Pravo na javnu raspravu

Upravni spor, u konkretnom slučaju, bio je jednostepeni i jedino postupak pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ima karakter redovnog sudskog postupka, pa samim tim taj postupak mora biti vođen tako da zadovolji zahtjeve „javnog suđenja" i zahtjeve prava javnosti na kontrolu pravosuđa.
• Odluka broj U-148/03 od 28. novembra 2003. godine, stav 58, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 1/04, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Neodržavanje javne rasprave u situaciji kad apelant to nije izričito ni tražio u tužbi, te kad su apelantova stajališta vezana za blagovremenost predmetnog zahtjeva, s obzirom na sadržaj žalbe protiv prvostepenog rješenja i sadržaj tužbe u upravnom sporu, već poznata sudu ne predstavlja propust koji bi ukazivao na povredu prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-85/06 od 15. februara 2007. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, upravni postupak, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Nema povrede prava na pravično suđenje kada je apelant saslušan u upravnom postupku, a sud je odlučio o upravnom sporu bez usmene rasprave, a apelant nije posebno zahtijevao održavanje usmene rasprave.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-450/07 od 10. juna 2009. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, upravni postupak, neodržavanje javne rasprave u upravnom sporu, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.