Apelacija preuranjena

Apelacija je preuranjena u slučaju kad je podnesena protiv odluke donesene u izvršnom postupku, a pred nadležnim Općinskim sudom teče postupak o dopustivosti izvršenja.
• Odluka o dopustivosti broj U-28/03 od 17. svibnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 41/04, stavak 7.

Prema Zakonu o parničnom postupku (članak 364.), iako je prema domaćem zakonodavstvu revizija svrstana u izvanredne pravne lijekove, efekti koje ona može proizvesti za stranke, ako je dopuštena, svrstavaju je u istu ravan kao i redovne pravne lijekove. Shodno tome, a s ciljem ispunjavanja formalnih uvjeta iz članka 15. stavak 3. i članka 16. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda, neophodno je iscrpiti i ovaj pravni lijek. U konkretnom slučaju postupak o predmetu je u tijeku pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine po zahtjevu za reviziju.
• Odluka o dopustivosti broj U-78/03 od 25. lipnja 2004. godine, stavak 13.;
• Odluka o dopustivosti broj AP-1134/05 od 18. svibnja 2005. godine, st. 8. i 9.;
• Odluka o dopustivosti broj AP-969/05 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 6.

Apelacija je preuranjena ako je apelantov predmet nakon postupka po žalbi pred Vrhovnim sudom vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.
• Odluka o dopustivosti broj AP-616/04 od 9. prosinca 2004. godine, stavak 7.

Apelacija je preuranjena ako je predmet osporavanja apelacijom rješenje koje ne predstavlja „konačno odlučenje o apelantovim građanskim pravima i obvezama“, odnosno ne predstavlja konačnu odluku o apelantovom tužbenom zahtjevu.
• Odluka o dopustivosti broj AP-650/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 6.

U odnosu na apelantove žalbene navode koji se tiču prava na pravično suđenje predmetna apelacija je preuranjena s obzirom na to da rješenje Suda BiH o produljenju pritvora apelantu, koje se pobija apelacijom, nije odluka koja bi predstavljala rezultat cjelokupnog kaznenog postupka protiv apelanta, koji je trenutno u fazi ponovnog izvođenja dokaza i koji, dakle, još nije okončan.
• Odluka o meritumu broj AP-252/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 49/06;
• Odluka o meritumu broj AP-542/05 od 14. ožujka 2006. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 57/06;
• Odluka o dopustivosti broj AP-2162/05 od 17. studenog 2005. godine, stavak 14.

U konkretnom slučaju apelacija je preuranjena jer je podnesena prije odluke Vrhovnog suda o reviziji. Nakon donošenja odluke o reviziji, bez obzira na vrstu i razloge te odluke, apelant ima mogućnost ponovo podnijeti apelaciju u kojoj je, u smislu članka 19. stavak (3) Pravila Ustavnog suda, dužan na propisanom obrascu apelacije pod točkom 8.a) ostale odluke navesti i ovu odluku Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti broj AP-909/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 9.;
• Odluka o dopustivosti broj AP-1277/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 10.

U konkretnom slučaju apelant je protiv osporenog rješenja Uprave izjavio žalbu Kantonalnom ministarstvu stambenih poslova u Sarajevu. Prema navodima iz apelacije, Kantonalno ministarstvo stambenih poslova u Sarajevu još nije donijelo odluku o žalbi. Slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1077/05 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 8.

U konkretnom slučaju postupak u predmetu protiv apelanta, po prijedlogu Ustanove za oduzimanje roditeljskog prava apelantu, u tijeku je pred Općinskim sudom, pa slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1278/05 od 13. srpnja 2005. godine, stavak 7.

U konkretnom slučaju postupak po predmetu apelacije je u tijeku pred Kantonalnim sudom kojem je podnesena tužba u upravnom sporu, pa slijedi da je predmetna apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1302/05 od 13. rujna 2005. godine, stavak 6.;
• Odluka o dopustivosti broj AP-2075/05 od 12. rujna 2006. godine, stavak 10.

