Član 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju – pravo na žalbu u krivičnim stvarima

Član 2.
Pravo na žalbu u krivičnim stvarima

1. Svako koga sud osudi za krivično djelo ima pravo da njegovu osuđujuću presudu ili kaznu preispita viši sud. Ostvarivanje ovog prava, uključujući i osnove za njegovo ostvarivanje, uređuje se zakonom.

2. Ovo pravo može biti podložno izuzecima kada je riječ o djelima manjeg značaja, koja su propisana zakonom, ili u slučajevima kada je određenoj osobi u prvom stepenu sudio najviši sud, ili je ona bila osuđena nakon izjavljene žalbe protiv oslobađajuće presude.

Sadržaj: Osuda nakon oslobađajuće presude u prvoj instanci

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.