Šta se ne smatra imovinom

Prostorija koju apelant koristi u svojstvu prekariste (na osnovu izmoljene posudbe – prekarija) u konkretnom slučaju ne smatra se imovinom.
• Odluka broj U-11/02 od 26. juna 2003. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, parnični postupak u vezi s pitanjem vlasništva na zajedničkim prostorijama zgrade, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Ne postoji „imovina“ u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju zato što apelantica nije stekla imovinu nasljeđivanjem, kako je redovni sud utvrdio u parničnom postupku, pa, stoga, nije ni mogla biti lišena imovine.
• Odluka  broj  U-65/02  od  26.  septembra 2003.  godine,  stav  45,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/03;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-12/03 od 26. marta 2004. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 18/04

Prvoapelant je zaključenjem ugovora o davanju saglasnosti za jednokratno korištenje stana stekao pravo da odredi jednog svog radnika kojem će druga ugovorna strana kao vlasnik stana izdati rješenje o dodjeli stana na korištenje podobno za zaključenje ugovora o korištenju stana i time stjecanje stanarskog prava. Dakle, suština prava koje je stekao prvoapelant ne predstavlja ekonomsku vrijednost u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, već samo mogućnost da se odredi jedan radnik kojem će se, kada mu vlasnik kasnije dodijeli stan, riješiti socijalno pitanje.
• Odluka o dopustivosti broj U-69/03 od 19. aprila 2004. godine, stav 18.

Apelant nije stekao „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer pravo na imovinu ne postoji do trenutka do kada lice nema konstituirano pravo na određenu imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-43/03 od 17. maja 2004. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 34/04, parnični postupak radi konstituiranja stanarskog prava

Ne može se steći stanarsko pravo nasljeđivanjem, tako da bi se apelantici mogla pružiti zaštita koju pruža ovaj član kao da je stekla stanarsko pravo, odnosno da predmetni novčani iznos uplaćen za otkup tog stana predstavlja njenu imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-52/03 od 17. maja 2004. godine, stav 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04

Ne smatra se apelantovom imovinom stan na kojem apelant nije stekao stanarsko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-120/03 od 17. maja 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 38/04

Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju štiti samo postojeće vlasništvo i imovinu, ali ne uključuje prava ili očekivanja na stjecanja imovine u budućnosti (Odluka broj U-37/00, objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 24/02 od 29. augusta 2002. godine i Odluka broj U-12/01, objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 20/02 od 3. augusta 2002. godine).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-154/03 od 15. juna 2004. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-61/02 od 30. juna 2004. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04, ostavinski postupak;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-203/02 od 30. juna 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04, naknada štete iz radnog odnosa – buduća imovina

Apelant upravnim i sudskim postupcima nije uspio dokazati da ispunjava uvjete za stjecanje stanarskog prava, tako da se u tom slučaju apelant ne pojavljuje kao titular stanarskog prava. Prema tome, apelant nije nosilac stanarskog prava, te stoga ne postoji ni imovina koja bi bila zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. juna 2004. godine, stav 84, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava BiH

Ustavni sud je na osnovu dokaza u spisima zaključio da apelant nije stekao imovinu u smislu značenja člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer pravo na imovinu ne postoji do trenutka do kada lice nema konstituirano pravo na imovinu. Prema tome, donošenje presuda u smislu člana 25. Zakona o vlasničkopravnim odnosima, prema tužbenom zahtjevu za utvrđivanje prava vlasništva na stanu, ne može predstavljati povredu apelantovog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-91/02 od 23. jula 2004. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/04, stjecanje prava vlasništva na izgrađenoj stvari

Apelantu ne pripada pravo da mu se vrate sredstva koja je uložio u napušteni stan koji je dobio na privremeno korištenje jer je sam preuzeo da „o svom trošku“ adaptira taj stan, te stoga nije stekao imovinu koja bi mogla biti zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju tako da taj član nije primjenjiv na predmetni slučaj.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-72/03 od 21. jula 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04

