Općenito - I dio

Ustavni sud BiH kao domaća institucija koja ima apelacijsku nadležnost u pogledu prava i sloboda zagarantiranih Ustavom BiH mora ukazati na povredu prava zagarantiranih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa samim tim i prava zagarantiranih Ustavom BiH, bez obzira na činjenicu što postupak nije okončan.
• Odluka broj U-34/01 od 22. lipnja 2001. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/01, kazneni postupak nije vodio sud određen zakonom, postupak po prigovoru stvarne nadležnosti, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravilo prema kojem se vremenski rok računa od dana kada je presuda dostavljena okrivljenom, a ne od dana kada je dostavljena njegovom branitelju ne može se smatrati da je takve prirode koja bi dovela u pitanje povredu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka broj U-36/01 od 3. studenog 2001. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/02, kazneni postupak, rok za izjavu pravnog lijeka, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Propust redovnih sudova da razmotre pitanje imuniteta kao važno prethodno pitanje u kaznenom postupku predstavlja povredu apelantovog prava na pravično suđenje.
• Odluke br. U-59/01, U-60/01 i U-61/01 od 10. svibnja 2002. godine, objavljene u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/02, kazneni postupak, imunitet, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-412/04 od 29. listopada 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05, kazneni postupak, prigovor imuniteta, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Pitanje zastare zakonodavac ne smije tako regulirati da suštinski onemogući ili neopravdano oteža ostvarivanje ovih prava, ali je ovaj institut potreban radi osiguranja načela pravne sigurnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-158/03 od 22. rujna 2003. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 5/05

Čak i kada bi se neko pravo moglo jasno svrstati u domenu javnog prava, koje je izvan djelokruga članka 6. Europske konvencije, u nacionalnim okvirima nužno je osigurati minimum procesnih pretpostavki u svrhu vođenja postupka u skladu sa člankom 6. Europske konvencije. Pri tome najveća obveza leži upravo na pravosudnim organima koji imaju ustavnu obvezu, bez obzira na karakter spora, osigurati puno poštovanje zahtjeva iz članka 6. Europske konvencije.
• Odluka broj U-148/03 od 28. studenog 2003. godine, stavak 51., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 1/04, upravni postupak i spor, primjena članka 6. u postupcima koji se odnose na utvrđivanje carinskih obveza, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Europska konvencija štiti, u načelu, pojedince, nevladine organizacije i udruge građana. Prema tome, članak 6. Europske konvencije ne štiti državne organe i ustanove s javnim ovlastima. Štoviše, Europskom konvencijom je predviđeno da su u vršenju svojih dužnosti sve razine državnih vlasti obvezne poštovati prava i obveze koji su navedeni u njoj. Prema tome, Ustavni sud smatra da apelant (Federalno ministarstvo obrane) ne uživa zaštitu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka broj U-5/02 od 21. siječnja 2004. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak, povrat stana, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor ima ekonomsku prirodu i obuhvaćen je člankom 6. stavak 1. Europske konvencije u slučaju kada apelant, u skladu sa zakonima, ima pravo tražiti povrat određene carinske dažbine koja je naplaćena više i koja se ima smatrati njegovom imovinom, te koja predstavlja „građansko pravo". U skladu s navedenim, Ustavni sud zaključuje da je članak 6. Europske konvencije primjenjiv u konkretnom predmetu.
• Odluka broj U-46/03 od 23. travnja 2004. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, upravni postupak i upravni spor za povrat više uplaćenih prelevmana

Apelant nije naveo bilo kakvu proceduralnu grešku ili neregularnost koje bi mogle utjecati na pravičnost postupka, niti bilo koji drugi element koji bi postupak učinio nepravičnim. Suprotno navodima iz apelacije, iz stanja spisa proizlazi da je apelantu dana mogućnost da zastupa svoje interese u svim postupcima na svim razinama, a iz potpunih i jasnih razloga pobijanih odluka, donesenih na temelju zakona, zaključuje se da nema dokaza da sudovi nisu postupali pravično, kao što to zahtijeva članak 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-61/03 od 19. ožujka 2004. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-68/03 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-105/03 od 26. kolovoza 2004. godine, st. 24. i 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-910/04 od 15. lipnja 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05

Zadaća Ustavnog suda nije da odlučuje o tome jesu li izjave pravilno prihvaćene kao dokazi, već da utvrdi je li postupak u cjelini bio pravedan, uključujući i način na koji su dokazi dobiveni (vidi, između ostalih izvora, presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Doorson protiv Nizozemske, 26. ožujka 1996. godine, Izvješća presuda i odluka 1996-II, stavak 67.).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-71/02 od 28. travnja 2004. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, izvanparnični postupak za izdavanje naloga za otkaz ugovora o zakupu spornog poslovnog prostora

