Proizvoljnost u utvrđivanju činjenica i primjeni materijalnog zakona - I dio

Povreda prava na pravično suđenje postoji u slučaju kada se presuda zasniva na zakonu koji je u vrijeme donošenja sporne presude prestao da važi.
• Odluka broj U 65/01 od 25. jula 2003. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/03, prenos stanarskog prava na vanbračnog druga, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Princip pravne države i član 6. Evropske konvencije zahtijevaju da se sud pozove na određenu pravnu normu. Pravna osnova presude ne smije da bude proizvoljna, tj. van konteksta konkretnog predmeta, niti njeno tumačenje smije da bude van okvira jezičkog značenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 45/03 od 17. maja 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, parnični postupak radi predaje u posjed

Pošto su nadležni redovni sudovi u postupku po apelantovoj tužbi proveli temeljit dokazni postupak koji je uključivao i angažiranje vještaka finansijske struke, te utvrdili činjenično stanje, pa primjenom relevantnih odredaba zakona zaključili da odbiju apelantov tužbeni zahtjev, nema naznaka da su redovni sudovi proizvoljno primijenili zakon.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 100/03 od 28. maja 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04

Postoji proizvoljnost u primjeni relevantnih materijalnopravnih propisa u slučaju kada su redovni sudovi zaključili da se nesreća nije dogodila na radu i u vezi sa radom, te da tuženi nije odgovoran za štetu koju je pretrpio apelant. Na taj način redovni sudovi su zanemarili apelantovo pravo, jer nisu primijenili zakon koji, kao lex specialis u konkretnom slučaju, ima prioritet nad općim zakonima i koji mora biti primijenjen na konkretan slučaj.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 36/03 od 15. juna 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi naknade štete zbog nesreće na radu

Nema naznaka da su redovni sudovi proizvoljno primijenili odredbe materijalnog prava o zastari privremenih davanja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 71/03 od 15. juna 2004. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04

Nema povrede prava na pravično suđenje u slučaju kada Općinski sud odbaci žalbu kao nedopuštenu, jer je sud, prema Zakonu o parničnom postupku, dužan da vodi računa da li zastupnik stranke ima valjanu punomoć, zato što bi u suprotnom počinio bitnu povredu parničnog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 86/03 od 23. jula 2004. godine, st. 22. i 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04

Donošenje pobijanih presuda u smislu općih pravila ugovornog prava propisanih Zakonom o obligacionim odnosima ne može predstavljati povredu apelantovog prava na pravično suđenje u vezi sa navodima o proizvoljnoj primjeni zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 122/02 od 26. augusta 2004. godine, st. 25. i 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04, zakašnjenje sa ispunjenjem obaveze

Proizlazi da su sudovi koji su odlučivali o apelantovom zahtjevu za objedinjavanje pravosnažno izrečenih kazni zatvora pravilno postupali i primijenili relevantne odredbe zakona, jer je očigledno da se u okolnostima ovog slučaja apelantov zahtjev odnosio na pravna i procesna pitanja koja se tiču drugog postupka i o kojima nije moglo biti raspravljeno pred sudovima koji su odlučivali o apelantovom zahtjevu za objedinjavanje pravosnažno izrečenih kazni u "nepravom” ponavljanju postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 85/03 od 29. septembra 2004. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 10/05

Ustavni sud nije nadležan da vrši provjeru utvrđenih činjenica i načina na koji su nižestepeni sudovi protumačili pozitivnopravne propise osim ukoliko odluke nižih sudova krše ustavna prava. To će biti slučaj kada odluka redovnog suda ne uključuje ili pogrešno primjenjuje ustavno pravo, kad je primjena pozitivnopravnih propisa bila očigledno proizvoljna, kad je relevantni zakon sam po sebi neustavan, ili kada je došlo do povrede osnovnih procesnih prava kao što su pravo na pravičan postupak, pravo na pristup sudu, pravo na efektivan pravni lijek i u drugim slučajevima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 381/04 od 27. oktobra 2004. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05, krivični postupak, osporavanje činjeničnog stanja utvrđenog u postupku pred prvostepenim sudom, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 404/04 od 23. marta 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/04, postupak utvrđivanja visine naknade troškova, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 405/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o meritumu broj AP 978/05 od 13. septembra 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06

