Javni interes

Lišavanje apelanta dijela novčanog potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti za iznos kamata na naknadu materijalne štete do prestanka neposredne ratne opasnosti zadovoljava zahtjeve člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, s obzirom na to da bi se lišavanje imovine, koje proizlazi iz retroaktivnog zakonodavstva, pod takvim okolnostima, moglo smatrati razmjernom mjerom u javnom interesu.
• Odluka broj U-44/02 od 23. jula 2003. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 38/03, naknada štete po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava BiH

Propisivanje zakonskih rokova predstavlja javni interes koji se ogleda u efikasnom funkcioniranju pravnog sistema i pravnoj sigurnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-239/03 od 30. novembra 2004. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 15/05, parnični postupak za naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog otpuštanja s posla

Osporenim odlukama nije narušen javni interes, koji nalaže da se, radi pravne sigurnosti i ostvarenja načela jednakopravnosti svih pojedinaca pred zakonom, a u skladu s pravilima izraženim u osnovnim zakonskim aktima kojima se u cijelosti regulira način stjecanja, prijenosa, održavanja i sudske i druge zaštite imovinskih prava, razriješi svako sporno pitanje i pravo utvrdi na zakonit način.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-99/04 od 17. februara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 36/05, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva

Javni interes u konkretnom slučaju je dodjela gradskog građevinskog zemljišta građanima radi privođenja krajnjoj namjeni, a to je izgradnja stambenog objekta. Ukoliko lice kojem je to pravo dodijeljeno taj interes ne ostvari u određenom razumnom vremenu, javni interes nalaže da se to lice liši dodijeljenog prava kako bi se zemljištem moglo dalje raspolagati u javnom interesu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-113/04 od 18. marta 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 32/05

Zakonsko uređenje javnog prijevoza u cestovnom saobraćaju nesumnjivo je u javnom interesu. Država ima određenu slobodu odlučivanja prilikom stvaranja okvira i organizacije javnog prijevoza – kao što je pravo na izricanje kazni – da bi se osiguralo poštovanje uvjeta propisanih zakonom i načina obavljanja javnog prijevoza. U tom slučaju, Ustavni sud prihvata da je sprječavanje kršenja uvjeta propisanih zakonom i načina obavljanja prijevoza lica i stvari u javnom prijevozu legitiman cilj koji je u javnom interesu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-498/04 od 23. marta 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 32/05, plaćanje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava BiH

Tri godine su sasvim dovoljan rok da se ostvare prava na isplatu plaća radnika javnih institucija.
• Odluka o meritumu broj AP-1105/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

U javnom je interesu lišavanje imovine na osnovu odredbe člana 21. stav 1. Zakona o carinskim prekršajima, koji propisuje obavezno izricanje zaštitne mjere oduzimanja robe koja je predmet carinskog prekršaja licu koje je počinilo prekršaj iz člana 19. Zakona o carinskim prekršajima robom čiji je vlasnik i za koju je znalo da pri unošenju preko granične crte nije prijavljena carinskim organima, odnosno da je predmet carinskog prekršaja. Cilj te odredbe je sprječavanje lica da robu unose u domaće carinsko područje bez plaćanja carine, kao i sprječavanje lica da robom unesenom na domaće carinsko područje na takav način dalje prometuju, da je prodaju, kupuju, primaju na dar i čuvaju.
• Odluka o meritumu broj AP-2078/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 7/07, oduzimanje vozila zbog carinskog prekršaja

Postoji javni interes u pogledu ograničenja prava propisivanjem određenih rokova, koji se ogleda u efikasnom sankcioniranju pravnog sistema i pravnoj sigurnosti, te je apelantovo propuštanje rokova predviđenih zakonom onemogućilo redovne sudove da meritorno rasprave o njegovom tužbenom zahtjevu.
• Odluka o meritumu broj AP-1105/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

Odluke redovnih sudova kojima je utvrđeno da je apelant na svom zemljištu ometao pravo stvarne služnosti prolaza tužioca koji se bavi poljoprivredom i kojem je taj prolaz, koji uživa neometano duže od 20 godina, neophodan pri obavljanju svakodnevnih poslova donesene su s ciljem zadovoljenja javnog interesa.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1292/05 od 27. juna 2006. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 87/06, pravo služnosti

Apelantovo pravo na imovinu zaštićeno članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju nije povrijeđeno ako je miješanje u apelantovu imovinu, odnosno obavezu povrata apelantovih deponiranih dinarskih sredstava izvršeno u skladu sa zakonom, radi postizanja legitimnih socijalnih i ekonomskih ciljeva u javnom interesu i poštovanjem načela razmjernosti između apelantovog prava na imovinu i javnog interesa.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1109/05 od 8. jula 2006. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 87/06, parnični postupak, monetarni nominalizam

Propisivanje člana 17. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u provođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, prema kojem se propuštanjem roka od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva za ostvarenje penzije to pravo gubi, nije imalo legitiman cilj u javnom interesu i stoga miješanje u apelantovo pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju nije bilo opravdano, čime je došlo do povrede tog apelantovog prava. U okolnostima kada je članom 17. Sporazuma došlo do uplitanja u apelantovo pravo na imovinu, upravni organi i redovni sud su, imajući u vidu supremaciju Evropske konvencije, u smislu člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, i Ustavom zaštićeno pravo na imovinu, trebali primijeniti zakonsku odredbu prema kojoj pravo na penziju ne zastarijeva.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2213/06 od 10. januara 2008. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/08, upravni postupak, ostvarivanje prava na razmjerni dio penzije, utvrđena povreda člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana II/3.k) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.