Pravično suđenje – razuman rok - II dio

Postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada nadležno tužilaštvo provodi istragu četiri godine protiv više lica u predmetu koji je okarakteriziran kao izuzetno složen, te od posebnog značaja za apelanta, a pri tome ne ponudi niti jedan razlog koji bi se mogao smatrati razumnim i opravdanim za trajanje konkretnog postupka, te propusti da, u skladu sa zakonom, preduzme mjere i radnje čiji bi cilj bio okončanje istrage.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2130/09 od 28. maja 2010. godine, stav 59, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, dužina trajanja istrage, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud je ustanovio da se trajanje izvršenja pravosnažne presude od dvije godine i deset mjeseci ne može staviti na teret Općinskom sudu, tim prije što niti apelanti u periodu od jedne godine i deset mjeseci, u kojem UPI banka nije dostavljala bilo kakve informacije o postupku izvršenja, odnosno u kojem nije bilo postupanja suda, nisu reagirali. U vezi s tim, Ustavni sud smatra da nije povrijeđeno pravo apelanata na suđenje u razumnom roku kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1174/08 od 21. decembra 2010. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 47/11, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na donošenje odluke u razumnom roku kao segmentu prava na pravičan postupak iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije je povrijeđeno kada je sudski postupak po apelanticinoj tužbi za izmjenu odluke Centra za socijalni rad o povjeravanju djeteta, kao spor iz odnosa roditelja i djece u smislu člana 272. Porodičnog zakona, koji je, prema članu 273. istog zakona, hitne prirode, trajao tri godine i deset dana, a takvo neopravdano trajanje postupka se može u cijelosti pripisati ponašanju redovnih sudova, koji nisu dali razloge koji bi se mogli smatrati objektivnim i razumnim za tako dugo trajanje postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3073/09 od 7. aprila 2011. godine, stav 55, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 65/11, izmjena odluke o povjeravanju djeteta, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da postoji kršenje prava na „suđenje u razumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je o apelanticinom zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu i isplatu otpremnine, zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, meritorno odlučeno nakon sedam godina i šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, u postupku koji nije složen, i kada organi uprave nisu dali razumno i objektivno opravdanje za svoje postupanje, koje se ogleda u činjenici da prvostepeni organ uopće nije donio odluku o apelanticinom zahtjevu, da drugostepeni organ uopće nije donio odluku o apelanticinoj žalbi zbog šutnje administracije i da je taj organ odluku o apelanticinom zahtjevu donio tek pet mjeseci nakon odluke Okružnog suda donesene u upravnom sporu, bez obzira na činjenicu da je apelantica imala mogućnost da ranije izjavi žalbu, odnosno da pokrene upravni spor, jer su navedena pravna sredstva na apelanticinoj strani zakonom propisana samo kao mogućnost od koje ne zavisi postupanje upravnih organa po njenom zahtjevu, dok je na strani upravnih organa zakonom propisana izričita obaveza tih organa da postupaju u rokovima postavljenim zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3570/08 od 15. jula 2011. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 104/11;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3554/08 od 21. jula 2011. godine, stav 40, upravni postupak, šutnja administracije, povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada se ukupno trajanje postupka radi naknade štete od 13 godina i skoro sedam mjeseci u nadležnosti Ustavnog suda može, u najvećoj mjeri, staviti na teret apelantovoj pasivnosti i nezainteresiranosti, a da pritom neaktivnost sudova nije bila od odlučujućeg značaja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2731/09 od 13. novembra 2012. godine, stav 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 101/12, naknada nematerijalne štete zbog pogoršanja zdravstvenog stanja – profesionalnog oboljenja, po osnovu duševnih bolova, nadvještačenje, apelant propustio da blagovremeno inicira nastavak postupka, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije iako je istraga u predmetnom krivičnom postupku trajala više od četiri godine budući da se radilo o veoma obimnoj i složenoj istrazi kojom je bio obuhvaćen veći broj lica, među kojima je bio i apelant. Pri tome je Ustavni sud uzeo u obzir da je, nakon istrage, predmetni krivični postupak okončan u roku od osam mjeseci na dvije sudske instance.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4340/10 od 15. januara 2014. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/14, krivični postupak, istraga, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je u stečajnom postupku, koji traje četiri godine i koji još nije okončan, došlo do zastoja postupka od više od dvije godine uslijed okolnosti koje se ne mogu pripisati nadležnom sudu koji ih je, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima koja ima, nastojao prevazići, te kada, nakon otklonjenih razloga za zastoj, u nastavku postupka nema ništa što bi uputilo na zaključak da se ne vodi s potrebnom marljivošću i u skladu s načelom hitnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2699/11 od 25. juna 2014. godine, stav 141, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 64/14, stečajni postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na „donošenje odluke u razumnom roku" u situaciji kada izvršni postupak, koji se prema izričitoj zakonskoj odredbi smatra hitnim, zbog postojanja objektivnih okolnosti traje dvije godine i deset mjeseci i kada još uvijek nije okončan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3595/12 od 25. juna 2014. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 63/14, izvršni postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je u svim postupcima iz apelacija koje su predmet ove odluke došlo do kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, budući da je u svakom pojedinačnom slučaju postupak pretjerano dugo trajao, za šta sudovi nisu dali razumno i logično objašnjenje. Osim toga, uprkos mjerama koje se preduzimaju za rješavanje prekomjerne dužine sudskih postupaka, Ustavni sud smatra da je takvo prekomjerno trajanje sudskih postupaka posljedica sistemskih nedostataka u organiziranju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih nivoa javne vlasti u toj oblasti, zbog čega postoji sistemsko kršenje tog prava pred redovnim sudovima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4101/15 od 10. maja 2017. godine, stav 117, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/17, parnični postupak, povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH i člana 13. Evropske konvencije