U slučaju odlučivanja o pravu na imunitet apelanata nije bilo proizvoljne ili diskriminirajuće primjene zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 58/03 od 29. oktobra 2004. godine, stav 41, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/05

Vrhovni sud je svojim rješenjem kojim je ukinuo osporenu i prvostepenu presudu i odbacio apelantovu tužbu, a nisu ispunjeni zakonski uvjeti za dopuštenost revizije, arbitrarno tumačio pravo na pristup sudu, proizvoljno primjenjujući relevantni zakon na apelantovu štetu, odnosno povrijedio je apelantovo pravo na pravično suđenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 107/03 od 19. novembra 2004. godine, st. 39. i 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

Redovni sud je proizvoljno primijenio odredbe u pogledu granica ispitivanja žalbe, odnosno prekoračio je svoja ovlaštenja i po službenoj dužnosti ispitivao navode o zastari iako oni nisu bili istaknuti u žalbi, nego samo u toku prvostepenog postupka, zbog čega je došlo do povrede člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 289/03 od 19. novembra 2004. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Izvan nadležnosti Ustavnog suda je da procjenjuje kvalitet zaključaka redovnih sudova u pogledu procjene dokaza ukoliko se ova procjena ne doima očigledno proizvoljnom. Isto tako, Ustavni sud se neće miješati u način na koji su redovni sudovi usvojili dokaze kao dokaznu građu. U vezi s tim, Ustavni sud se neće miješati ni u to kojim dokazima strana u postupku redovni sudovi poklanjaju povjerenje na osnovu slobodne sudijske procjene. To je isključivo uloga redovnih sudova čak i kada su izjave svjedoka na javnoj raspravi i pod zakletvom suprotne jedna drugoj.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 612/04 od 30. novembra 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05, krivični postupak, primanje mita, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 539/04 od 28. juna 2005. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, građanski postupak, naknada štete prouzrokovane na vozilu, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Primjena naloga supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u konkretnom slučaju je bila arbitrarna, što je prouzrokovalo povredu apelantovih ustavnih prava. Ustavni sud ovim ne dovodi u pitanje supervizorova ovlaštenja u pogledu uređivanja određenih odnosa i, u skladu s tim, donošenja određenih propisa, jer se ovo ovlaštenje zasniva na međunarodnopravnom osnovu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 214/03 od 30. novembra 2004. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, tužbeni zahtjev usmjeren na poništenje nezakonitog upisa prava raspolaganja nekretninama – Brčko distrikt

Ustavni sud je nadležan da izvrši provjeru načina na koji su redovni sudovi primijenili materijalni zakon kada okolnosti ukazuju da je primjena zakona bila arbitrarna.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 389/04 od 23. marta 2005. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05, postupak poništenja ugovora o poklonu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Presudom kojom je usvojena revizija u radnom sporu u kojem se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi 15.000,00 KM Vrhovni sud je arbitrarno primijenio član 364. stav 2. Zakona o parničnom postupku i time povrijedio apelantovo pravo na pravično suđenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 398/04 od 23. marta 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 402/04 od 23. marta 2005. godine, st. 25. i 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 405/04 od 12. aprila 2005. godine, st. 23. i 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupci isplate naknada plaća, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pošto je u konkretnom slučaju očigledno da je došlo do proizvoljnog postupanja suda kako u postupku utvrđivanja činjenica, tako i primjene relevantnih pozitivnopravnih propisa, suprotno stavu ovoga suda iz tačke 25. ove odluke, Ustavni sud smatra da je neophodno da se upusti u ispitivanje načina na koji su nadležni sudovi utvrđivali činjenice i na tako utvrđene činjenice primijenili pozitivnopravne propise.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 311/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 60/05, odbijanje dijela tužbenog zahtjeva koji se odnosio na uplatu doprinosa zbog navodnog nepostojanja aktivne legitimacije

