Javni interes

Lišavanje apelanta dijela novčanog potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti za iznos kamata na naknadu materijalne štete do prestanka neposredne ratne opasnosti zadovoljava zahtjeve članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, s obzirom da bi se lišavanje imovine, koje proizlazi iz retroaktivnog zakonodavstva, pod ovakvim okolnostima, moglo smatrati razmjernom mjerom u javnom interesu.

• Odluka broj U 44/02 od 23. srpnja 2003. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03, naknada štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Propisivanje zakonskih rokova predstavlja javni interes koji se ogleda u efikasnom funkcioniranju pravnog sustava i pravnoj sigurnosti.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 239/03 od 30. studenog 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, parnični postupak za naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog otpuštanja s posla

Osporenim odlukama nije narušen javni interes, koji nalaže da se, radi pravne sigurnosti i ostvarenja načela jednakopravnosti svih pojedinaca pred zakonom, a u skladu s pravilima izraženim u temeljnim zakonskim aktima kojima se u cijelosti regulira način stjecanja, prijenosa, održavanja i sudske i druge zaštite imovinskih prava, razriješi svako sporno pitanje i pravo utvrdi na zakonit način.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 99/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva

Javni interes u konkretnom slučaju je dodjela gradskog građevinskog zemljišta građanima radi privođenja krajnjoj namjeni, a to je izgradnja stambenog objekta. Ukoliko osoba kojoj je to pravo dodijeljeno taj interes ne ostvari u određenom razumnom vremenu, javni interes nalaže da se ta osoba liši dodijeljenog prava kako bi se zemljištem moglo dalje raspolagati u javnom interesu.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 113/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05

Zakonsko uređenje javnog prijevoza u cestovnom prometu nesumnjivo je u javnom interesu. Država ima određenu slobodu odlučivanja prilikom stvaranja okvira i organizacije javnog prijevoza - kao što je pravo na izricanje kazni - da bi se osiguralo poštovanje zakonom propisanih uvjeta i načina obavljanja javnog prijevoza. U tom slučaju, Ustavni sud prihvata da je sprječavanje kršenja zakonom propisanih uvjeta i načina obavljanja prijevoza osoba i stvari u javnom prijevozu legitiman cilj koji je u javnom interesu.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 498/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, plaćanje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Tri godine su sasvim dovoljan rok da se ostvare prava na isplatu plaća radnika javnih institucija.

• Odluka o meritumu broj AP 1105/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

U javnom je interesu lišavanje imovine na temelju odredbe članka 21. stavak 1. Zakona o carinskim prekršajima koji propisuje obvezno izricanje zaštitne mjere oduzimanja robe koja je predmet carinskog prekršaja osobi koja je počinila prekršaj iz članka 19. Zakona o carinskim prekršajima robom čiji je vlasnik i za koju je znalo da pri unošenju preko granične crte nije prijavljena carinskim organima, odnosno da je predmet carinskog prekršaja. Cilj ove odredbe je sprječavanje osoba da robu unose u domaće carinsko područje bez plaćanja carine, kao i sprječavanje osoba da robom unesenom na domaće carinsko područje na takav način dalje prometuju, da je prodaju, kupuju, primaju na dar, čuvaju.

• Odluka o meritumu broj AP 2078/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, oduzimanje vozila zbog carinskog prekršaja

Postoji javni interes glede ograničenja prava propisivanjem određenih rokova, koji se ogleda u efikasnom sankcioniranju pravnog sustava i pravnoj sigurnosti, te je apelantovo propuštanje rokova predviđenih zakonom onemogućilo redovite sudove meritorno raspraviti o njegovom tužbenom zahtjevu.

• Odluka o meritumu broj AP 1105/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

Odluke redovitih sudova kojima je utvrđeno da je apelant na svom zemljištu ometao pravo stvarne služnosti prolaza tužitelja koji se bavi poljoprivredom i kojem je taj prolaz, koji uživa neometano dulje od 20 godina, neophodan pri obavljanju svakodnevnih poslova donesene su s ciljem zadovoljenja javnog interesa.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1292/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, pravo služnosti

Apelantovo pravo na imovinu zaštićeno člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju nije povrijeđeno ako je miješanje u apelantovu imovinu, odnosno obvezu povrata apelantovih deponiranih dinarskih sredstava izvršeno u skladu sa zakonom radi postizanja legitimnih socijalnih i ekonomskih ciljeva u javnom interesu i poštovanjem načela razmjernosti između apelantovog prava na imovinu i javnog interesa.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1109/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, parnični postupak, monetarni nominalizam

Propisivanje članka 17. Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u provođenju mirovinskog i invalidskog osiguranja, prema kojoj se propuštanjem roka od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva za ostvarenje mirovine to pravo gubi, nije imalo legitiman cilj u javnom interesu i stoga miješanje u apelantovo pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju nije bilo opravdano, čime je došlo do povrede ovog apelantovog prava. U okolnostima kada je člankom 17. Sporazuma došlo do uplitanja u apelantovo pravo na imovinu, upravni organi i redoviti sud su, imajući u vidu supremaciju Europske konvencije, u smislu članka II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, i ustavom zaštićeno pravo na imovinu, trebali primijeniti zakonsku odredbu prema kojoj pravo na mirovinu ne zastarijeva.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2213/06 od 10. siječnja 2008. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, upravni postupak, ostvarivanje prava na razmjerni dio mirovine, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.