Članak 3. Europske konvencije

Vučković protiv Hrvatske (broj 15798/20, 12. prosinca 2023. godine)

Preinačenje desetomjesečne zatvorske kazne izrečene za seksualno nasilje u rad za opće dobro • Ublažavanje kazne bez pozornog razmatranja svih relevantnih razloga • Kontekst specifične društvene opasnosti od nasilja nad ženama i potreba da se protiv njega bori efikasnim i odvraćajućim mjerama • Propust države da u dovoljnoj mjeri ispuni procesnu obvezu da osigura da je seksualno nasilje kažnjeno na odgovarajući način • Kršenje čl. 3. i 8. Europske konvencije

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. svibanj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Europskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda u svezi s nasiljem u porodici na osnovu članka 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom članka 3. i u konačnici članka 14. • Povreda čl. 3. i 14. u svezi sa člankom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.