Dokazivanje putem indicija nije, samo po sebi, protivno principima pravičnog suđenja iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 661/04 od 22. aprila 2005. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, krivični postupak u kojem se osuđujuća presuda protiv apelanta zasniva, u najvećoj mjeri, na iskazu svjedoka koji je zaključio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice, kao jedinom neposrednom dokazu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Kada se u konkretnom slučaju radi o različitom shvatanju teksta predmetne bankarske garancije, gdje apelant ima jedno stanovište dok redovni sudovi imaju drugo stanovište, nema povrede prava na pravično suđenje samo zato što je pravno shvatanje redovnih sudova u pogledu toga pod koju zakonsku odredbu treba podvesti sadržaj predmetne bankarske garancije drukčije od njegovog.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1001/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06

U odsustvu eksplicitnih zakonskih odredaba o tome šta se smatra djelimičnim uspjehom u parnici na redovnim sudovima je da tumače odredbe Zakona o parničnom postupku, u skladu sa principima zakonitosti i pravičnosti i uvijek vodeći računa o zaštiti prava na pravično suđenje svih strana u postupku.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 536/04 od 27. maja 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, građanski postupak, isplata troškova parničnog postupka, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer se apelantica žali na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu i proizvoljnu primjenu materijalnog prava, a Ustavni sud nije utvrdio da postoje drugi elementi koji bi ukazivali na to da je postupak bio nepravičan, ili da je zakon proizvoljno primijenjen.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1003/04 od 28. juna 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1008/04 od 20. decembra 2005. godine, st. 34. i 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 45/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1019/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 4/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1063/04 od 13. oktobra 2005. godine, st. 22. i 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 4/06

Postoji povreda prava na pravično suđenje u situaciji kada je sud u državi izvršenja izrekao jedinstvenu kaznu zatvora koja je nepovoljnija za apelanta u odnosu na onu koja je izrečena u državi presuđenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 726/04 od 28. juna 2005. godine, st. 35-37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05, krivični postupak, proizvoljna primjena zakona u slučaju izricanja kazne za krivična djela u sticaju izvršena u različitim državama, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U slučaju kada je prvostepeni sud proizvoljno primijenio materijalni propis, a u vrijeme donošenja drugostepenog rješenja došlo je do izmjene pravnih okolnosti, odluka drugostepenog suda da potvrdi prvostepeno rješenje je pravilna.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 670/04 od 13. jula 2005. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05, građanski postupak, navodi o proizvoljnoj primjeni člana 75. Zakona o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima zbog toga što redovni sudovi nisu mogli zabraniti izvođenje građevinskih radova koji su odobreni i preduzeti na osnovu izvršne građevinske dozvole, građevinska dozvola poništena je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U slučaju kada zakonom nije propisano rješenje situacije u kojoj ne postoji regulacioni plan, Apelacioni sud je proizvoljno tumačio tu odredbu na način kojim se direktno utječe na ostvarivanje apelantovih prava na pravično suđenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 301/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05

Apelaciona jurisdikcija Ustavnog suda (član VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine), u principu, ne podrazumijeva da Ustavni sud može da preispituje odluke redovnih sudova u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja ili tumačenja i primjene nižerangiranog prava sve dok te odluke ne povređuju apelantova ustavna prava. Ovo će biti slučaj, inter alia, kada nadležni organi primijene pozitivnopravne propise, ili utvrde činjenično stanje na proizvoljan način. Stoga, Ustavni sud ne može da se bavi utvrđivanjem činjenice o visini penzije, jer je to na nadležnim upravnim organima.
• Odluka o meritumu broj AP 1028/04 od 2. decembra 2005. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, upravni postupak i upravni spor za utvrđivanje visine penzije

Povreda prava na pravično suđenje postoji u slučaju kada se na lice koje nije izbjeglica ili raseljeno lice, u vezi sa dobrovoljnim i napuštanjem stana bez prisile, potpuno nevezano za ratni sukob, primijene zakonske odredbe koje se odnose na izbjeglice ili raseljena lica, odnosno lica koja su bila lišena svojih domova usljed ratnih okolnosti.
• Odluka o meritumu broj AP 645/04 od 2. decembra 2005. godine, st. 32. i 45, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nosiocu stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ne postoji kršenje prava na pravično suđenje kada se apelantovi navodi odnose isključivo na pitanje sudijske procjene dokaza u krivičnom postupku i na primjenu pozitivnopravnih propisa na utvrđeno činjenično stanje ukoliko nema drugih odlučujućih elemenata koji bi ukazivali na to da je ocjena dokaza ili primjena materijalnog prava bila proizvoljna.
• Odluka o meritumu broj AP 945/04 od 20. decembra 2005. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 995/04 od 22. jula 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 4/06;
• Odluka o meritumu broj AP 1043/04 od 2. decembra 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06;
• Odluka o meritumu broj AP 1089/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/06

