Apelacija preuranjena

Apelacija je preuranjena u slučaju kad je podnesena protiv odluke donesene u izvršnom postupku, a pred nadležnim Opštinskim sudom teče postupak o dopustivosti izvršenja.
• Odluka o dopustivosti broj U 28/03 od 17. maja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, stav 7

Prema Zakonu o parničnom postupku (član 364), iako je prema domaćem zakonodavstvu revizija svrstana u vanredne pravne lijekove, efekti koje ona može da proizvede za stranke, ukoliko je dopuštena, je svrstavaju u istu ravan kao i redovne pravne lijekove. Shodno tome, a u cilju ispunjavanja formalnih uslova iz člana 15 stav 3 i člana 16 stav 2 Poslovnika Ustavnog suda, neophodno je iscrpiti i ovaj pravni lijek. U konkretnom slučaju, postupak o predmetu je u toku pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine po zahtjevu za reviziju.
• Odluka o dopustivosti broj U 78/03 od 25. juna 2004. godine, stav 13;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1134/05 od 18. maja 2005. godine, st. 8. i 9;
• Odluka o dopustivosti broj AP 969/05 od 28. juna 2005. godine, stav 6

Apelacija je preuranjena ukoliko je predmet apelanta nakon postupka po žalbi pred Vrhovnim sudom vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak.
• Odluka o dopustivosti broj AP 616/04 od 9. decembra 2004. godine, stav 7

Apelacija je preuranjena ukoliko je predmet osporavanja apelacijom rješenje koje ne predstavlja „konačno odlučenje o apelantovim građanskim pravima i obavezama", odnosno ne predstavlja konačnu odluku o apelantovom tužbenom zahtjevu.
• Odluka o dopustivosti broj AP 650/04 od 28. juna 2005. godine, stav 6

U odnosu na apelantove žalbene navode koji se tiču prava na pravično suđenje predmetna apelacija je preuranjena, s obzirom da rješenje Suda BiH o produženju pritvora apelantu, koje se pobija apelacijom, nije odluka koja bi predstavljala rezultat cjelokupnog krivičnog postupka protiv apelanta i koji je trenutno u fazi ponovnog izvođenja dokaza, i koji, dakle, još nije okončan.
• Odluka o meritumu broj AP 252/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06;
• Odluka o meritumu broj AP 542/05 od 14. marta 2006. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06;
• Odluka o dopustivosti broj AP 2162/05 od 17. novembra 2005. godine, stav 14

U konkretnom slučaju, apelacija je preuranjena jer je podnesena prije odluke Vrhovnog suda o reviziji. Nakon donošenja odluke o reviziji, bez obzira na vrstu i razloge te odluke, apelant ima mogućnost da ponovo podnese apelaciju u kojoj je, u smislu člana 19 stav 3 Pravila Ustavnog suda, dužan na propisanom obrascu apelacije pod tačkom 8a) ostale odluke navesti i ovu odluku Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti broj AP 909/05 od 12. aprila 2006. godine, stav 9;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1277/05 od 27. juna 2006. godine, stav 10

U konkretnom slučaju, protiv osporenog rješenja Uprave apelant je izjavio žalbu Kantonalnom ministarstvu stambenih poslova u Sarajevu. Prema navodima iz apelacije Kantonalno ministarstvo stambenih poslova u Sarajevu još nije donijelo odluku o žalbi. Slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1077/05 od 18. maja 2005. godine, stav 8

U konkretnom slučaju postupak u predmetu protiv apelanta, po prijedlogu Ustanove za oduzimanje roditeljskog prava apelantu je u toku pred Opštinskim sudom, pa slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1278/05 od 13. jula 2005. godine, stav 7

U konkretnom slučaju postupak po predmetu apelacije je u toku pred Kantonalnim sudom kojem je podnesena tužba u upravnom sporu, pa slijedi da je predmetna apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1302/05 od 13. septembra 2005. godine, stav 6;
• Odluka o dopustivosti broj AP 2075/05 od 12. septembra 2006. godine, stav 10

U konkretnom slučaju, apelanti nisu pokrenuli nikakav postupak u kojem bi došli do konačne presude, odnosno odluke koja bi mogla da bude predmet preispitivanja od strane Ustavnog suda, pa slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2106/05 od 17. novembra 2005. godine, stav 6

Imajući u vidu dosljednu praksu Evropskog suda i svoju sopstvenu, preovlađujuću jurisprudenciju, Ustavni sud zaključuje da osporeno rješenje Suda BiH nije odluka koja u bilo kom dijelu predstavlja rezultat cjelokupnog krivičnog postupka protiv apelanata u smislu utvrđivanja osnovanosti „krivične optužbe" protiv njih jer su osporenim rješenjima samo riješena proceduralna pitanja, odnosno odlučeno je o osnovanosti prethodnih prigovora apelanata protiv optužnice, uključujući i pitanje stvarne nadležnosti. Budući da je postupak utvrđivanja osnovanosti „krivične optužbe" protiv apelanata u smislu člana 6 stav 1 Evropske konvencije u toku pred Sudom BiH, slijedi da su konkretne apelacije preuranjene.
• Odluka o dopustivosti broj AP 785/08 od 31. januara 2009. godine, stav 29, stvarna nadležnost, ispitivanja prava na pravično suđenje u odnosu na pitanje stvarne nadležnosti kada krivični postupak još nije okončan;
• Odluka o dopustivosti broj AP 894/09 od 30. maja 2009. godine, stav 10

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.