Ustavni sud napominje da se kao opravdanje ne može prihvatiti činjenica da su preduzete određene mjere s ciljem efikasnijeg rješavanja predmeta ako tim mjerama, ipak, nije postignuta očekivana ažurnost, koja se, prema ocjeni Ustavnog suda, u okolnostima konkretnog predmeta ogledala, prije svega, u obavezi Kantonalnog suda da sagleda sve pravno relevantne okolnosti koje su prethodile podnošenju predmetne tužbe, a prvenstveno uzme u obzir dužina trajanja postupka kako pred organima uprave, tako i pred tim sudom u prethodnom postupku (ukupan period od preko osam godina) u kojem je u više navrata predmet vraćan na ponovno rješavanje. Stoga, Ustavni sud smatra da je Kantonalni sud prilikom rješavanja povodom tužbe iz 2016. godine u konkretnom slučaju morao imati u vidu da situacije u kojim se opetovano ponavljaju upravni postupci (zbog poništavanja upravnih akata i vraćanja predmeta na ponovni upravni postupak) predstavljaju razumno opravdanje za pojačanu angažiranost suda prilikom administriranja postupka i iskazivanja većeg stepena ažurnosti u svjetlu ukupnosti upravnih i upravnosudskih postupaka zajedno radi ispunjavanja garancija obuhvaćenih pravom na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije u odnosu na pravo na donošenje odluke u razumnom roku. Uzimajući u obzir analizirane okolnosti u konkretnoj apelaciji koja je predmet razmatranja u ovoj odluci, kao i relevantne standarde, Ustavni sud smatra da dužina predmetnog postupka (upravnog spora) u predmetnoj apelaciji, koji je do sada trajao više od dvije godine i koji je još u toku u vrijeme donošenja ove odluke, a priori ne ispunjava standard „razumne" dužine postupka i mogla bi se opravdati samo u izuzetnim okolnostima.

Imajući u vidu navedeno i uzevši u obzir sve navedene faktore, Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo apelanata na pravično suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2012/18 od 6. juna 2018. godine, upravni postupak, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.