Postoji kršenje prava na pravično suđenje kada se osuđujuća presuda zasniva na dokazima koji, ni neposredno ni posredno, sa sigurnošću ne ukazuju da je apelant počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret i kada sud ne daje logično i uvjerljivo obrazloženje za svoj zaključak o apelantovoj krivici, već se njegova ocjena dokaza doima proizvoljnom.
• Odluka o meritumu broj AP 5/05 od 14. marta 2006. godine, stav 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06

Nema proizvoljnosti u odluci Vrhovnog suda u odnosu na primjenu odredaba materijalnog zakona koje se tiču bankarske garancije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 912/04 od 1. aprila 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06;
• Odluka o dopustivosti broj AP 892/06 od 6. jula 2007. godine, stav 9, parnični postupak radi naplate potraživanja po osnovu izdate bankarske garancije

Redovni sudovi su arbitrarno primijenili zakon u pogledu računanja roka zastare u vezi sa tužbom za naknadu štete zbog smrti nestalog lica.
• Odluka o meritumu broj AP 1123/04 od 1. aprila 2006. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06

Nema proizvoljne primjene odredaba Zakona o izvršnom postupku kada apelant u svom prijedlogu za izvršenje koji je podnio protiv Centra za socijalni rad nije ukazao na osnovu kojih pozitivnopravnih propisa je navedeni centar obavezan da mu izvrši isplatu po privremenom Rješenju broj OVIII-456/96 od 27. februara 1996. godine s obzirom na to da predmetnim rješenjem nije određeno čija je to obaveza.
• Odluka o meritumu broj AP 1175/05 od 9. maja 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06, izvršni postupak, nije određen izvršenik, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U parničnim postupcima koji se vode po zahtjevima za naknadu štete zbog klevete, radi zaštite prava na pravično suđenje, neophodno je da sudovi pri utvrđivanju postojanja pravnog osnova i visine štete za klevetu dosljedno primjenjuju principe iz relevantnih odredaba odgovarajućih Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti od klevete i Zakona o parničnom postupku, uvažavajući specifičnost svakog konkretnog slučaja. Samo na taj način će se izbjeći moguće arbitrarno postupanje redovnih sudova u pojedinačnim slučajevima kao što je to bilo u konkretnom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1203/05 od 27. juna 2006. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, građanski postupak, sudovi primijenili institut „mogućeg nastanka štete", koji ne poznaju ni Zakon o zaštiti od klevete ni Zakon o obligacionim odnosima, kao kriterij za utvrđivanje osnovanosti tužbenog zahtjeva za naknadu štete za klevetu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Redovni sudovi su proizvoljno primijenili odredbe materijalnog zakona u vezi sa apelantovim zahtjevom za priznanje presude stranog suda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1570/05 od 27. juna 2006. godine, stav 45, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, parnični postupak, priznanje presude stranog suda

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada Kantonalni sud nije primijenio Zakon o izvršnom postupku koji je bio na snazi i koji je bio dužan primijeniti, nego je primijenio prijašnji Zakon o izvršnom postupku, suprotno odredbi novog zakona prema kojoj je za slučajeve kao što je predmetni izričito propisano primjenjivanje novog zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1293/05 od 12. septembra 2006. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, izvršni postupak, vremensko važenje izvršnog zakona, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Sud BiH je arbitrarno primijenio odredbe Izbornog zakona koje se odnose na kandidaturu za izbore.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2679/06 od 29. septembra 2006. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, upravni postupak, arbitrarnost u potvrđivanju kandidature na izborima, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Obrazloženje u kojem sudovi samo konstatiraju da nisu mogli pouzdano utvrditi odlučnu činjenicu da je tužilac bio u stanju posljednjeg posjeda, ne obrazlažući detaljnije na osnovu čega su stekli takav utisak, odnosno proces ocjene tih dokaza, kako to zahtijeva princip slobodne ocjene dokaza, ne zadovoljava zahtjev za brižljivu i savjesnu ocjenu dokaza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2348/05 od 20. oktobra 2006. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, parnični postupak, odlučne činjenice nisu utvrđene na pouzdan način, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Povrijeđeno je apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije i time što su, izricanjem novčane kazne, redovni sudovi nepotpuno i pogrešno utvrdili činjenično stanje i pogrešno primijenili materijalno pravo kvalificirajući apelantovu žalbu kao vrijeđanje suda i narušavanje njegovog autoriteta.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 198/03 od 20. oktobra 2006. godine, stav 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, kazna za vrijeđanje suda

