Pretpostavka nevinosti

Odluka suda da obustavi postupak u skladu sa Zakonom o amnestiji, te relevantnom odlukom o troškovima postupka ne izražava mišljenje o krivnji optuženog u smislu člana 6. stav 2. Evropske konvencije.
• Odluka  broj  U-24/01  od  28.  septembra  2001.  godine,  stav  27,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 5/02, amnestija, nema povrede člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.e) Ustava BiH

U konkretnom slučaju nije primijenjen nepovoljniji zakon za apelanta, odnosno nije prekršen princip in dubio pro reo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-378/04 od 23. marta 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, krivični postupak za djelo navođenja na prostituciju

Samom činjenicom da su dokazi na kojima sud zasniva svoju presudu osporeni tokom suđenja ne dokazuje se da je došlo do povrede principa in dubio pro reo, a time ni do povrede prava na presumpciju nevinosti, ako je sud dao uvjerljive i logične argumente zašto odbija dokaze koje je ponudio apelant, te zašto prihvata one dokaze na kojima zasniva svoju presudu.
• Odluka o meritumu broj AP-767/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, krivični postupak, navodna povreda pretpostavke nevinosti (in dubio pro reo), nepristranost suda, povreda prava na odbranu, nema povrede člana 6. st. 1. i 2. i stav 3. tač. b) i c) Evropske konvencije ni člana 13. Evropske konvencije

Uzimanje u obzir suda da je postojalo ranije osuđivanje prilikom donošenja presude na način propisan zakonom nije samo po sebi kršenje prava na pravično suđenje i kršenje pretpostavke nevinosti, pri čemu se pobijane presude ne zasnivaju isključivo na izvodu iz kaznene evidencije, već i na iskazima drugih svjedoka i drugim materijalnim dokazima.
• Odluka o meritumu broj AP-579/05 od 9. maja 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06

Zbog primjene principa in dubio pro reo, činjenice koje idu na teret optuženom moraju biti sa sigurnošću utvrđene za razliku od činjenica koje idu u korist okrivljenom, a koje se uzimaju kao utvrđene čak i onda kada su samo vjerovatne, tj. kada postoji sumnja u njihovo postojanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1603/05 od 21. decembra 2006. godine, stav 41, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, krivični postupak, ocjenjivanje pravne valjanosti od redovnih sudova, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje kako postoji kršenje prava iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 2. Evropske konvencije u odnosu na izjave javnih zvaničnika Dragana Lukača, direktora Federalne uprave policije, Šemsudina Mehmedovića, izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer su predstavljale izjavu o apelantovoj „krivnji", te su kao takve prejudicirale ocjenu činjenica od nadležne sudske vlasti i ohrabrile javnost da vjeruje kako je apelant kriv prije nego što je i dokazana njegova krivnja u skladu sa zakonom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4319/14 od 18. decembra 2014. godine, stav 39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/15, krivični postupak, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Povrijeđen je princip in dubio pro reo zagarantiran članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, te član 6. stav 2. Evropske konvencije kada redovni sud, sumnjajući da postoje određene činjenice, nije utvrdio činjenice koje idu apelantu u korist.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1328/13 od 17. juna 2015. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15, prekršajni postupak, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH               

Nema kršenja apelantovih garancija iz člana 6. stav 2. Evropske konvencije budući da izjave tužilaca Tužilaštva koje su date na konferenciji za štampu, s obzirom na njihov sadržaj i u kontekstu specifičnih okolnosti u kojima su date, ne predstavljaju izjave o apelantovoj krivici, već su date u okviru podignute optužnice.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-952/20 od 8. jula 2021. godine, stav 30, krivični postupak, nema povreda člana 6. Evropske konvencije ni člana II/3.е) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.