Nema povrede prava na pravično suđenje u situaciji kada su tužbe apelanata odbijene zbog nepoštovanja zakonskog roka.
• Odluka broj AP-28/02 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, upravni postupak povrata novca naplaćenog na ime posebne carinske pristojbe

U pogledu svjedoka i drugih dokaza, članak 6. Europske konvencije ne predviđa da sud ispituje sve navode, argumente i dokaze koje su strane izložile i predložile tijekom postupka, nego samo one koje sud smatra relevantnim za zakonsko odlučivanje. Sud mora uzeti u obzir argumente strana u postupku, ali svi oni ne moraju biti izneseni u obrazloženju presude (vidi Odluku Ustavnog suda broj U-62/01 od 5. travnja 2002. godine, točka 19., „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 24/02). Ova diskrecija, koju ima svaki sud, postoji zbog efikasnosti vođenja postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 63., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prijenos stanarskog prava s djeda na unuka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

U dokaznom postupku Okružni sud je saslušao ovlaštene djelatnike kriminalističke službe i istražnog suca, koji su bili izričiti u tvrdnji da je okrivljeni apelant svoju obranu iznio i djelo priznao bez upotrebe sile ili prijetnje, a zaključak istražnog suca se temelji na utvrđivanju neposrednim opažanjem tragova prinude u fizičkom smislu ili straha u ličnosti okrivljenog. Zbog toga, nema povrede prava na pravično suđenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-50/03 od 21. srpnja 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Ustavni sud smatra da je tijekom cjelokupnog postupka apelantu bilo omogućeno da iznese sve dokaze radi utvrđivanja činjeničnog stanja odlučnog za donošenje sudskih presuda. Dalje, sudovi su uzeli u obzir sve navode i tvrdnje i ispitali apelantove zahtjeve na temelju primjenjivih pravnih odredaba i dovoljno jasno obrazložili svoje odluke u smislu članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije. Ustavni sud ocjenjuje da ne postoje indikacije da je postupak vođen na nepravičan način, niti da je došlo do procesnih povreda koje bi bile važne za poštovanje načela pravičnog suđenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-91/02 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-152/02 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

S obzirom na to da je apelant u apelaciji naveo nepropisan sastav prvostupanjskog suda kao jedinu povredu prava na pravičan postupak, te da ne postoje druge indicije da je postupak vođen na nepravičan način, Ustavni sud zaključuje da nije došlo do povrede prava na pravičan postupak iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-216/03 od 29. rujna 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Nema povrede prava na pravično suđenje jer je apelantima onemogućeno da usmeno ispitaju vještaka na glavnoj raspravi.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-280/03 od 27. listopada 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Pravičnost postupka se ocjenjuje na temelju postupka kao cjeline.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-381/04 od 27. listopada 2004. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05, kazneni postupak, osporavanje činjeničnog stanja utvrđenog u postupku pred prvostupanjskim sudom, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-404/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/04, postupak utvrđivanja visine naknade troškova, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Nije bilo povrede prava na pravično suđenje zbog odluke redovnog suda da ne spoji parnične postupke s obzirom na to da se radilo o procesnoj odluci za koju sud crpi ovlast iz Zakona o parničnom postupku.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-289/04 od 30. studenog 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Nema povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava BiH i članka 6. stavak 1. Europske konvencije zbog tumačenja koje je dao redovni sud u svezi s apelantovom nezahvalnosti pri ugovoru o poklonu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-545/03 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/05, raskid ugovora o poklonu zbog nezahvalnosti

Odredba zakona koja propisuje da će potraživanja koja su utvrđena pravomoćnim sudskim presudama biti izmirena „emitiranjem obveznica s rokom dospijeća do 50 godina" pretjeran je teret prema pojedincima, uslijed čega se opravdano postavlja pitanje hoće li itko od građana koji će posjedovati takvu vrstu obveznica doživjeti mogućnost da naplati obveznice i tako efektivno ostvari svoja prava.

