Što se smatra imovinom

Sporedni tužbeni zahtjev, kao što je kamata, predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka broj U 4/99 od 13. kolovoza 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 16/99, podnositelj apelacije - Federalno ministarstvo obrane;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 147/02 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04, primjena članka 3. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti

Zakonski opravdano očekivanje na isplatu zarađenih plaća predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 384/03 od 21. siječnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/04, Dom zdravlja Bihać - plaće

Pojam „imovina", koji se navodi u članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ne treba se tumačiti na restriktivan način, nego ga treba shvatiti tako da uključuje i stečena prava pojedinca, kao što su novčana potraživanja i druge ekonomske vrijednosti
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 19/03 od 17. ožujka 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/04

Novčano potraživanje po temelju naknade štete ne smatra se imovinom ukoliko nema pravne osnove za to potraživanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 46/02 od 26. ožujka 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, naknada štete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Traženje naknade plaće za porodiljsko odsustvo predstavlja „opravdano očekivanje”, odnosno zaštićeni posjed ukoliko se temelji na valjanoj pravnoj osnovi u smislu članka
1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 36/03 od 19. travnja 2004. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Poslovni prostor u svezi s kojim je apelantica zaključila ugovor o izgradnji s izvođačem radova, smatra se njezinom imovinom, posebice imajući u vidu nespornu činjenicu da je apelantica uplatila ugovorenu vrijednost radova za njegovu izgradnju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 160/03 od 28. travnja 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, parnični postupak radi predaje u posjed poslovnog prostora koji je izvođač radova u međuvremenu prodao trećim osobama, a za koji je apelantica isplatila kupoprodajnu cijenu

Posjed i stečeno pravo privremenog korisnika na dijelu građevinske parcele na kojoj je, odlukom prvostupanjskog upravnog organa, utvrđeno prvenstveno pravo korištenja kao trajno pravo u korist druge osobe predstavlja zakonsko pravo s ekonomskom vrijednošću koje se može smatrati apelantovom imovinom, pa slijedi da se postupak tiče prava na mirno uživanje imovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 127/02 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, upravni postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta.

S obzirom na stanje spisa i činjenice koje su utvrdili redoviti sudovi glede apelantova ulaganja sredstava i rada u izgradnji spornog objekta, pravo za koje apelant tvrdi da mu je uskraćeno, predstavlja „posjed”, odnosno imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 32/03 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04, parnični postupak za utvrđenje prava vlasništva na individualnom stambenom objektu

Apelantov tužbeni zahtjev koji se odnosi na naknadu štete, prema ustaljenoj jurisprudenciji Ustavnog suda, predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 36/03 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi naknade štete zbog nesreće na radu

Pravo na imovinu nije ograničeno na imovinu fizičkih dobara, nego i ekonomski interes (vidi, Europski sud za ljudska prava, Bramelid i Malmström protiv Švedske, odluka od 12. listopada 1982. godine, Odluke i izvješća broj 29).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 145/03 od 29. listopada 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 28/05

Apelantovo pravo da zahtijeva novčanu naknadu materijalne i nematerijalne štete spada u djelokrug zaštite članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, s obzirom da je apelant imao zakonski opravdano očekivanje da će mu šteta biti nadoknađena.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 239/03 od 30. studenog 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, parnični postupak za naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog otpuštanja s posla

Postupak podjele bračne imovine tiče se imovine u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 222/04 od 9. prosinca 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

U konkretnom slučaju, predmet apelacije je pravo korištenja dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta radi građenja, koje predstavlja pravo s ekonomskom vrijednošću i može se smatrati apelantičinom „imovinom" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, te Ustavni sud smatra da je članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju primjenjiv u ovom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 113/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05

Pravo na otpremninu uslijed završetka radnog odnosa odgovara „imovini" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 335/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05

Novčani iznos koji je apelantici dosuđen pravomoćnom sudskom presudom predstavlja njezinu „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 115/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Izrečene novčane kazne smatraju se imovinom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 498/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, plaćanje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Pojam „imovina", koji se navodi u članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ne treba se tumačiti na restriktivan način, nego ga treba shvatiti tako da uključuje i stečena prava pojedinaca, kao što su novčana potraživanja i druge ekonomske vrijednosti. ...Pravo na otpremninu predstavlja novčano potraživanje koje je stečeno, koje je privremenog karaktera i koje proizlazi iz radnog odnosa. Dakle, ovo pravo predstavlja pravo na imovinu.
• Odluka o meritumu broj AP 741/04 od 12. travnja 2005. godine, st. 32. i 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, upravni postupak, utvrđivanje prava na otpremninu, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Dionice poduzeća predstavljaju imovinu koja uživa zaštitu članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 100/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05

Pojam „imovina" podrazumijeva širok spektar vlasničkih interesa koji predstavljaju ekonomsku vrijednost.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Stanarsko pravo predstavlja sui generis vlasničke interese koji predstavljaju ekonomsku vrijednost.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Naknada štete na ime toga što apelantu nisu vraćeni traktor i traktorska prikolica koji su bili njegovo vlasništvo, za koju apelant ima opravdano očekivanje, predstavlja „imovinu".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 487/04 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, građanski postupak, naknada materijalne štete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

