Pravično suđenje – razuman rok - II dio

Postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada nadležno tužiteljstvo provodi istragu četiri godine protiv više osoba u predmetu koji je okarakteriziran kao iznimno složen, te od posebnog značaja za apelanta, a pri tome ne ponudi niti jedan razlog koji bi se mogao smatrati razumnim i opravdanim za trajanje konkretnog postupka, te propusti, u skladu sa zakonom, poduzeti mjere i radnje čiji bi cilj bio okončanje istrage.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2130/09 od 28. svibnja 2010. godine, stavak 59., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, duljina trajanja istrage, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud je ustanovio da se trajanje izvršenja pravomoćne presude od dvije godine i deset mjeseci ne može staviti na teret Općinskom sudu, tim prije što niti apelanti u razdoblju od jedne godine i deset mjeseci, u kojem UPI banka nije dostavljala bilo kakve informacije o postupku izvršenja, odnosno u kojem nije bilo postupanja suda, nisu reagirali. U svezi s tim, Ustavni sud smatra da nije povrijeđeno pravo apelanata na suđenje u razumnom roku kao segmentu prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1174/08 od 21. prosinca 2010. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 47/11, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravo na donošenje odluke u razumnom roku kao segmentu prava na pravičan postupak iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije je povrijeđeno kada je sudski postupak po apelantičinoj tužbi za izmjenu odluke Centra za socijalni rad o povjeravanju djeteta, kao spor iz odnosa roditelja i djece u smislu članka 272. Obiteljskog zakona, koji je, prema članku 273. istog zakona, hitne prirode, trajao tri godine i deset dana, a takvo neopravdano trajanje postupka se može u cijelosti pripisati ponašanju redovnih sudova, koji nisu dali razloge koji bi se mogli smatrati objektivnim i razumnim za tako dugo trajanje postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3073/09 od 7. travnja 2011. godine, stavak 55., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 65/11, izmjena odluke o povjeravanju djeteta, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da postoji kršenje prava na „suđenje u razumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je o apelantičinom zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu i isplatu otpremnine, zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, meritorno odlučeno nakon sedam godina i šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, u postupku koji nije složen, i kada organi uprave nisu dali razumno i objektivno opravdanje za svoje postupanje, koje se ogleda u činjenici da prvostupanjski organ uopće nije donio odluku o apelantičinom zahtjevu, da drugostupanjski organ uopće nije donio odluku o apelantičinoj žalbi zbog šutnje administracije i da je taj organ odluku o apelantičinom zahtjevu donio tek pet mjeseci nakon odluke Okružnog suda donesene u upravnom sporu, bez obzira na činjenicu da je apelantica imala mogućnost ranije izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor, jer su navedena pravna sredstva na apelantičinoj strani zakonom propisana samo kao mogućnost o kojoj ne ovisi postupanje upravnih organa po njenom zahtjevu, dok je na strani upravnih organa zakonom propisana izričita obveza tih organa da postupaju u rokovima postavljenim zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3570/08 od 15. srpnja 2011. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 104/11;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3554/08 od 21. srpnja 2011. godine, stavak 40., upravni postupak, šutnja administracije, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao segmentu prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada se ukupno trajanje postupka radi naknade štete od 13 godina i skoro sedam mjeseci u nadležnosti Ustavnog suda može, u najvećoj mjeri, staviti na teret apelantovoj pasivnosti i nezainteresiranosti, a da pritom neaktivnost sudova nije bila od odlučujućeg značaja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2731/09 od 13. studenog 2012. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 101/12, naknada nematerijalne štete zbog pogoršanja zdravstvenog stanja – profesionalnog oboljenja, po osnovi duševnih bolova, nadvještačenje, apelant propustio pravovremeno inicirati nastavak postupka, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije iako je istraga u predmetnom kaznenom postupku trajala više od četiri godine budući da se radilo o veoma opsežnoj i složenoj istrazi kojom je bio obuhvaćen veći broj osoba, među kojima je bio i apelant. Pri tome je Ustavni sud uzeo u obzir da je, nakon istrage, predmetni kazneni postupak okončan u roku od osam mjeseci na dvije sudske instance.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4340/10 od 15. siječnja 2014. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/14, kazneni postupak, istraga, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je u stečajnom postupku, koji traje četiri godine i koji još nije okončan, došlo do zastoja postupka od više od dvije godine uslijed okolnosti koje se ne mogu pripisati nadležnom sudu koji ih je, u skladu sa zakonskim ovlastima koje ima, nastojao prevazići, te kada, nakon otklonjenih razloga za zastoj, u nastavku postupka nema ništa što bi uputilo na zaključak da se ne vodi s potrebnom marljivošću i u skladu s načelom hitnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2699/11 od 25. lipnja 2014. godine, stavak 141., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 64/14, stečajni postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na „donošenje odluke u razumnom roku" u situaciji kada izvršni postupak, koji se prema izričitoj zakonskoj odredbi smatra hitnim, zbog postojanja objektivnih okolnosti traje dvije godine i deset mjeseci i kada još uvijek nije okončan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3595/12 od 25. lipnja 2014. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 63/14, izvršni postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je u svim postupcima iz apelacija koje su predmet ove odluke došlo do kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije budući da je u svakom pojedinačnom slučaju postupak pretjerano dugo trajao, za što sudovi nisu dali razumno i logično objašnjenje. Osim toga, unatoč mjerama koje se poduzimaju za rješavanje prekomjerne duljine sudskih postupaka, Ustavni sud smatra da je takvo prekomjerno trajanje sudskih postupaka posljedica sistemskih nedostataka u organiziranju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih razina javne vlasti u toj oblasti, zbog čega postoji sistemsko kršenje tog prava pred redovnim sudovima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4101/15 od 10. svibnja 2017. godine, stavak 117., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/17, parnični postupak, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH i članka 13. Europske konvencije

