Nije dopunjena/precizirana apelacija

U odgovoru na traženje Ustavnog suda da dopuni/precizira apelaciju apelantov punomoćnik je ponovio općenite navode iz apelacije, ne navodeći koja apelantova prava iz Ustava Bosne i Hercegovine smatra da su povrijeđena, niti je dostavio dokaze na kojima se zasniva apelacija.
• Odluka broj U-7/03 od 23. aprila 2004. godine, stav 6.

U konkretnom slučaju apelacija nije sadržavala neophodne elemente iz člana 19. stav (2) tač. 1) i 2) Pravila Ustavnog suda, a u ostavljenom roku apelanti nisu dopunili/precizirali apelaciju, zbog čega je ona odbačena kao nedopuštena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-902/05 od 12. aprila 2006. godine, st. 5. i 6;
• Odluka o dopustivosti broj AP-964/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 4.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.