Zakonitost u kontekstu članka 8. Europske konvencije

U kontekstu Općeg okvirnog sporazuma, cilj eliminiranja efekata i tragova etničkog čišćenja smatra se od takvog temeljnog značaja da u nekim slučajevima utječe na valjanost pravnih transakcija koje bi, inače, zadovoljavale pretpostavke civilnog prava... Sud smatra jasno ustanovljenim da je S. Z. zaključila ugovor o zamjeni pod utjecajem njezina ranjiva položaja zbog etničke pripadnosti u vrijeme kada se politika etničkog čišćenja vodila u velikom dijelu Bosne i Hercegovine, te da je jasno da ugovor nije u skladu s onim što bi bile njezine želje pod normalnim okolnostima i mora se pretpostaviti da je B. V., barem na jedan opći način, bio svjestan razloga koji su S. Z. naveli da prihvati ugovor.
• Odluka broj U 15/99 od 15. prosinca 2000. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/01, Ustavni sud je meritorno riješio predmet tako što je ugovor o zamjeni nekretnina proglasio ništavim

Ustavni sud smatra da je deložacija apelanta bila u skladu sa zakonom, odnosno da je bila utemeljena na članku 22. stavak 3. i članku 30. stavak 2. Zakona o stambenim odnosima, da je zakon pristupačan jer je objavljen u službenim glasilima koja su javnog karaktera i svaka zainteresirana osoba može se upoznati s njegovim sadržajem.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 45/02 od 30. lipnja 2004. godine, st. 76-79, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

S obzirom na to da organi uprave i redoviti sudovi svoje miješanje u apelantičin dom pravdaju primjenom zakonske odredbe za koju je prethodno ustanovljeno da nije trebala biti primijenjena u ovom slučaju, proizlazi da miješanje u apelantičin dom nije bilo utemeljeno na zakonu jer se u konkretnom slučaju nije mogla primijeniti odredba članka 2. stavak 3. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, niti bilo koja druga odredba na temelju koje bi se apelantici mogao osporiti povrat u predmetni stan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 979/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 49., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, upravni postupak radi povrata stana u posjed

