Pravo na javnu raspravu

Upravni spor, u konkretnom slučaju, bio je jednostupanjski i jedino postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ima karakter redovitog sudskog postupka, pa samim tim taj postupak mora biti vođen tako da zadovolji zahtjeve „javnog suđenja" i zahtjeve prava javnosti na kontrolu pravosuđa.
• Odluka broj U 148/03 od 28. studenog 2003. godine, stavak 58., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 1/04, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Neodržavanje javne rasprave u situaciji kad apelant to nije izričito ni tražio u tužbi, te kad su apelantova stajališta vezana za pravodobnost predmetnog zahtjeva, obzirom na sadržaj priziva protiv prvostupanjskog rješenja i sadržaj tužbe u upravnom sporu, već poznata sudu ne predstavlja propust koji bi ukazivao na povredu prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP 85/06 od 15. veljače 2007. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, upravni postupak, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, nema povrede članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Nema povrede prava na pravično suđenje kada je apelant saslušan u upravnom postupku, a sud je odlučio o upravnom sporu bez usmene rasprave, a apelant nije posebice zahtijevao održavanje usmene rasprave.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 450/07 od 10. lipnja 2009. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, upravni postupak, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, nema povrede članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(") Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.