Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju – zaštita imovine

Član 1.
Zaštita imovine

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom, ili da bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Sadržaj: Šta se smatra imovinom; Prenos stanarskog prava; Šta se ne smatra imovinom; Devizna štednja; Pozitivne obaveze; Mirno uživanje imovine; Lišavanje imovine; Miješanje u imovinu; Javni interes; Propisano zakonom; Proporcionalnost; Kontrola korištenja; Obezbjeđivanje plaćanja poreza, doprinosa i kazni

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.