Kontrola korišćenja

U situaciji kada redovni sudovi svojim odlukama apelantu, kao tuženom u parnici, nalože da se uzdrži od uznemiravanja tužiteljke u posjedu dijela puta radi prolaza, ne radi se o lišavanju nego o kontroli korišćenja imovine u smislu značenja stava 2 člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. S obzirom da je kontrola korišćenja zasnovana na zakonu, da nije protivna javnom interesu i da je proporcionalna cilju kojem se teži, nema povrede prava na imovinu
• Odluka broj U 74/03 od 24. oktobra 2003. godine, st. 35 i 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/04

U okviru principa kontrole korišćenja imovine iz stava 2 člana 1 Protokola broj 1 razmatrano je pitanje zastare potraživanja, pri čemu se Ustavni sud pozvao na praksu Evropske komisije za ljudska prava (aplikacija broj 13674/88 od 14. aprila 1989. u predmetu Cyril Albert Warner v. VB), prema kojoj, u okviru ograničenja u pogledu ostvarivanja građanskih prava spada i mogućnost prigovora zastare tužbenih zahtjeva. Zaključeno je da nije bilo povrede ovog prava s obzirom da su sudovi pravilno računali rok zastare.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1/03 od 15. juna 2004. godine, st. 23-31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, naplata komunalnih usluga

Faktičke statusne promjene nisu popraćene adekvatnim pravnim postupcima u skladu s važećim zakonom kojim se uređuje ta materija, pa se tuženi ne može osloboditi obaveze da plati osiguravajući iznos apelantu. Takav zakon mora da bude u skladu sa standardima člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i niko se ne može osloboditi svojih obaveza samo zbog toga što faktičke promjene za koje je odgovoran nisu pravno regulisane, a što je bilo obavezno, između ostalog, radi bezbjednosti zainteresovanih trećih lica.

• Odluka o meritumu broj AP 1115/04 od 17. novembra 2005. godine, st. 32 i 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/06

Nema povrede prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je novčani iznos koji je apelant položio kao jamstvo u zamjenu za ranije određenu mjeru pritvora postao prihod budžeta kantona jer apelant nije ispoštovao obaveze preuzete prilikom prihvatanja jamstva, budući da je apelant nakon polaganja jamstva postao nedostupan organima gonjenja.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2667/07 od 25. septembra 2009. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/09

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.