Proporcionalnost u kontekstu članka 8. Europske konvencije

Miješanje u apelantičin dom, koje se ogleda u gubitku određenog apelantičinog prava zbog propuštenog roka (pravo da se traži iseljenje drugotužene iz spornog stana), kao i pravo za drugotuženu da zbog dugogodišnjeg bespravnog korištenja spornog stana bude zaštićena od iseljenja, jer u zakonom propisanom roku nije podnijet zahtjev za njezino iseljenje, proporcionalno je zakonitom cilju kojem se teži, a to je uvođenje pravne discipline u međusobne odnose fizičkih i pravnih osoba, kao i legalizacija dugogodišnjeg faktičkog odnosa koji nakon proteka određenog vremenskog roka treba postati pravni odnos.
• Odluka o meritumu broj AP 1049/05 od 14. ožujka 2003. godine, st. 45. i 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, propuštanje roka za traženje iseljenja bespravnog korisnika

Ustavni sud smatra da bi drukčije tumačenje i primjena izmijenjenog članka 6. Stavak 2. Zakona o stambenim odnosima bilo nepravilno i ne bi vodilo zakonitom cilju i imalo bi za posljedicu stavljanje apelanta, kao člana obiteljskog kućanstva, u nejednakopravan položaj glede ostvarivanja prava na stan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 160/03 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04, prijenos stanarskog prava na unuke u Republici Srpskoj, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Interes vlasnika stana da raspolaže svojim stanom ne može prevagnuti nad interesom izbjegle osobe koja se vratila u svoj dom da sporni stan nastavi koristiti kao svoj i da se vrati na stanje kakvo je apelantica ostavila kada je iz svog doma morala izbjeći zbog ratnih okolnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 21/03 od 22. rujna 2004. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Interes tuženog da raspolaže spornim stanom kao službenim stanom za rješavanje stambenih potreba svojih uposlenika ne može prevagnuti nad apelantičinim interesom da ostvari prava na stanu koji je s obitelji koristila osam godina (na temelju rješenja o dodjeli stana) prije nastupanja ratnih okolnosti i u koji se namjerava vratiti i stalno živjeti s obitelji.
• Odluka o meritumu broj AP 663/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05, ostvarivanje prava na stan, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

U slučaju kada apelant nije pravodobno podnio zahtjev za povrat stana u posjed na kojem je prije rata imao stanarsko pravo, a nalazi se u posjedu spornog stana nepune tri godine s bolesnom suprugom, kad su u stanu sve njihove pokretne stvari i kada su sporni stan adaptirali, pokazana je apelantova nedvosmislena želja i namjera da nastavi živjeti s obitelji u spornom stanu. Stoga, miješanje u apelantovo pravo na poštovanje njegova doma nije bilo proporcionalno legitimnom cilju.
• Odluka o meritumu broj AP 964/04 od 3. prosinca 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

U slučaju kada redoviti sudovi odbiju apelantov zahtjev da mu se konstituira stanarsko pravo na stanu koji koristi na temelju ugovora o doživotnom izdržavanju s preminulim nositeljem stanarskog prava, takvo miješanje u apelantov dom je utemeljeno na zakonu i zadovoljava načelo proporcionalnosti, tj. zahtjev za pravičan balans između općeg interesa zajednice i poštovanja prava pojedinca.
• Odluka o meritumu broj AP 587/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06, osporene odluke su deklaratorne odluke kojima apelantici nije naloženo iseljenje iz spornog stana, pa slijedom toga i nije bilo miješanja u njezin dom

Odluka kojom se apelantov zahtjev za azil odbija i kojom mu se nalaže napustiti teritorij Bosne i Hercegovine na razdoblje od četiri godine nije neproporcionalna cilju koji se želio ostvariti, a to je zaštita imigracijske politike i gospodarske dobrobiti zemlje i nužna je u demokratskom društvu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1788/05 od 20. rujna 2006. godine, stavak 63., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, protjerivanje stranca i pravo na obiteljski život, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Postoji razumna relacija između miješanja i zakonitog cilja u slučajevima kada se osobama koje su sudjelovale u vojskama stranih država ne dopušta povrat stana u posjed (vidi Odluku Povjerenstva za ljudska prava broj CH/00/5152 od 6. srpnja 2005. godine), odnosno stajalište da osobe koje nisu iskazale lojalnost prema svojoj državi ne mogu uživati jednaku zaštitu kao one koje jesu (vidi Odluku Povjerenstva za ljudska prava broj CH/98/874 od 8. veljače 2005. godine).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2044/05 od 20. rujna 2006. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, stan JNA, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1512/06 od 3. travnja 2008 godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/08, stan JNA, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Interes za ukidanje sustanarskih odnosa u novoj vlasničkoj strukturi nad cjelokupnim stambenim fondom, te interes da se tužitelj-protutuženi proširi na sporni stan i tako koristi stan od 117 m" nisu proporcionalni mjeri po kojoj apelantica mora napustiti sporni stan za koji je u dobroj vjeri zaključila ugovor o korištenju, a koji je retroaktivno poništen i u kojem živi sa svojom obitelji od 1989. godine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1498/05 od 12. rujna 2006. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, sustanarstvo, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Donošenjem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine" br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 25/01, 61/01, 15/02 i 54/04) propisani su uvjeti i način prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i njihovo pretvaranje iz društvenog u privatno vlasništvo, zbog čega pitanja korištenja stambenog prostora gube svoj javno-pravni karakter i postaju pitanja prvenstveno privatno-pravnog karaktera. Stoga, privatizacijom stanova se gubi legitiman cilj, a to je neuspostava novih sustanarskih odnosa i razrješenje postojećih radi racionalnijeg korištenja stambenog prostora, kakav je on imao u vrijeme donošenja zakona. Ustavni sud, stoga, zaključuje da navedene mjere nemaju legitiman cilj i ne mogu se smatrati neophodnim u demokratskom društvu za bilo koju svrhu iz članka 8. stavak 2. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1498/05 od 12. rujna 2006. godine, stavak 73., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, sustanarstvo, utvrđena povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

U konkretnom slučaju u kojem je apelantu bila ograničena komunikacija s vanjskim svijetom samo na kontakte s njegovim braniteljem, pri čemu je ovo ograničenje bilo u ograničenom vremenskom roku i u svezi sa svrhom i razlozima zbog kojih je određen pritvor, kako je zakonom i propisano, nije narušen razuman odnos proporcionalnosti u zaštiti zakonitog cilja kojem se teži, s jedne strane, i zaštite apelantova prava na privatni i obiteljski život, s druge strane.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3263/08 od 3. srpnja 2009. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, zabrana posjeta i telefonskih kontakata s drugim osobama, osim s braniteljem, za vrijeme trajanja pritvora, nema povrede članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije jer redoviti sudovi, pri donošenju osporenih odluka, nisu obavili odgovarajuću analizu na način kako to zahtijevaju standardi Europskog suda uspostavljeni praksom tog suda glede postizanja pravične ravnoteže između prava iz članka 8. Europske konvencije i članka 10. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2043/12 od 22. prosinca 2015. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 10/16, naknada štete zbog povrede ugleda, kleveta, povreda članka 8. Europske konvencije i članka II/3.(f) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.