U konkretnom slučaju apelanti nisu pokrenuli nikakav postupak u kojem bi došli do konačne presude, odnosno odluke koja bi mogla da bude predmet preispitivanja pred Ustavnim sudom, pa slijedi da je apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-2106/05 od 17. studenog 2005. godine, stavak 6.

Imajući u vidu dosljednu praksu Europskog suda i svoju vlastitu, prevlađujuću jurisprudenciju, Ustavni sud zaključuje da osporeno rješenje Suda BiH nije odluka koja u bilo kojem dijelu predstavlja rezultat cjelokupnog kaznenog postupka protiv apelanata u smislu utvrđivanja utemeljenosti „kaznene optužbe“ protiv njih jer su osporenim rješenjima samo riješena proceduralna pitanja, odnosno odlučeno je o utemeljenosti prethodnih prigovora apelanata protiv optužnice, uključujući i pitanje stvarne nadležnosti. Budući da je postupak utvrđivanja utemeljenosti „kaznene optužbe“ protiv apelanata u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije u tijeku pred Sudom BiH, slijedi da su konkretne apelacije preuranjene.
• Odluka o dopustivosti broj AP-785/08 od 31. siječnja 2009. godine, stavak 29., stvarna nadležnost, ispitivanje prava na pravično suđenje u odnosu na pitanje stvarne nadležnosti kada kazneni postupak još nije okončan;
• Odluka o dopustivosti broj AP-894/09 od 30. svibnja 2009. godine, stavak 10.

U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom je Rješenje Okružnog suda broj 13-0-K 000455 09 Kps od 31. kolovoza 2009. godine, kojim je odlučeno o prethodnim apelantovim prigovorima protiv Optužnice Okružnog tužiteljstva broj KT-511/09 od 30. srpnja 2009. godine, protiv kojeg nije moguće izjaviti posebnu žalbu, a apelant smatra da je osporenim rješenjem prekršeno njegovo pravo na pravično suđenje, kao i Naredba Okružnog tužiteljstva broj KT-511/09 od 14. srpnja 2009. godine kojom je, između ostalog, naređeno timsko neuropsihijatrijsko vještačenje stanja duševnog zdravlja i stupnja uračunljivosti apelanta kao osumnjičenog, po tipu promatranja u Psihijatrijskoj bolnici Sokolac. U konkretnom slučaju Ustavni sud smatra da rješenje Okružnog suda i naredba Okružnog tužiteljstva, koji se osporavaju apelacijom, nisu odluke koje predstavljaju rezultat cjelokupnog kaznenog postupka protiv apelanta u smislu konačnog utvrđivanja utemeljenosti kaznene optužbe protiv njega. Naime, osporenim rješenjem samo su odbijeni navedeni prethodni prigovori apelanta protiv optužnice Okružnog tužiteljstva, a osporenom naredbom naređeno je timsko neuropsihijatrijsko vještačenje apelantova stanja u Psihijatrijskoj bolnici Sokolac. Dakle, postupak utvrđivanja utemeljenosti kaznene optužbe protiv apelanta je u tijeku, pa slijedi da je u odnosu na navedene apelantove prigovore i eventualno kršenje prava na pravično suđenje predmetna apelacija preuranjena.
• Odluka o dopustivosti broj AP-2873/09 od 17. prosinca 2009. godine, st. 10. i 12.;
• Odluka o dopustivosti broj AP-3196/18 od 11. listopada 2018. godine, stavak 11.

Ustavni sud ukazuje da osporeno rješenje (o razdvajanju kaznenog postupka) ne predstavlja odluku koja je rezultat cjelokupnog kaznenog postupka protiv apelanta, u smislu utvrđivanja utemeljenosti kaznene optužbe protiv njega, jer je njime riješeno samo jedno proceduralno pitanje, odnosno odlučeno o jednoj fazi postupka. S obzirom na to, Ustavni sud zaključuje da je predmetna apelacija u odnosu na navode o kršenju prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske konvencije preuranjena.
•    Odluka o dopustivosti broj AP-3550/19 od 15. listopada 2019. godine, stavak 6.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.