Витомир Поповић

Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци 1980. године. Правосудни испит положио је 1982. године на Врховном суду БиХ у Сарајеву. Магистрирао је на Правном факултету у Бањој Луци 1989. године, а докторирао на Правном факултету у Београду 1991. године.

Радио је као приправник Основног суда у Бањој Луци и као референт и руководилац на правним пословима у привреди (нормативна дјелатност, заступања, арбитар и предсједник арбитраже СОУР-а АПИК Босанска крајина, Бања Лука). Био је судија Основног суда у Бањој Луци, предсједник Основног суда у Бањој Луци, потпредсједник Владе РС за унутрашњу политику, предсједник Спољно-трговинске арбитраже при Привредној комори РС, арбитар у арбитражи за област Брчко, арбитар у Спољно-трговинској арбитражи при Привредној комори Савезне Републике Југославије, арбитар Македонске арбитраже. Такође је био директор Института за међународну сарадњу и међународну пословну сарадњу у Бањој Луци, предсједник Издавачког савјета часописа „Српска правна мисао“, те члан Комисије РС за полагање правосудних испита и члан издавачких савјета часописа „Право и привреда“ и Института за геополитичке студије Београд.

Био је члан Дома за људска права за Босну и Херцеговину. Стално је запослен на Правном факултету у Бањој Луци као професор на предмету Међународно трговинско право.

Објавио је више књига, монографија и уџбеника као аутор или коаутор, те велики број научних и стручних радова у земљи и иностранству. Руководио је и учествовао у изради неколико научно-стручних пројеката из области улагања страног капитала у привреду, банке и друге организације у Републици Српској, те у изради неколико пројеката о оснивању слободних царинских зона у РС. Учествовао је на великом броју семинара и научних скупова у земљи и иностранству.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године, а обављао је и функцију потпредсједника Уставног суда. Мандат у Уставном суду му је престао у мају 2002. године.