U konkretnom slučaju, pravo na isplatu zarađenih, a neisplaćenih plaća, predstavlja imovinu koju apelant opravdano očekuje i koja uživa zaštitu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1/05 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05


Ekonomski interes raspolaganja, odnosno „manipuliranja" novčanim sredstvima sa žiroračuna osobe koja se bavi financijskim poslovanjem je takvog karaktera da predstavlja „imovinu" koja uživa zaštitu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 531/04 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, isplata novčanog iznosa na ime devizne štednje, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Pravo na naplatu novčanog potraživanja iz ugovora o poslovnoj suradnji koji je apelant zaključio s tuženim, i za koje tvrdi da mu je uskraćeno, predstavlja zakonski zasnovano potraživanje i opravdano očekivanu ekonomsku vrijednost, odnosno apelantovu imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 951/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 11., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06

Pravo na mirovinu za određeno razdoblje predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 639/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/05, upravni postupak, pravo na mirovinu za određeno vremensko razdoblje, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Nekretnine koje su predmet eksproprijacije, kao i one za koje apelant smatra da bi trebale biti eksproprirane, predstavljaju ekonomsku vrijednost, odnosno imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 528/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, upravni postupak, zahtjev za potpunu eksproprijaciju u slučaju kada se eksproprijacijom samo jednog dijela imovine dovodi do nemogućnosti normalnog korištenja preostalog dijela imovine, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Prava in personam iz domena socijalne politike spadaju pod pojam „imovine" u smislu ustavne zaštite, ukoliko osoba koja traži njihovu zaštitu ima konstituirano takvo pravo i ukoliko imaju novčanu vrijednost. Također, legitimna očekivanja da će se određeni uvjeti primjenjivati spadaju pod pojam „imovine".
• Odluka o dopustivosti broj AP 1061/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 9., zahtjev za stjecanje svojstva ratnog vojnog invalida, apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom

Privremeno pravo korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta je izvršno pravo sa ekonomskom vrijednošću koje predstavlja „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (vidi, Dom za ljudska prava, broj CH/02/8655, Sačak i Salihagić protiv Republike Srpske, Odluka o prihvatljivosti i meritumu od 4. srpnja 2003. godine, točka 116.).
• Odluka o meritumu broj AP 851/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, spor oko smetanja posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojem je apelant nositelj privremenog prava korištenja, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Novčana potraživanja apelanata na ime naknade štete, koja su priznata pravomoćnim sudskim presudama, a koja predstavljaju „ratnu štetu", predstavljaju „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 365., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Zatezne kamate dosuđene pravomoćnim sudskim presudama predstavljaju „imovinu" podnositelja prijava u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 371., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Troškovi postupka predstavljaju „imovinu" apelanata u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 373., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Razlika u iznosu otpremnine dosuđene pravomoćnom presudom i one koja je dosuđena osporenom revizijskom presudom može se smatrati apelantičinom imovinom prema članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP 218/05 od 23. veljače 2006. godine, stavak 17., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/06

Prema praksi Europskog suda za ljudska prava, plaće se ubrajaju u djelokrug zaštite članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (vidi presudu Europskog suda za ljudska prava, Smokovits i dr. protiv Grčke, presuda od 11. travnja 2002. godine, aplikacija broj 46356/99, stavak 32.). Na ovo ne utječe činjenica da apelant nije dobio plaće jer on ima zakonski opravdano očekivanje da će one biti isplaćene.
• Odluka o meritumu broj AP 1105/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

Vozilo, oduzeto zbog izrečene zaštitne mjere oduzimanja vozila u prekršajnom postupku, a za koje je isplaćena kupoprodajna suma prodavaču, predstavlja imovinu.
• Odluka o meritumu broj AP 2078/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07

Oduzimanje apelantu dijela zemljišta koje on posjeduje oko 20 godina i koje koristi za zasade voćnjaka predstavlja imovinu, a osporenim odlukama izvršeno je miješanje u imovinu i lišavanje apelanta prava na mirno uživanje i korištenje imovine.
• Odluka o meritumu broj AP 706/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06

Pravo služnosti prolaza na zemljištu je „imovina" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1292/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06

Stanarsko pravo predstavlja sui generis vlasničke interese koji su ekonomska vrijednost (vidi, Ustavni sud, Odluka broj U 8/99 od 5. studenog 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/99). Stanarsko pravo obuhvaća pravo članova obiteljskog kućanstva na stjecanje stanarskog prava nakon smrti nositelja stanarskog prava (vidi, Ustavni sud, Odluka broj U 6/98 od 24. rujna 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/99), te pravo na kupnju stana u skladu s relevantnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1812/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava

Pravo raspolaganja na nekretnini je imovinsko pravo u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1402/05 od 29. rujna 2006. godine, stavak 19., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.