Proizvoljnim tumačenjem prava i arbitrarnim odbijanjem da primijeni obavezno pravno shvaćanje Građanskog odjeljenja tog suda Vrhovni sud je povrijedio apelanticino pravo na pravično suđenje zaštićeno članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno članom 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2141/05 od 20. oktobra 2006. godine, st. 36. i 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/07, parnični postupak, pitanje početka toka zakonskih zateznih kamata na nematerijalnu štetu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji kršenje prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada Vrhovni sud u revizijskom postupku prekorači ovlaštenja koja ima prema Zakonu o parničnom postupku u pogledu donošenja odluke o reviziji tako što revizijskom odlukom, suprotno Zakonu o parničnom postupku, utvrdi neku odlučnu činjenicu, kao i kada revizijskom odlukom ne riješi konkretnu pravnu stvar tako da ta odluka bude izvršiva.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1505/06 od 20. oktobra 2006. godine, stav 45, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, građanski postupak, Vrhovni sud u revizijskom postupku prekoračio zakonska ovlaštenja, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U redovnom postupku sudovi su dužni primijeniti pozitivne propise, a ako im se u postupku postavi pitanje pravne valjanost ili ustavnosti određenog općeg pravnog akta, onda to pitanje mogu proslijediti nadležnom sudu, u konkretnom slučaju Ustavnom sudu Republike Srpske, što nije učinjeno. Ovakvo ad hoc ocjenjivanje pravne valjanosti propisa od redovnih sudova ne samo da nije zakonito već nije ni u skladu sa ustavnim principom vladavine prava iz člana I/2. Ustava BiH i principom pravne sigurnosti inkorporiranom u njega.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1603/05 od 21. decembra 2006. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, krivični postupak, ocjenjivanje pravne valjanosti od redovnih sudova, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kad je sud proizvoljno primijenio pozitivnopravne propise tako da je, odlučujući u postupku po žalbi, donio odluku o prvobitnom, a ne o konačno opredijeljenom tužbenom zahtjevu i kad iz izreke i obrazloženja presude nije vidljivo da li je sud djelimično ili u cijelosti udovoljio postavljenom tužbenom zahtjevu, niti su u tom pogledu dati razlozi u obrazloženju osporene odluke.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2089/05 od 16. januara 2007. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, parnični postupak, odlučeno o prvobitnom, a ne o konačno opredijeljenom tužbenom zahtjevu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da zastarjelost za ostvarivanje prava iz člana 143. Zakona o radu počinje teći prvog dana nakon pravosnažnosti rješenja kojim je apelantici utvrđen status zaposlenika na čekanju posla.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 299/06 od 27. januara 2007. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, građanski postupak, Vrhovni sud u revizijskom postupku prekoračio zakonska ovlaštenja, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U nedostatku eksplicitne zakonske odredbe koja bi propisivala od kada treba dosuđivati zakonske zatezne kamate, kad se utvrdi iznos materijalne štete koju štetnik treba platiti, Ustavni sud smatra da redovni sudovi imaju pravo svojom sudskom praksom urediti to pitanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2524/05 od 16. januara 2007. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, građanski postupak, materijalna šteta, od kada treba dosuđivati zakonske zatezne kamate, nije utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji kršenje prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada Vrhovni sud u revizijskom postupku arbitrarnom primjenom prava propusti da o dopuštenosti revizije odluči na osnovu relevantnih odredaba zakona na čiju primjenu upućuju Prijelazne i završne odredbe Zakona o parničnom postupku – „Službene novine FBiH" br. 42/98 i 3/99.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2675/05 od 15. februara 2007. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, građanski postupak, dopuštenost revizije, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u slučaju kada je drugostepeni sud meritorno rješavao po neblagovremenoj žalbi koju je izjavio tuženi u postupku pokrenutom po apelantovoj tužbi.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1522/05 od 15. februara 2007. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 55/07, utvrđivanje radnopravnog statusa, naknada plaća, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Prvostepena disciplinska komisija u konkretnom slučaju prekoračila je tužbeni zahtjev utvrđujući da je apelant odgovoran za disciplinski prekršaj koji nije bio obuhvaćen disciplinskom optužnicom, a Drugostepena disciplinska komisija je na apelantovu žalbu preinačila prvostepenu odluku i utvrdila apelantovu odgovornost upravo u pobijanom dijelu za koji je konstatirala da je produkt prekoračenja tužbenog zahtjeva. Zbog toga, apelant nije imao sve garancije koje pruža član 6. Evropske konvencije koji garantira svakom protiv koga je podignuta „krivična optužba" pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku pred „nezavisnim i nepristrasnim sudom", pravo na odbranu i ravnopravan položaj s tužiocem.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2581/05 od 30. marta 2007. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/07, disciplinski postupak protiv sudije koji se vodi pred VSTV, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je Kantonalni sud, odlučujući o poslodavčevoj žalbi, proizvoljnom primjenom pozitivnopravnih propisa svojom odlukom preinačio prvostepenu presudu tako što je odbio apelantov tužbeni zahtjev kao nedokazan, jer je apelantov poslodavac pred sudom izjavio da nema podatke koje je prema zakonu morao imati i koji su zakonom propisani za izračunavanje naknade zbog apelantove manje plaće u smislu člana 79. stav 2. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a nije iznio svoj stav na koji način se naknada u takvoj situaciji utvrđuje, niti pružio apelantu mogućnost da svoj tužbeni zahtjev dokazuje na način koji Kantonalni sud smatra ispravnim i prihvatljivim, te time uskratio apelantu pravo koje mu prema zakonu pripada.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1474/05 od 30. marta 2007. godine, stav 45, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/07, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Sud je arbitrarno primijenio pravo u slučaju kada je nedostatak propisa koji reguliraju visinu regresa protumačio kao gubitak apelantovog prava na regres, bez obzira na to što je osnov za ovu vrstu naknade, odnosno samo pravo na naknadu regresa, propisan u Zakonu o sudskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2587/05 od 23. maja 2007. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, parnični postupak, utvrđivanje prava na regres, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Vrhovni sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je presudu o odbijanju tužbenog zahtjeva za naknadu materijalne štete zasnovao na Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o uvjetima i načinu upućivanja osiguranog lica na liječenje u inozemstvo polazeći od toga da se mldb. apelant liječio u inozemstvu, a da za takvo liječenje nije dobio odobrenje nadležne zdravstvene ustanove, niti je ispoštovao zakonsku proceduru za odlazak na liječenje u inozemstvo. Zaključke nižestepenih sudova bazirane na Zakonu o obligacionim odnosima Ustavni sud smatra pravilnim. Stanovište Vrhovnog suda u osporenoj odluci nije bitno za rješavanje konkretnog spora, jer u postupku pred sudovima nije postavljen regresni tužbeni zahtjev prema nadležnoj zdravstvenoj zajednici osiguranja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 97/06 od 5. juna 2007. godine, st. 30-32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/08, pogrešna primjena materijalnog prava, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Retroaktivna uplata doprinosa ne može utjecati na početak ostvarivanja prava na penziju i određivanje dana početka isplate penzije naročito ako se uzme u obzir da se naknadna uplata doprinosa vrši uz plaćanje zatezne kamate Fondu. Prema mišljenju Ustavnog suda, sve suprotno bi predstavljalo prevelik teret za apelanta koji bi bio u situaciji da, zbog neizvršavanja zakonske obaveze poslodavca kao obveznika osiguranja prema Fondu kao korisniku osiguranja, a koji, također, ima zakonsku obavezu da kontrolira obveznika osiguranja i preduzima odgovarajuće zakonske mjere u slučaju neplaćanja doprinosa, snosi posljedice poslodavčevog neurednog  plaćanja  doprinosa.
• Odluka o prihvatljivosti i meritumu broj AP 1330/06 od 16. jula 2007. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/07, proizvoljno tumačenje odredaba Zakona PIO od Vrhovnog suda, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o prihvatljivosti i meritumu broj AP 2019/06 od 3. aprila 2008. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/08

