Član 8. Evropske konvencije – pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske

Član 8.
Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

2. Javne vlasti se ne smiju miješati u ostvarivanje ovog prava osim ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesima nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprečavanja nereda ili kriminala, radi zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Sadržaj: Privatni život; Porodični život; Miješanje u porodični život; Pojam „domaˮ ; Što se ne smatra „domomˮ; Miješanje u pravo na dom; Prepiska; Zakonitost u kontekstu člana 8. Evropske konvencije; Proporcionalnost u kontekstu člana 8. Evropske konvencije; Neophodna mjera u demokratskom društvu; Ograničenja prava iz člana 8 – interesi iz drugog stava

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.