Pravo na javnu raspravu

U slučaju kada prvostupanjski sud nije održao javnu raspravu iako su to apelanti predložili u tužbi, niti je drugostupanjski sud pokušao ispraviti takav propust prvostupanjskog suda tako da sâm održi raspravu, a nisu postojali iznimni razlozi koji bi opravdali to što drugostupanjski sud nije održao raspravu, došlo je do povrede ustavnog prava apelanata na pravičan postupak.
• Odluka o meritumu broj AP-1124/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 32. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06;
• Odluka o meritumu broj AP-231/05 od 23. veljače 2006. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 35/06, upravni postupak i upravni spor o zakonitosti odluka i ugovora o korištenju stana

U svezi s apelantovim navodima da mu nije dana mogućnost da bude saslušan, iz stanja spisa proizlazi da su sve presude Vrhovnog suda donesene na sjednici koja nije javna. U pogledu navedene tvrdnje apelant nije dostavio dokaz Ustavnom sudu da je predlagao da se održi ročište pred Vrhovnim sudom, pa je, stoga, taj apelantov navod neutemeljen i povreda prava na pravično suđenje ne postoji.
• Odluka o meritumu broj AP-993/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 80., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1044/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05

S obzirom na to da apelantu ni u postupku koji je vođen pred carinskim organima, a ni u postupku pred Vrhovnim sudom nije osigurana javnost postupka i nije mu dana mogućnost da osobno ispita navode prijava protiv njega, niti da osobno obrazloži razloge podnošenja tužbe u upravnom sporu, došlo je do povrede prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-505/05 od 23. veljače 2006. godine, stavak 27. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/05;
• Odluka o meritumu broj AP-580/05 od 23. veljače 2006. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06

Ustavni sud ukazuje da je Kantonalni sud bio dužan održati javnu raspravu shodno odredbama članka 28. Zakona o upravnim sporovima, kao i shodno standardima uspostavljenim praksom Europskog suda u pogledu potrebe održavanja javne rasprave. Naime, Ustavni sud ukazuje da je u konkretnom slučaju nesporno da je apelant izričito tražio održavanje javne rasprave, da je u tom smislu ukazivao na pogrešno utvrđeno činjenično stanje u postupku pred upravnim organima, te da je Kantonalni sud u predmetnom upravnom sporu bio ovlašten ispitati sporno činjenično pitanje na koje je ukazivao apelant. Na temelju izloženog, Ustavni sud smatra da je zbog neodržavanja javne rasprave pred Kantonalnim sudom došlo do povrede apelantovog prava iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije. Stoga, Ustavni sud smatra da je bilo potrebno, radi zaštite apelantovih ustavnih prava, ukinuti osporenu odluku, te predmet vratiti Kantonalnom sudu kako bi taj sud donio novu odluku u skladu s garancijama iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1696/13 od 16. ožujka 2016. godine, st. 24–25., upravni spor

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.