Ustavni sud napominje da se kao opravdanje ne može prihvatiti činjenica da su poduzete određene mjere s ciljem efikasnijeg rješavanja predmeta ako tim mjerama, ipak, nije postignuta očekivana ažurnost, koja se, prema ocjeni Ustavnog suda, u okolnostima konkretnog predmeta ogledala, prije svega, u obvezi Kantonalnog suda da sagleda sve pravno relevantne okolnosti koje su prethodile podnošenju predmetne tužbe, a prvenstveno uzme u obzir duljina trajanja postupka kako pred organima uprave tako i pred tim sudom u prethodnom postupku (ukupno razdoblje od preko osam godina) u kojem je u više navrata predmet vraćan na ponovno rješavanje. Stoga, Ustavni sud smatra da je Kantonalni sud prilikom rješavanja povodom tužbe iz 2016. godine u konkretnom slučaju morao imati u vidu da situacije u kojim se opetovano ponavljaju upravni postupci (zbog poništavanja upravnih akata i vraćanja predmeta na ponovni upravni postupak) predstavljaju razumno opravdanje za pojačanu angažiranost suda prilikom administriranja postupka i iskazivanja većeg stupnja ažurnosti u svjetlu ukupnosti upravnih i upravnosudskih postupaka zajedno radi ispunjavanja garancija obuhvaćenih pravom na pravično suđenje iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije u odnosu na pravo na donošenje odluke u razumnom roku. Uzimajući u obzir analizirane okolnosti u konkretnoj apelaciji koja je predmet razmatranja u ovoj odluci, kao i relevantne standarde, Ustavni sud smatra da duljina predmetnog postupka (upravnog spora) u predmetnoj apelaciji, koji je do sada trajao više od dvije godine i koji je još u tijeku u vrijeme donošenja ove odluke, a priori ne ispunjava standard „razumne" duljine postupka i mogla bi se opravdati samo u iznimnim okolnostima.

Imajući u vidu navedeno i uzevši u obzir sve navedene faktore, Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju povrijeđeno pravo apelanata na pravično suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2012/18 od 6. lipnja 2018. godine, upravni postupak, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH
 

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.