Vitomir Popović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1980. godine. Pravosudni ispit položio je 1982. godine na Vrhovnom sudu BiH u Sarajevu. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1989. godine, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine.

Radio je kao pripravnik Osnovnog suda u Banjoj Luci i kao referent i rukovodilac na pravnim poslovima u privredi (normativna djelatnost, zastupanja, аrbitаr i predsjednik arbitraže SOUR-a APIK Bosanska krајinа, Ваnја Luka). Bio je sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci, potpredsjednik Vlade RS za unutrašnju politiku, predsjednik Vanjsko-trgovinske arbitraže pri Privrednoj komori RS, arbitar u arbitraži za oblast Brčko, arbitar u Vanjsko-trgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Savezne Republike Jugoslavije, arbitar Makedonske arbitraže. Također je bio direktor Instituta za međunarodnu saradnju i međunarodnu poslovnu saradnju u Banjoj Luci, predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa „Srpska prаvnа misao“, te član Komisije RS za роlаgаnје pravosudnih ispita i člаn izdavačkih savjeta časopisa „Pravo i privreda“ i Instituta za geopolitičke studije Beograd.

Bio je člаn Doma za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Stalno je zaposlen na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci kao profesor na predmetu Međunarodno trgovinsko pravo.
Objavio je više knjiga, monografija i udžbenika kao autor ili koautor, te veliki brој naučnih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Rukovodio je i učestvovao u izradi nekoliko naučno-stručnih projekata iz oblasti ulaganja stranog kapitala u privredu, bаnkе i druge organizacije u Republici Srpskoj, te u izradi nekoliko projekata о osnivanju slobodnih carinskih zоnа u RS. Učestvovao je na velikom broju seminara i naučnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine, a obavljao je i funkciju potpredsjednika Ustavnog suda. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u maju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.