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-288/03 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/05, odgađanje izvršenja pravomoćnih sudskih presuda – Republika Srpska

Činjenica da je apelantu rješenje o otkazu ugovora o radu, prema kojem mu je ex lege prestao ugovor o radu, uručeno nakon što je izdržao zatvorsku kaznu sama po sebi ne predstavlja kršenje prava na pravičan postupak jer je apelant imao i koristio predviđena pravna sredstva za zaštitu svojih prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-119/04 od 9. prosinca 2004. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

Bespredmetno je raspravljati o validnosti optužnice i dokaza koji su prikupljeni bez istražnog suca kada je optužnica već stupila na pravnu snagu, a apelant je propustio uložiti prigovor na nju, nakon čega bi eventualni propusti u pogledu zakonitosti podignute optužnice mogli biti ispravljeni u postupku pred redovnim sudovima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-476/04 od 17. prosinca 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/05, kazneni postupak, naknada troškova kaznenog postupka, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Javni interes u pogledu ograničenja prava propisivanjem određenih rokova ogleda se u efikasnom funkcioniranju pravnog sustava i pravnoj sigurnosti i apelantovo propuštanje rokova predviđenih zakonom onemogućilo je redovne sudove da meritorno rasprave o njegovom tužbenom zahtjevu, što nije u suprotnosti sa zahtjevima iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-150/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05

Izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora biti promatrano kao integralni dio „suđenja" u smislu članka 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-464/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, nemogućnost izvršenja pravomoćne sudske odluke kojom je dodijeljena naknada nematerijalne štete na ime pogibije bliskih članova obitelji, pristup sudu, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Apelantove tvrdnje da prvostupanjski sud nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje ne predstavlja ustavno pitanje koje je u nadležnosti Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-74/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05

Nema povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije zbog toga što su redovni sudovi u konkretnom slučaju koristili dokaze koje su prikupili pravosudni i policijski organi SR Njemačke, jer je ustupanje dokaza utemeljeno na bilateralnom ugovoru bivše SFRJ i SR Njemačke.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-91/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Neutemeljeni su prigovori apelanata da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje s obzirom na to da Vrhovni sud nije odgovorio na sve žalbene razloge zbog toga što presuda Vrhovnog suda sadrži sasvim dovoljno razloga i objašnjenja zašto se odbija žalba apelanata, te šta čini suštinske razloge na temelju kojih Vrhovni sud potvrđuje presudu Okružnog suda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-108/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Apelant je imao priliku ostvariti zaštitu svojih prava iz radnog odnosa u sudskom postupku, i to na dvije sudske instance pune jurisdikcije. Sudovi su proveli dokazni postupak u kojem je sudjelovao apelant i koji je mogao iznijeti svoj stav u pogledu odlučnih činjenica. U pobijanim presudama dati su očigledni razlozi za njihovo donošenje i dovoljno su obrazložene.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-351/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, decertificirani policajac

Nema povrede načela pravičnog suđenja kada se u vršenju javnih ovlasti postupalo po službenoj dužnosti, koja je propisana zakonom, radi provjere dokaza provedenih u postupcima, jesu li ranija rješenja kojima su konstituirana određena prava donesena u skladu sa zakonom, što predstavlja specijalan postupak koji se bavi isključivo pravnim pitanjima, a ne utvrđivanjem činjenica.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-556/04 od 15. lipnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 69/05, upravni postupak, utvrđivanje prava na obiteljsku invalidninu, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u slučaju kada redovni sudovi, rješavajući o prigovoru imuniteta, utvrde da sporne izjave nositelja imuniteta, in abstracto, u konkretnom slučaju izlaze iz okvira djelatnosti zbog čijeg obavljanja mu je pozitivnim pravnim propisima dodijeljen imunitet.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-963/05 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06

Standardi prava na pravičan postupak se odnose i na postupak u kojem se odlučuje o pravu na imunitet, jer, ukoliko se odbije prigovor imuniteta i nastavi parnični postupak, pitanje imuniteta se više ne može isticati. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da je apelacija u ovom slučaju, u odnosu na pravo iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije, dopustiva iako još uvijek nije donesena konačna odluka u parničnom postupku.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-963/05 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-412/04 od 29. listopada 2004. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05, pitanje imuniteta kao prethodno pitanje

Pravo apelanata na pravično suđenje nije povrijeđeno jer je apelantima tijekom sudskih postupaka pred tri sudske instance dana mogućnost da iznesu svoje navode, činjenice i dokaze, a same sudske presude su rezultat nepristranog i neovisnog rada suda koji nije proizvoljno protumačio i primijenio zakonske propise.
• Odluka o meritumu broj AP-972/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06;
• Odluka o meritumu broj AP-1073/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 20. i dalje, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 94/05

