Što se ne smatra imovinom

Prostorija koju apelant koristi u svojstvu prekariste (na temelju izmoljene posudbe – prekarija) u konkretnom slučaju ne smatra se imovinom.
• Odluka broj U-11/02 od 26. lipnja 2003. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, parnični postupak u svezi s pitanjem vlasništva na zajedničkim prostorijama zgrade, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Ne postoji „imovina“ u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju zato što apelantica nije stekla imovinu nasljeđivanjem, kako je redovni sud utvrdio u parničnom postupku, pa, stoga, nije ni mogla biti lišena imovine.
• Odluka  broj  U-65/02  od  26.  rujna  2003.  godine,  stavak  45.,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/03;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-12/03 od 26. ožujka 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 18/04

Prvoapelant je zaključenjem ugovora o davanju suglasnosti za jednokratno korištenje stana stekao pravo odrediti jednog svog radnika kojem će druga ugovorna strana kao vlasnik stana izdati rješenje o dodjeli stana na korištenje podobno za zaključenje ugovora o korištenju stana i time stjecanje stanarskog prava. Dakle, suština prava koje je stekao prvoapelant ne predstavlja ekonomsku vrijednost u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, već samo mogućnost da se odredi jedan radnik kojem će se, kada mu vlasnik kasnije dodijeli stan, riješiti socijalno pitanje.
• Odluka o dopustivosti broj U-69/03 od 19. travnja 2004. godine, stavak 18.

Apelant nije stekao „imovinu“ u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer pravo na imovinu ne postoji do trenutka do kada osoba nema konstituirano pravo na određenu imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-43/03 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 34/04, parnični postupak radi konstituiranja stanarskog prava

Ne može se steći stanarsko pravo nasljeđivanjem, tako da bi se apelantici mogla pružiti zaštita koju pruža ovaj članak kao da je stekla stanarsko pravo, odnosno da predmetni novčani iznos uplaćen za otkup tog stana predstavlja njezinu imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-52/03 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04

Ne smatra se apelantovom imovinom stan na kojem apelant nije stekao stanarsko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-120/03 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 38/04

Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju štiti samo postojeće vlasništvo i imovinu, ali ne uključuje prava ili očekivanja na stjecanja imovine u budućnosti (Odluka broj U-37/00, objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 24/02 od 29. kolovoza 2002. godine i Odluka broj U-12/01, objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 20/02 od 3. kolovoza 2002. godine).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-154/03 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-61/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04, ostavinski postupak;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-203/02 od 30. lipnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04, naknada štete iz radnog odnosa – buduća imovina

Apelant upravnim i sudskim postupcima nije uspio dokazati da ispunjava uvjete za stjecanje stanarskog prava, tako da se u tom slučaju apelant ne pojavljuje kao titular stanarskog prava. Prema tome, apelant nije nositelj stanarskog prava, te stoga ne postoji ni imovina koja bi bila zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 84., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Ustavni sud je na temelju dokaza u spisima zaključio da apelant nije stekao imovinu u smislu značenja članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer pravo na imovinu ne postoji do trenutka do kada osoba nema konstituirano pravo na imovinu. Prema tome, donošenje presuda u smislu članka 25. Zakona o vlasničkopravnim odnosima, prema tužbenom zahtjevu za utvrđivanje prava vlasništva na stanu, ne može predstavljati povredu apelantova prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-91/02 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/04, stjecanje prava vlasništva na izgrađenoj stvari

Apelantu ne pripada pravo da mu se vrate sredstva koja je uložio u napušteni stan koji je dobio na privremeno korištenje jer je sam preuzeo da „o svom trošku“ adaptira taj stan, te stoga nije stekao imovinu koja bi mogla biti zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju tako da taj članak nije primjenjiv na predmetni slučaj.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-72/03 od 21. srpnja 2004. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04

Apelant nije stekao „imovinu“ koja je zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, tj. pravo na naplaćivanje zakupnine po ugovoru o zakupu budući da je ugovor o zakupu bio ništav.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-14/03 od 22. rujna 2004. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 60/04