Redovni sudovi su proizvoljno primijenili materijalno pravo na štetu apelantovog ustavnog prava na pravično suđenje kada u redovnom sudskom postupku nisu utvrdili elemente ništavosti ugovora koje propisuje član 103. ZOO, tj. da je ugovor protivan „Ustavu RBiH, prinudnim propisima, ili moralu društva", i kada iz utvrđenih činjenica ne proistječe da je sudska nagodba ništava u smislu člana 88. ZOO, zaključak redovnih sudova u tom smislu u cijelosti je proizvoljan, jer se u konkretnoj stvari ne radi o ugovoru zaključenom u ime drugog bez njegovog ovlaštenja i bez naknadno datog odobrenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1783/06 od 28. septembra 2007. godine, st. 41-43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/07, građanski postupak, arbitrarna primjena zakona, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Stav Okružnog suda prema kojem se zatezne kamate računaju od dana donošenja prvostepene odluke je proizvoljan pogotovo uzimajući u obzir odredbe čl. 186. i 277. Zakona o obligacionim odnosima, koje Okružni sud u svojoj odluci nije ocijenio, a iz kojih, kako je već Ustavni sud utvrdio, proizlazi da se kod materijalne štete zatezna kamata dosuđuje od dana nastanka štete, a ne od dana donošenja prvostepene presude (podnošenja tužbe).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1433/06 od 13. septembra 2007. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/07, građanski postupak, isplata naknade štete, zatezne kamate i troškova postupka apelantovom opunomoćeniku, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1757/06 od 8. jula 2008. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07

