Općenito

S obzirom na to da su nadležni organi savjesno i detaljno ispitali da li postoje razlozi za primjenu principa „non refoulment" (zabrane vraćanja), te utvrdili da ne postoje razlozi za primjenu navedenog principa i o tome dali jasno obrazloženje, Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju, u postupku odlučivanja o apelantovom zahtjevu za odobrenje međunarodne zaštite, nije prekršeno apelantovo pravo na zabranu mučenja, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-5148/10 od 9. februara 2011. godine, stav 49, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/11, ekstradicija i deportacija, nema povrede člana 3. Evropske konvencije

„(...) u predmetnim slučajevima još uvijek nisu donesene tužilačke odluke, što i jeste cilj istrage, pa se u tom smislu čine donekle opravdanim navodi apelanata da istražni postupci pred Tužilaštvom BiH traju dugo (iz odgovora na apelacije CJB Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini proizlazi da su izvještaji u vezi s događajima iz apelacija proslijeđeni Tužilaštvu BiH u junu, odnosno augustu 2007. godine). U tom kontekstu Ustavni sud podsjeća da je istražni postupak samo jedan segment u procesuiranju i kažnjavanju odgovornih za krivična djela, a da je cilj svake istrage donošenje tužilačke odluke, ma kakva ona bila. Posmatrajući s tog aspekta, Ustavni sud uviđa patnju i bol apelanata zato što istražni postupci pred Tužilaštvom BiH još uvijek nisu okončani donošenjem adekvatne tužilačke odluke." (...) „S obzirom na sve navedeno, uzimajući u obzir odgovore Tužilaštva BiH da su istražni postupci u toku i da su s aspekta pozitivne obaveze države nesporno preduzete i još uvijek se preduzimaju odgovarajuće mjere na rasvjetljavanju događaja iz apelacije, i pored činjenice da istražni postupci još uvijek nisu okončani, Ustavni sud navode apelanata o neaktivnosti nadležnih organa na rasvjetljavanju događaja iz apelacija i dovođenje tih navoda u kontekst kršenja prava iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije smatra neosnovanim." Nema povrede apelantovog prava iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije jer su nadležni organi preduzeli odgovarajuće aktivnosti s ciljem da rasvijetle okolnosti događaja opisanih u apelaciji, te i sada preduzimaju aktivnosti s ciljem da okončaju istražni postupak, čime nadležni organi suštinski u predmetnom slučaju ispunjavaju svoju obavezu, u skladu s pozitivnopravnim propisima. S druge strane, činjenica da predmetni postupak još uvijek nije rezultirao donošenjem adekvatne tužilačke odluke, posmatrana u svjetlu iznesenog i navoda Tužilaštva BiH da se radi o kompleksnim i složenim predmetima, te da su pojedini postupci u završnoj fazi istrage, u ovom trenutku nije mogla utjecati na drugačije odlučenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3067/09 od 20. decembra 2012. godine, st. 37. i 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 10/13;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2156/10 od 28. februara 2013. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/13;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3469/10 od 28. februara 2013. godine, stav 34, lišavanje slobode tokom rata u Bosni i Hercegovini, nema povrede člana 3. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije kada je u okolnostima konkretnog slučaja, kod nesporne činjenice da je apelant u relevantnom periodu bio u rukama policije, izostala službena istraga o njegovim tvrdnjama o zlostavljanju koje su bile ozbiljne i koje su se odnosile na navedeni period.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3840/13 od 26. oktobra 2016. godine, stav 85, neprovođenje efektivne istrage o apelantovim navodima o zlostavljanju prilikom davanja iskaza, utvrđena povreda člana 3. Evropske konvencije

Ustavni sud, ne ulazeći u pitanje opravdanosti donošenja naredbe o obustavi istrage i pritužbi na tu naredbu, zaključuje da postoji kršenje prava iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije jer nadležno tužilaštvo u predmetu koji se tiče istrage smrti bliskih srodnika apelantica ni nakon šest godina nije odlučilo o pritužbama apelantica protiv naredbe o obustavi istrage u tom predmetu, a pri tome nije ponudilo niti jedan razlog koji bi se mogao smatrati razumnim i opravdanim za dugo trajanje konkretnog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1638/17 od 17. januara 2018. godine, stav 60, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/18, istraga, utvrđena povreda člana 3. Evropske konvencije

Postoji kršenje prava apelanata iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer su nadležni policijski organi propustili da izvrše svoju pozitivnu obavezu da zaštite apelante kao učesnike Festivala (čiji je cilj bila promocija prava i kulture LGBT lica putem filmske umjetnosti kao jedna od metoda borbe za smanjenje homofobije), kao i zbog toga što su organi javne vlasti propustili da izvrše svoju proceduralnu obavezu da istraže propuste u organizaciji osiguranja Festivala i počinioce napada na apelante.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4319/16 od 19. decembra 2018. godine, stav 113, pozitivna obaveza, djelotvorna istraga, utvrđena povreda člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije

U okolnostima konkretnog slučaja, kada je, prema informacijama koje ima Ustavni sud, po krivičnoj prijavi apelanata, Tužilaštvo provelo svega četiri radnje, pri čemu je očit veliki vremenski razmak među njima, odnosno očigledno je da se one ne preduzimaju u kontinuitetu te da nema nikakve tužilačke odluke, povrijeđeno je pravo apelanata da se utvrdi da li su stvarno odgovorna lica za koja apelanti tvrde da su preduzela određene radnje prema njima, a kamoli da se ta lica eventualno (ako su navodi apelanata tačni) krivično procesuiraju. Ustavni sud opet podsjeća da svaki nedostatak istrage koji podriva (znatno umanjuje) njenu sposobnost da utvrdi okolnosti slučaja ili odgovorno lice, rizikuje da prekrši traženi standard djelotvornosti. Ustavni sud smatra da postupanje Tužilaštva po krivičnoj prijavi apelanata u ovom slučaju, odnosno ispitivanje navoda apelanata, prvenstveno nije bilo brzo (ažurno), a rezultat navedenog je da dvije godine i šest mjeseci nakon događaja Tužilaštvo „analizira“ predmet „s ciljem donošenja odluke u ovom predmetu“.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3760/19 od 9. juna 2021. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 44/21, istraga, utvrđena povreda člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije

Nije povrijeđeno apelantovo pravo na zabranu mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije (u vezi s navodima o propustu da mu se u pritvoru pruži adekvatna medicinska njega) kada ove navode apelant „vezuje“ za samu činjenicu produženja pritvora, a iz okolnosti konkretnog predmeta proizlazi da ove navode apelant nije, iako je mogao u skladu s relevantnim odredbama ZKPRS i drugih zakona, isticao pred nadležnim organima i tijelima prije podnošenja apelacije Ustavnom sudu, kako bi omogućio nadležnim da budu upoznati s njegovim navodima i eventualno preduzmu odgovarajuće mjere.  
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3881/21 od 12. januara 2022. godine, st. 60−63, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 6/22

U okolnostima konkretnog slučaja samo apelantovo pozivanje na Izvještaj Komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja, a da nisu uzete u obzir okolnosti koje su nastupile nakon što je taj izvještaj sačinjen, nije dovoljno da bi učinilo vjerovatnim da će apelant, ako bude izručen Crnoj Gori, biti izložen mučenju ili nečovječnom postupanju koje je zabranjeno članom II/3.b) Ustava BiH i članom 3. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-659/22 od 6. jula 2022. godine, stav 35.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.