Očekivanje člana obiteljskog kućanstva da će postati nositelj stanarskog prava nakon smrti nositelja stanarskog prava ne može se tretirati kao imovina, te ne uživa zaštitu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-21/03 od 22. rujna 2004. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 54/04;
• Odluka broj U-12/01 od 25. veljače 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 20/02, unuk – status člana obiteljskog kućanstva u Republici Srpskoj;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju štiti samo postojeću imovinu, ali ne uključuje prava ili očekivanja na stjecanje imovine u budućnosti, npr. nasljedstvom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-418/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05, povrat stana u posjed na temelju ugovora o zakupu, stan JNA, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Oduzeta roba kao predmet kaznenog djela ne predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-393/04 od 12. travnja 2005. godine, st. 17. i 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/05

Nema kršenja prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer je apelant tražio isplatu naknade za oduzetu imovinu, a u sudskom postupku nije utvrđeno da se radi o njegovoj imovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1050/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/05

Redovni sudovi su u konkretnom slučaju utvrdili da apelant nikada nije bio upisan u zemljišne knjige kao korisnik sporne imovine, a nije dokazao ni da je pravni sljednik ranijeg vlasnika. Stoga, apelant nema imovinu na kojoj je konstituirano relevantno imovinsko pravo, te sporna imovina nije apelantova imovina u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-983/04 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 78/05

U slučaju kada je osporenom odlukom utvrđeno da je ništav ugovor o korištenju stana, pri čemu apelant nikada nije ni uselio u predmetni stan, takav stan ne predstavlja imovinu u smislu članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-281/05 od 28. lipnja 2005. godine, st. 33. i 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 60/05

Stan stečen na temelju ništavog ugovora ne smatra se imovinom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-497/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/06, građanski postupak, poništenje kupoprodajnog ugovora, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

U konkretnom slučaju apelant nikada nije uselio u predmetni stan, te tako nije ni stekao stanarsko pravo u skladu sa člankom 11. Zakona o stambenim odnosima. Stoga, apelant nema konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, a time ni zaštitu po članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-995/04 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06

Nema povrede prava na imovinu kada apelantica, iako je koristila stan na temelju ugovora o doživotnom izdržavanju, nije imala konstituirano stanarsko pravo na spornom stanu, niti je po zakonu mogla očekivati da će to pravo steći, uslijed čega nema „imovinu“ koja je zaštićena člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine ili člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-959/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 3/06

Ne postoji imovina koja bi bila zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada apelantica u sudskim postupcima nije uspjela dokazati da ima konstituirano pravo vlasništva.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1488/05 od 20. rujna 2006. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 9/07, pravo služnosti

U slučaju kada je apelantica izgubila posjed stana i stanarsko pravo, a stan dodijeljen na korištenje drugoj osobi, apelantica nema pravno priznatu poziciju nositelja stanarskog prava na spornom stanu, tako da se sporni stan ne može smatrati njezinom imovinom u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1038/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06

Nema povrede apelantičinog prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju jer je tuženi sporne građevinske radove radio na vlastitom zemljištu, na kojem apelantica nema konstituirano relevantno imovinsko pravo u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1092/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 14/06

U konkretnom slučaju, apelant, s obzirom na to da u sudskom postupku nije dokazao da postoji potraživanje, nema imovinu koja uživa zaštitu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-1072/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/06

Pravo na obiteljsku invalidninu, koju je apelant očekivao u okolnostima ovog slučaja (odbijen zahtjev za priznanje obiteljske invalidnine zbog smrti kćerke), ne može predstavljati njegovu imovinu jer za stjecanje tog prava apelant nije ispunio uvjete propisane zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1045/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 51., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 20/06

Nema povrede prava na imovinu jer se u konkretnom slučaju radi o stanu koji je nacionaliziran na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, pa se sporni stan ne može smatrati apelantičinom imovinom u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o meritumu broj AP-68/05 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/06

