Članak 2. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju – pravo na priziv u kaznenim stvarima

Članak 2.
Pravo na priziv u kaznenim stvarima

1. Svatko koga sud osudi za kazneno djelo ima pravo da njegovu osuđujuću presudu ili kaznu preispita viši sud. Ostvarivanje ovog prava, uključujući i temelje za njegovo ostvarivanje, uređuje se zakonom.

2. Ovo pravo može biti podložno iznimkama kada je riječ o djelima manjeg značaja koja su propisana zakonom, ili u slučajevima kada je određenoj osobi u prvom stupnju sudio najviši sud, ili je ona bila osuđena nakon izjavljenog priziva protiv oslobađajuće presude.

Sadržaj: Osuda nakon oslobađajuće presude u prvoj instanci

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.