Odredba Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, kojom se dopušta ex officio odlučivanje o statusu apelanta kao privremenog korisnika stana za koji nije podnesen zahtjev za povrat, mjera je koja služi značajnom javnom interesu osiguravanja alternativnog smještaja s ciljem rješavanja tisuća neriješenih imovinskih zahtjeva na najučinkovitiji mogući način.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2133/05 od 20. listopada 2006. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, status privremenog korisnika stana za koji nije podnesen zahtjev za povrat, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Utvrđivanje po službenoj dužnosti da apelantu prestaje privremeno pravo korištenja predmetnog stana, stavljanje stana pod privremenu upravu općine i njegovo vraćanje vlasniku predstavlja zakonito miješanje u apelantova prava koje služi legitimnom cilju, a to je omogućavanje pravedne i zakonite raspodjele stambenog fonda u mirnodopskim uvjetima, u skladu s prioritetima propisanim u članku 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i odredbama relevantnih općih akata poslodavca, odnosno davatelja stana na korištenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2133/05 od 20. listopada 2006. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, status privremenog korisnika stana za koji nije podnesen zahtjev za povrat, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Miješanje u pravo na dom nije bilo u skladu sa „zakonom” zbog toga što su postupci pripadnika SFOR-a u konkretnim slučajevima bili izvan okvira predviđenog i domaćim zakonom i normama međunarodnih dokumenata.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2582/05 od 16. siječnja 2007. godine, stavak 93., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od strane SFOR-a i pretres stana, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ne postoji povreda prava na dom kada apelantica, kao bivši član kućanstva nositelja stanarskog prava, koja se prema Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima može tretirati kao „raseljena osoba", nije pokrenula postupak povrata u stan u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, čime je izgubila pravo na „dom", a time i pravni interes pobijati status nositelja stanarskog prava treće osobe na tom stanu. Nadalje, i da ima pravni interes, s obzirom da je potpisnica sporazuma o određivanju nositelja stanarskog prava na stanu koji je bio njezin dom, pravnu valjanost sporazuma mogla je pobijati samo u skladu s rokovima propisanim Zakonom o obligacijskim odnosima, koje je propustila.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1822/06 od 27. veljače 2008. godine, st. 29. i 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08, stanarsko pravo, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ne postoji povreda prava na poštovanje doma iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije u odnosu na apelantove navode o nedonošenju konačnih odluka o njegovim zahtjevima za povrat stana u posjed, kada je postojalo zakonsko ovlaštenje nadležnih organa da prekinu postupak izvršenja odluke CRPC-a. Pozivajući se na stajalište Povjerenstva za ljudska prava pri Ustavnom sudu, Ustavni sud je zaključio da nadležni upravni organi nisu mogli voditi paralelan postupak povodom apelantova zahtjeva za povrat stana s obzirom na postupak izvršenja odluke CRPC-a.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1970/06 od 15. siječnja 2009. godine, stavak 52., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 26/09, postupak vraćanja stana u posjed, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da su osporene sudske odluke povrijedile apelantovo pravo na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije jer predstavljaju nezakonito miješanje u ovo apelantovo pravo. Miješanje je nezakonito jer su redoviti sudovi udovoljili tužbenom zahtjevu tužiteljice za iseljenje apelanta iz spornog stana na kojem je ona stekla pravo vlasništva, primjenjujući samo odredbu članka 43. Zakona o osnovama vlasničko-pravnih odnosa, a zanemarili su postojanje pravomoćnog rješenja Osnovnog suda broj Rs-6/90 iz 1990. godine, kojim je tužiteljici utvrđena obveza osiguranja nužnog smještaja apelantu kao uvjeta za njegovo iseljenje iz spornog stana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 646/08 od 10. lipnja 2009. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je u predmetnom postupku, odnosno u postupku u kojem dulje od pet godina nije donesena konačna odluka i u kojem se predmet stalno vraća s višeg na niži organ, uslijed čega apelant ne može realizirati svoje pravo na stan, povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(") Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije. Zbog toga, Ustavni sud smatra da je povrijeđeno i apelantovo pravo na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 814/07 od 14. listopada 2009. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/09, duljina trajanja postupka donošenja rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana nakon donošenja odluke Ustavnog suda BiH kojom je u istom predmetu utvrđena povreda apelantova prava na dom, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Postoji povreda prava na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije, kada ovlaštena službena osoba u postupku izvršenja naredbe za pretres stana, protivno izričitoj zakonskoj odredbi, propusti osobi kod koje se pretres provodi predati naredbu za pretres prije početka pretresanja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3376/07 od 28. travnja 2010. godine, stavak 49., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, posebne istražne radnje, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da propust nadležnih organa da okončaju postupak izvršenja zaključka o dozvoli ovrhe predstavlja miješanje u apelantičino pravo na dom koje ne zadovoljava kriterij „u skladu sa zakonom" iz stavka 2. članka 8. Europske konvencije, što za posljedicu ima da je apelantici povrijeđeno pravo na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3377/09 od 18. travnja 2012. godine, stavak 57., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 47/12, uvođenje u posjed stana, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Miješanje javnih vlasti u pravo apelanata na dom izvršeno je u skladu sa zakonom, za koji je Ustavni sud utvrdio da se u javnom interesu i ne dopušta povrat u posjed stana osobi koja je nakon 19. svibnja 1992. godine ostala u službi u bilo kojim oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, niti uknjižba prava vlasništva na tom stanu, iako je u postupku pred redovitim sudovima utvrđeno postojanje pravno obvezujućeg ugovora, budući da su osporenim odlukama redovitih sudova upućeni da u skladu sa zakonom ostvare propisanu naknadu umjesto naturalne restitucije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1205/08 od 13. srpnja 2012. godine, stavak 67., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/12, stanovi JNA, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije jer je miješanje u apelantičino pravo nezakonito, budući da joj je, kao faktičkom korisniku električne energije u smislu članka 75. stavak 4. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima, onemogućeno uživati u korištenju svog „doma" u smislu članka 8. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 926/13 od 25. travnja 2013. godine, stavak 24., smetanje posjeda obiteljske kuće i posjeda prava korištenja električne energije, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.