Nije dopunjena/precizirana apelacija

U odgovoru na traženje Ustavnog suda da dopuni/precizira apelaciju apelantov punomoćnik je ponovio uopštene navode iz apelacije, ne navodeći koja apelantova prava iz Ustava Bosne i Hercegovine smatra da su povrijeđena, niti je dostavio dokaze na kojima se zasniva apelacija.
• Odluka broj U 7/03 od 23. aprila 2004. godine, stav 6

U konkretnom slučaju apelacija nije sadržavala neophodne elemente iz člana 19 stav 2 tač. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, a u ostavljenom roku apelanti nisu dopunili/precizirali apelaciju zbog čega je odbačena kao nedopuštena.
• Odluka o dopustivosti broj AP 902/05 od 12. aprila 2006. godine, st. 5 i 6
• Odluka o dopustivosti broj AP 964/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 4

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.