Domaća vlast

Činjenica da država nije donijela zakone koji su od velike važnosti za njeno funkcioniranje i za osiguranje sudske zaštite za pojedince predstavlja povredu prava na djelotvoran pravni lijek garantiran članom 13. Evropske konvencije.
• Odluka broj U-18/00 od 10. i 11. maja 2002. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/02

Postoji povreda prava na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije zbog toga što u postojećem pravnom sistemu Bosne i Hercegovine nema djelotvornog pravnog lijeka protiv odluka visokog predstavnika koje se tiču prava pojedinaca, a niti je Bosna i Hercegovina u okviru svoje pozitivne obaveze preduzela aktivnosti s ciljem da osigura djelotvoran pravni lijek protiv navedenih odluka visokog predstavnika.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-953/05 od 8. jula 2006. godine, stav 78, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/07, smjenjivanje zvaničnika od strane visokog predstavnika

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.