Redovni sudovi su proizvoljno primijenili procesno pravo, jer su prilikom odlučivanja o žalbi apelanata potpuno zanemarili odredbu člana 141. stav 2. Zakona o prekršajnom postupku kojom je propisano da se pozivi radi saslušanja ili ispitivanja dostavljaju okrivljenom lično, što je bio konkretan slučaj, zbog čega je apelantima bilo onemogućeno da učestvuju u postupku, te predlože svoje dokaze, kao i da se svojim argumentima suprotstave argumentima suprotne strane.
• Odluka o prihvatljivosti i meritumu broj AP 1480/06 od 18. oktobra 2007. godine, st. 32. i 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/08, prekršajni postupak, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Valjano sklopljeni ugovor o kupoprodaji vrijednosnih papira, dionica preduzeća „Polirond" d.d., u periodu kada zakoni o vrijednosnim papirima, o Komisiji za vrijednosne papire i Registru vrijednosnih papira nisu mogli biti implementirani, jer država nije osigurala institucionalne uvjete za to, moraju biti realizirani, jer je redovan promet vrijednosnim papirima kao izraz, s jedne strane, raspolaganja vlastitom imovinom, a, s druge strane, investicionog ulaganja važniji od realizacije javnih interesa koji su inkorporirani u ove zakone putem potpune blokade prometa do mogućnosti provođenja navedenih zakona.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2195/06 od 18. oktobra 2007. godine, stav 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/08, pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu, proizvoljna primjena zakona, promet vrijednosnih papira, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Činjenica da u budžetu nisu osigurana sredstva za isplatu regresa, koju je Kantonalni sud ponudio kao jedan od razloga da ni apelanticama ne pripada pravo na regres, ne može se protumačiti drugačije nego kao proizvoljnost u primjenjivanju zakona Kantonalnog suda sa direktnim štetnim utjecajem na ostvarivanje prava apelantica.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1315/06 od 8. novembra 2007. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/08, regres, Tuzlanski kanton

Ustavni sud ne nalazi proizvoljnost u primjeni prava u situaciji kad su redovni sudovi na nesporan način utvrdili da je opunomoćenik apelanata uredno obaviješten o održavanju ročišta na koje nije pristupio, niti je svoj izostanak opravdao, a tuženi nije zahtijevao da se ročište održi.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1793/06 od 13. decembra 2007. godine, stav 11, parnični postupak po tužbi za utvrđivanje prava vlasništva

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.