Osuda nakon oslobađajuće presude u prvoj instanci

Prema članu 2. stav 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju, kao izuzetak od općeg pravila da u krivičnim stvarima osuđeni moraju imati pravo žalbe, predviđena je mogućnost izricanja osuđujuće presude bez prava na žalbu osuđenog ukoliko je osuđujuću presudu u prvom stepenu donio najviši sud ili na osnovu žalbe na oslobađajuću presudu. Kako se u konkretnom slučaju radi upravo o donošenju osuđujuće presude kojom je na osnovu izjavljene žalbe Tužilaštva BiH ukinuta ranija oslobađajuća presuda, te kako se radi o Sudu BiH koji je, s obzirom na stvarnu nadležnost u konkretnom slučaju, najviši sud u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud zaključuje da apelanticina nemogućnost podnošenja žalbe protiv takve presude u ovom slučaju nije protivna načelu Evropske konvencije, s obzirom na izuzetak predviđen članom 2. stav 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2281/05 od 6. jula 2007. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/07

Nemogućnost izjavljivanja žalbe protiv presude apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, kojom je apelant proglašen krivim i u pogledu navoda iz optužbe za koje je prvostepenom presudom bio oslobođen, nije povrijeđeno njegovo pravo na preispitivanje od strane višeg suda. Štaviše, iz člana 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju očigledno proizlazi da ovakvo ograničenje, odnosno izuzetak, propisuje i sama Konvencija. U vezi s tim, Ustavni sud smatra da činjenica da Zakon o krivičnom postupku BiH nije propisivao mogućnost preispitivanja krivične presude u „trećem stepenu" u vrijeme kada je donesena osporena presuda apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH ne predstavlja kršenje apelantovog prava garantiranog članom 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-519/07 od 30. januara 2010. godine, stav 79, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3620/07 od 14. aprila 2010. godine, stav 62, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/10, ratni zločin

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.