Nema povrede prava na imovinu jer apelant prema zakonskim propisima nije mogao „opravdano očekivati" da će za utvrđena razdoblja u kojima je bio mobiliziran ostvariti naknadu za izgubljenu zaradu, pa iznos naknade za izgubljenu zaradu koji je tražio postavljenim tužbenim zahtjevom ne predstavlja imovinu koja uživa zaštitu u okviru navedenog ustavnog prava.
• Odluka o meritumu broj AP-147/05 od 2. travnja 2006. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 49/06

U sudskim postupcima koji su rezultirali osporenim odlukama apelantica nije uspjela dokazati da ispunjava uvjete za stjecanje stanarskog prava, iako je bila u posjedu spornog stana dulje od tri godine, tako da se u ovom slučaju apelantica ne pojavljuje kao titular stanarskog prava. Prema tome, apelantica nije nositeljica stanarskog prava, te stoga ne postoji ni imovina koja bi bila zaštićena člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-587/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 77/06

Potraživanje po ugovoru koji je u vrijeme zaključenja bio ex lege ništav ne može predstavljati „legitimno očekivanje“, pa stoga ni „imovinu“ zaštićenu člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1236/06 od 13. rujna 2007. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 86/07, potraživanje po ugovoru o zakupu, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1846/06 od 12. lipnja 2008. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 72/08;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-920/07 od 10. lipnja 2009. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 82/09

Nema kršenja prava na imovinu u slučaju kada apelantica nije mogla, prema odredbama Obiteljskog zakona, imati „legitimno očekivanje" da će uspjeti s dijelom zahtjeva koji se odnosi na posebnu imovinu bivšeg supruga, pa stoga nema ni „imovinu" u smislu navedenog članka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2349/06 od 27. veljače 2008. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 4/06, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine

U konkretnom slučaju apelantica nije bila sudionik u predmetnom kaznenom postupku. U tom kaznenom postupku se, kako proizlazi iz činjenica predmeta, kao svjedok apelantove obrane pojavio apelantičin suprug tvrdeći da sporni novčani iznos pripada njemu, apelantici i njihovoj kćerki (apelantovoj supruzi), nudeći kao dokaz za svoje tvrdnje potvrde o podignutim kreditima na ime apelantice i njihove kćerke, kao i da se radi o dijelu pazara od njihovog ugostiteljskog objekta, ali da u tom pravcu nije ponudio nikakve dokaze. Ustavni sud zapaža da je, u svezi s tim, drugostupanjski sud zaključio da se ne radi o uvjerljivim dokazima o podrijetlu oduzetog novca, osobito zbog toga što je od dana podizanja kredita (prvi je podignut u srpnju 2008. godine) do dana pronalaska novca u apelantovom automobilu (13. ožujka 2009. godine) proteklo dugo razdoblje, te da su, s druge strane, u smislu članka 110a. KZBiH, vjerojatniji navodi Tužiteljstva da se radi o novcu stečenom izvršenjem kaznenog djela. S obzirom na navedeno, te da niti iz bilo kojeg dokaza ili argumenta razmatranog u tom postupku ne proizlazi zaključak da sporni novčani iznos pripada apelantici, Ustavni sud zaključuje da apelantica nije dokazala da sporni novac predstavlja njezinu „imovinu“ u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (op. cit., odluka Gratzinger, stavak 74.), zbog čega apelantičini navodi o kršenju prava na imovinu ne ulaze u okvir navedenog članka, već su ratione materiae inkompatibilni s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3433/11 od 17. srpnja 2014. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 71/14, oduzimanje nezakonito stečene imovinske dobiti – novca, kazneni postupak

Nema kršenja prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada apelant nije imao ni „legitimno očekivanje“ da će mu traženi novčani iznos koji se odnosio na uračunati neizravni porez u cijenu kupljene robe biti vraćen jer je bio svjestan da nisu ostvareni uvjeti iz članka 63. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u za njegov povrat.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4353/16 od 5. srpnja 2019. godine, stavak 31., povrat dijela novčanog iznosa za kupljenu robu kod tužene na ime uračunatog PDV-a u cijenu robe za koji je apelant tvrdio da ga tužena neovlašteno drži

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.