radnog odnosa po osnovu inventivnog rada kod poslodavca, odnosno njegovog prava industrijskog vlasništva je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-1232/05 od 9. maja 2006. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, industrijsko vlasništvo, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Izvršenje pravosnažne i izvršne presude je od odlučne važnosti za ostvarivanje prava apelanata koje spada u građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1177/05 od 13. juna 2006. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Spor u kojem je utvrđivana obaveza apelanata na naknadu sredstava koje je tužilac uložio u spornu kuću je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1193/05 od 27. juna 2006. godine, stav 17, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/07, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Priznanje prava vlasništva na nekretninama je predmet građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1187/05 od 13. juna 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, stjecanje prava vlasništva, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak radi naplate novčanih potraživanja od izvršenika je odlučujući za ostvarivanje apelantovih građanskih prava, pa je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1293/05 od 12. septembra 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, izvršni postupak, vremensko važenje izvršnog zakona, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.