Pravično suđenje – nezavisan sud

S obzirom na činjenicu da upravni carinski organi nisu nezavisne institutcije, nego da se radi o izvršnim organima, povreda člana 6. stav 1. Evropske konvencije može se izbjeći ako odluke koje donesu organi koji nisu nezavisni i nepristrasni budu preispitane, ili ako se izjavi žalba nezavisnom i nepristrasnom sudu koji ima punu jurisdikciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 59/03 od 17. maja 2004. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 106/03 od 27. oktobra 2004. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04, prekršajni postupak zbog neplaćanja carine na uvezenu robu

Postoji kršenje prava na „nezavisan sud", kao elementa prava na pravično suđenje, kada zakonodavac svojim mjerama mijenja pravosnažne sudske odluke, čime krši i princip vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o meritumu broj AP 982/05 od 14. marta 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06, ratna šteta, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postoji povreda prava na „nezavisan sud" ukoliko se aktima zakonodavne ili izvršne vlasti mijenjaju ili suspendiraju od izvršenja obavezujuće sudske odluke, ili kada se propisuje da su mišljenja izvršne vlasti obavezujuća za sudove (kao što to zakonodavac čini u Uredbi o načinu utvrđivanja i realiziranju javnog duga Federacije BiH za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti) ... „Sud" se, u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, ne smatra „nezavisnim" ukoliko traži i prihvata obavezujuća mišljenja izvršne vlasti, budući da se na taj način „potčinjava sudska funkcija izvršnoj vlasti" (vidi, Evropski sud za ljudska prava, Beaumartin protiv Francuske, presuda od 24. novembra 1994. godine, Serija A, broj 296 B, stav 38).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 703/04 od 28. juna 2005. godine, st. 42. i 47, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, neprovođenje pravosnažnog rješenja o izvršenju, isplata duga nastalog u ratnom periodu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Zakonom o sudovima garantira se nezavisnost sudova u vršenju sudske funkcije i sudovi sude na osnovu ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. Činjenica da se rad sudova finansira iz budžeta kantona sama po sebi nije dokaz da sud nije nezavisan. Država je dužna da finansira rad sudova, što ne dovodi u pitanje nezavisnost sudova.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 971/04 od 28. juna 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.