Nehumano postupanje

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelanticino pravo da ne bude izložena nehumanom postupku u periodu od nastanka saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradao njen suprug do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv lica okrivljenog za nastanak ove nezgode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-12/02 od 19. aprila 2004. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04, neaktivnost organa u krivičnom gonjenju počinioca krivičnog djela, utvrđena povreda člana 3. Evropske konvencije

Ustavni sud primjećuje da je žalba apelanata u vezi s povredom ovog člana proizvoljna, a apelanti nisu priložili nikakve dokaze u prilog toj žalbi. Činjenica da su redovni sudovi odbili njihovu tužbu za naknadu štete nikako se ne može tumačiti kao radnja kojom su izloženi ponižavajućem i neljudskom postupku u smislu člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-173/02 od 15. juna 2004. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Apelantov prigovor da je odveden u pritvor vezanih ruku, bez njegove dodatne argumentacije o takvom postupanju, može se tumačiti kao uobičajena dozvoljena mjera osiguranja i sprečavanja bijega, koja ne predstavlja prekomjernu i neopravdanu upotrebu sile, niti predstavlja, sama po sebi, kršenje prava iz člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-81/04 od 28. januara 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Činjenica da ni nakon skoro deset godina od prestanka ratnih djejstava u Bosni i Hercegovini nadležne vlasti nisu dostavile apelantima informacije o sudbini članova njihovih porodica, nestalih  tokom  ratnog  sukoba  u  Bosni  i  Hercegovini,  dovoljna je Ustavnom sudu da zaključi da je u odnosu na članove porodica nestalih lica došlo do povrede prava na zabranu nehumanog postupka iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-129/04 od 27. maja 2005. godine, stav 68, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-143/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 83, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-228/04 od 13. jula 2005. godine, stav 50, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, nestala lica

Nema povrede apelantovog prava iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije jer su nadležni organi, nakon ubistva apelantove majke, preduzeli odgovarajuće aktivnosti, te i sada preduzimaju aktivnosti s ciljem pronalaska osumnjičenih za predmetno ubistvo, pa su time nadležni organi ispunili svoje obaveze u skladu s pozitivnopravnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2058/05 od 17. novembra 2006. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, nestala lica

U situaciji kada vlasti Bosne i Hercegovine nisu preduzele mjere da ispitaju uvjete za hapšenje i pritvor apelanata i kada u odgovoru na apelaciju nisu osporeni navodi iz apelacije, Ustavni sud ne smatra da je potrebno da dalje ispituje uvjete za pritvor apelanata uprkos mogućim sumnjama.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 16. januara 2007. godine, stav 86, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od SFOR-a i uvjeti za pritvor, utvrđena povreda čl. 3, 5. i 8. Evropske konvencije

U konkretnom slučaju činjenica da vlasti nisu pokrenule službenu istragu o nestanku i nasilnoj smrti člana porodice apelanata i da nisu dostavili apelantima informacije o tome, prema mišljenju Ustavnog suda, apelante ne može ostaviti ravnodušnim. Naprotiv, nedjelovanje javnih vlasti kod apelanata mora izazvati „osjećanje straha, snažnog nemira i inferiornosti, koje je u stanju da žrtvu ponizi ili degradira", što predstavlja nehumano postupanje koje je zabranjeno članom 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1107/06 od 27. februara 2008. godine, stav 56, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, propust vlasti da provedu istragu o okolnostima smrti sina apelanata, utvrđena povreda čl. 2. i 3. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 6 uz Evropsku konvenciju

Propust državnih vlasti da duži period ne postupe u apelantovom predmetu, da ne pribave opipljive dokaze radi identificiranja i hapšenja lica koja su minirala apelantovu kuću ukazuje da istraga nije zadovoljila zahtjeve iz člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3299/06 od 17. marta 2009. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/09, izostanak pozitivne obaveze javne vlasti da blagovremeno provede službenu istragu, utvrđena povreda člana 3. Evropske konvencije i člana II/3.b) Ustava BiH

Postoji povreda apelantovog prava da ne bude podvrgnut mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni zagarantiranog članom II/3.b) Ustava BiH i članom 3. Evropske konvencije jer Sud BiH, donoseći osporenu odluku, nije postupio u skladu s pozitivnom obavezom iz člana 3. Evropske konvencije prema kojoj je dužan ispitati navode i dokaze koje je apelant ponudio u prilog tvrdnji da postoji stvarni rizik da bi njegovim protjerivanjem u zemlju porijekla bio podvrgnut torturi ili nehumanom ili ponižavajućem tretmanu ili kažnjavanju u značenju člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-555/09 od 30. maja 2009. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/09, deportacija stranaca, utvrđena povreda člana 3. Evropske konvencije i člana II/3.b) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.