Brzina preispitivanja zakonitosti lišavanja ili hapšenja

Ustavni sud zaključuje da apelantu nije uskraćeno pravo na žalbu sudu radi razmatranja zakonitosti lišavanja slobode i da je ispunjen zahtjev hitnog ispitivanja zakonitosti postupka, kako je to predviđeno članom 5. stav 4. Evropske konvencije, s obzirom na to da je Vrhovni sud u roku od osam dana donio odluku o apelantovoj žalbi na rješenje o produženju pritvora.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-641/03 od 30. novembra 2004. godine, stav 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/05

U konkretnom slučaju Ustavni sud primjećuje da apelantu nije bila uskraćena mogućnost pristupa „sudu" koji bi mogao ispitati zakonitost njegovog pritvora. Naime, apelantu nije bila uskraćena mogućnost izjavljivanja žalbe vijeću Općinskog suda i Kantonalnom sudu protiv prvostepenih rješenja Općinskog suda o kojima su vijeće Općinskog suda i Kantonalni sud odlučili u kratkom vremenskom roku, pri čemu su razmotrili apelantove žalbene navode i dali razloge zašto oni u okolnostima konkretnog predmeta ne mogu dovesti do drugačije odluke suda. Shodno navedenom, Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju nije povrijeđen član 5. stav 4. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1429/17 od 10. maja 2017. godine, stav 52.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.