Apelant nije stekao „imovinu“ koja je zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, tj. pravo na naplaćivanje zakupnine po ugovoru o zakupu budući da je ugovor o zakupu bio ništav.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-14/03 od 22. septembra 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 60/04

Očekivanje člana porodičnog domaćinstva da će postati nosilac stanarskog prava nakon smrti nosioca stanarskog prava ne može se tretirati kao imovina, te ne uživa zaštitu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-21/03 od 22. septembra 2004. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 54/04;
• Odluka broj U-12/01 od 25. februara 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 20/02, unuk – status člana porodičnog domaćinstva u Republici Srpskoj;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju štiti samo postojeću imovinu, ali ne uključuje prava ili očekivanja na stjecanje imovine u budućnosti, npr. nasljedstvom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-418/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, povrat stana u posjed na osnovu ugovora o zakupu, stan JNA, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Oduzeta roba kao predmet krivičnog djela ne predstavlja imovinu u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-393/04 od 12. aprila 2005. godine, st. 17. i 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer je apelant tražio isplatu naknade za oduzetu imovinu, a u sudskom postupku nije utvrđeno da se radi o njegovoj imovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1050/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/05

Redovni sudovi su u konkretnom slučaju utvrdili da apelant nikada nije bio upisan u zemljišne knjige kao korisnik sporne imovine, a nije dokazao ni da je pravni sljednik ranijeg vlasnika. Stoga, apelant nema imovinu na kojoj je konstituirano relevantno imovinsko pravo, te sporna imovina nije apelantova imovina u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-983/04 od 27. maja 2005. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 78/05

U slučaju kada je osporenom odlukom utvrđeno da je ništav ugovor o korištenju stana, pri čemu apelant nikada nije ni uselio u predmetni stan, takav stan ne predstavlja imovinu u smislu člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-281/05 od 28. juna 2005. godine, st. 33. i 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 60/05

Stan stečen na osnovu ništavog ugovora ne smatra se imovinom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-497/04 od 28. juna 2005. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/06, građanski postupak, poništenje kupoprodajnog ugovora, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

U konkretnom slučaju apelant nikada nije uselio u predmetni stan, te tako nije ni stekao stanarsko pravo u skladu sa članom 11. Zakona o stambenim odnosima. Stoga, apelant nema konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, a time ni zaštitu po članu 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-995/04 od 22. jula 2005. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06

Nema povrede prava na imovinu kada apelantica, iako je koristila stan na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, nije imala konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, niti je po zakonu mogla očekivati da će to pravo steći, uslijed čega nema „imovinu“ koja je zaštićena članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine ili članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-959/04 od 13. septembra 2005. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 3/06

Ne postoji imovina koja bi bila zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada apelantica u sudskim postupcima nije uspjela dokazati da ima konstituirano pravo vlasništva.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1488/05 od 20. septembra 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 9/07, pravo služnosti

U slučaju kada je apelantica izgubila posjed stana i stanarsko pravo, a stan dodijeljen na korištenje drugom licu, apelantica nema pravno priznatu poziciju nosioca stanarskog prava na spornom stanu, tako da se sporni stan ne može smatrati njenom imovinom u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1038/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06

Nema povrede apelanticinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer je tuženi sporne građevinske radove radio na vlastitom zemljištu, na kojem apelantica nema konstituirano relevantno imovinsko pravo u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1092/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 14/06

U konkretnom slučaju, apelant, s obzirom na to da u sudskom postupku nije dokazao da postoji potraživanje, nema imovinu koja uživa zaštitu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1072/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/06

Pravo na porodičnu invalidninu, koju je apelant očekivao u okolnostima ovog slučaja (odbijen zahtjev za priznanje porodične invalidnine zbog smrti kćerke), ne može predstavljati njegovu imovinu jer za stjecanje tog prava apelant nije ispunio uvjete propisane zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1045/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 51, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 20/06

Nema povrede prava na imovinu jer se u konkretnom slučaju radi o stanu koji je nacionaliziran na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, pa se sporni stan ne može smatrati apelanticinom imovinom u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o meritumu broj AP-68/05 od 20. decembra 2005. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 37/06

