Izuzetna dopustivost

Izraz „presuda“, u kontekstu apelacione nadležnosti Ustavnog suda iz člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, mora se široko tumačiti. Taj izraz ne treba samo uključivati sve vrste odluka i rješenja već i nedostatak donošenja odluke kada se za takav nedostatak utvrdi da je neustavan.
• Odluka broj U-23/00 od 2. februara 2001. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 10/01;
• Odluka o meritumu broj AP-1404/05 od 9. maja 2006. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 68/06, upravni postupak, vraćanje stana u posjed

Imunitet je važno prethodno pitanje koje se razmatra posebno od cjelokupnog krivičnog postupka s obzirom na to da je iz odredbi Zakona o imunitetu vidljivo da, ukoliko se istakne prigovor imuniteta, nadležni sudovi prvo trebaju donijeti odluku o tom pitanju. Kada se jednom riješi pitanje imuniteta, ono se više ne može postavljati u određenom krivičnom postupku. Stoga, Ustavni sud smatra da se standardi prava na pravičan postupak odnose i na postupak u kojem se odlučuje o pravu na imunitet jer, ukoliko se odbije prigovor imuniteta i nastavi s krivičnim postupkom, pitanje imuniteta se više ne može isticati. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da su predmetne apelacije dopustive, iako još uvijek nije donesena konačna odluka o pitanju krivice apelanata u konkretnim krivičnim predmetima. Imajući u vidu navedeno, te posebno novonastalu pravnu situaciju, Ustavni sud zaključuje da se predmetne apelacije ne mogu riješiti u skladu s praksom iz odluka Ustavnog suda u predmetima br. U-59/01, U-60/01 i U-61/01.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-58/03 od 29. oktobra 2004. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 11/05, pitanje dopustivosti u vezi s odlučivanjem o imunitetima, promjena pravnog stava u vezi s dopustivošću

Ustavni sud može izuzetno razmatrati apelaciju i kada nema odluke nadležnog suda ukoliko apelacija ukazuje na ozbiljna kršenja prava i osnovnih sloboda koje štiti Ustav Bosne i Hercegovine ili međunarodni dokumenti koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.
  • Odluka o meritumu broj AP-542/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 17/06, dužina trajanja postupka poništenja ugovora o poklonu, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud nije nadležan preispitivati pojedinačne odluke visokog predstavnika, ali je, u granicama svojih nadležnosti koje proizlaze iz člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, nadležan razmotriti da li su apelanti protiv odluka visokog predstavnika imali na raspolaganju djelotvoran pravni lijek kojim bi osporili navedene odluke, a u smislu člana 13. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-953/05 od 8. jula 2006. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 20/07, visoki predstavnik smijenio zvaničnike

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.