Nema povrede prava na imovinu jer apelant prema zakonskim propisima nije mogao „opravdano očekivati“ da će za utvrđene periode u kojima je bio mobiliziran ostvariti naknadu za izgubljenu zaradu, pa iznos naknade za izgubljenu zaradu koji je tražio postavljenim tužbenim zahtjevom ne predstavlja imovinu koja uživa zaštitu u okviru navedenog ustavnog prava.
• Odluka o meritumu broj AP-147/05 od 2. aprila 2006. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 49/06

U sudskim postupcima koji su rezultirali osporenim odlukama apelantica nije uspjela dokazati da ispunjava uvjete za stjecanje stanarskog prava, iako je bila u posjedu spornog stana duže od tri godine, tako da se u ovom slučaju apelantica ne pojavljuje kao titular stanarskog prava. Prema tome, apelantica nije nositeljica stanarskog prava, te stoga ne postoji ni imovina koja bi bila zaštićena članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-587/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 77/06

Potraživanje po ugovoru koji je u vrijeme zaključenja bio ex lege ništav ne može predstavljati „legitimno očekivanje“, pa stoga ni „imovinu“ zaštićenu članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1236/06 od 13. septembra 2007. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 86/07, potraživanje po ugovoru o zakupu, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1846/06 od 12. juna 2008. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 72/08;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-920/07 od 10. juna 2009. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 82/09

Nema kršenja prava na imovinu u slučaju kada apelantica nije mogla, prema odredbama Porodičnog zakona, imati „legitimno očekivanje“ da će uspjeti s dijelom zahtjeva koji se odnosi na posebnu imovinu bivšeg supruga, pa stoga nema ni „imovinu“ u smislu navedenog člana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2349/06 od 27. februara 2008. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06, nema povrede člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ni člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine

U konkretnom slučaju apelantica nije bila učesnik u predmetnom krivičnom postupku. U tom krivičnom postupku se, kako proizlazi iz činjenica predmeta, kao svjedok apelantove odbrane pojavio apelanticin suprug tvrdeći da sporni novčani iznos pripada njemu, apelantici i njihovoj kćerki (apelantovoj supruzi), nudeći kao dokaz za svoje tvrdnje potvrde o podignutim kreditima na ime apelantice i njihove kćerke, kao i da se radi o dijelu pazara od njihovog ugostiteljskog objekta, ali da u tom pravcu nije ponudio nikakve dokaze. Ustavni sud zapaža da je, u vezi s tim, drugostepeni sud zaključio da se ne radi o uvjerljivim dokazima o porijeklu oduzetog novca, naročito zbog toga što je od dana podizanja kredita (prvi je podignut u julu 2008. godine) do dana pronalaska novca u apelantovom automobilu (13. marta 2009. godine) protekao dug period, te da su, s druge strane, u smislu člana 110a. KZBiH, vjerovatniji navodi Tužilaštva da se radi o novcu stečenom izvršenjem krivičnog djela. S obzirom na navedeno, te da ni iz bilo kojeg dokaza ili argumenta razmatranog u tom postupku ne proizlazi zaključak da sporni novčani iznos pripada apelantici, Ustavni sud zaključuje da apelantica nije dokazala da sporni novac predstavlja njenu „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju (op. cit., odluka Gratzinger, stav 74), zbog čega apelanticini navodi o kršenju prava na imovinu ne ulaze u okvir navedenog člana, već su ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3433/11 od 17. jula 2014. godine, stav 41, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 71/14, oduzimanje nezakonito stečene imovinske dobiti – novca, krivični postupak

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada apelant nije imao ni „legitimno očekivanje“ da će mu traženi novčani iznos koji se odnosio na uračunati indirektni porez u cijenu kupljene robe biti vraćen jer je bio svjestan da nisu ostvareni uvjeti iz člana 63. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u za njegov povrat.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4353/16 od 5. jula 2019. godine, stav 31, povrat dijela novčanog iznosa za kupljenu robu kod tužene na ime uračunatog PDV-a u cijenu robe za koji je apelant tvrdio da ga tužena neovlašteno drži

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.