Redovni sudovi su dali potpune i jasne razloge zbog kojih su odlučili da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonski uvjeti za spajanje postupaka, te da je neutemeljen apelantov navod da je, vođenjem postupka pred Okružnim sudom u Banjoj Luci neovisno o već započetom postupku pred Okružnim sudom u Doboju, došlo do povrede apelantovog prava na obranu, odnosno fer suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-934/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

Korištenje dokaza prikupljenih u fazi prije suđenja ne predstavlja samo po sebi kršenje prava na pravično suđenje ukoliko se osuđujuća presuda ne temelji isključivo na tim dokazima.
• Odluka o meritumu broj AP-1064/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 94/05

Izvršenje pravomoćnog i izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku je sastavni dio prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-602/04 od 13. listopada 2005. godine, st. 31. i 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, upravni postupak, neizvršavanje pravomoćnog rješenja, pristup sudu, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ako je došlo do odustajanja od optužbe kao rezultat amnestije, ta optužba više nije „određena" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije i time se ta odredba ne može primijeniti.
• Odluka broj U-24/01 od 17. studenog 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 5/02, amnestija, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Načelo ne bis in idem nije prekršeno u slučaju kada se oslobađajuća i osuđujuća presuda odnose na različite kredite koje je apelant podizao u saradnji s različitim osobama u različitim iznosima i u različitim razdobljima, mada su te radnje i u jednom i u drugom postupku kvalificirane kao kazneno djelo prijevare.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-954/06 od 5. travnja 2007. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, kazneni postupak, kazneno djelo prijevare, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da u konkretnom slučaju nije prekršeno načelo ne bis in idem budući da se ranije presude u postupku supsidijarnih tužitelja u svojstvu osumnjičenih i osporene osuđujuće presude protiv apelanta ne odnose na istu osobu, pa osporene presude ne mogu imati karakter presuđene stvari.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1828/06 od 28. ožujka 2008. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, kazneni postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

S obzirom na to da su garancije prava na pravično suđenje, prema praksi Europskog suda, primjenjive u svim postupcima uknjižbe prava vlasništva, Ustavni sud će pružiti iste garancije u postupcima povodom apelacija podnesenih ovom sudu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2706/06 od 14. listopada 2008. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, izmjena prakse Ustavnog suda BiH u pogledu dopustivosti apelacija koje se odnose na postupak uknjižbe prava vlasništva tako što je zaključeno da su takve apelacije ratione materiae kompatibilne s Ustavom Bosne i Hercegovine, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u slučaju kada se arbitrarnim tumačenjem u obrazloženju presude redovnog suda dovede u pitanje pravo garantirano Ustavom Bosne i Hercegovine da o građanskim pravima i obvezama bude raspravljeno pred sudom, jer je učinjeno iluzornim izvršenje sudske odluke koje predstavlja integralni dio „suđenja".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1472/07 od 22. listopada 2009. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/10, isplata neisplaćenih plaća – Opća gimnazija Zavidovići

Revizijski, odnosno Vrhovni sud, prema članku 241. ZPP-a, ispituje pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom, u granicama razloga koji su navedeni u reviziji, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje. Iz navedenog slijedi da Vrhovni sud nije bio dužan ispitivati je li Kantonalni sud prekoračio tužbeni zahtjev (ultra petitum) u situaciji kada apelant na to pitanje nije ukazao u reviziji.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-814/08 od 29. lipnja 2010. godine, stavak 45., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 95/10, prekoračenje tužbenog zahtjeva, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Postoji povreda prava na pravnu sigurnost kao segmenta prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada iz istog suda, koji je pri tome i sud posljednje instance za odlučivanje u određenom pitanju, u slučajevima koji se temelje na istoj ili sličnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi dolaze proturječene odluke u kojim su izostali obrazloženja i razlozi iz kojih bi bilo vidljivo zašto je sud odstupio od ranije prakse, a pri tome ne postoji mehanizam koji bi osigurao konzistentnost u odlučivanju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1076/09 od 26. siječnja 2012. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 26/12, različita praksa sudova, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije donošenjem odluke VSTV-a u disciplinskom postupku pred VSTV-om u kojem je, zbog nedosljedne primjene materijalnog prava i nepreciznosti zakonske norme, apelantima uskraćeno pravo na pravnu sigurnost kao elementu načela vladavine prava iz članka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u disciplinskom postupku koji uživa garancije prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4101/09 od 30. ožujka 2012. godine, stavak 56., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/12, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da predmetni slučaj ne povlači pitanje retroaktivnosti, već da se radi o primjeni klasičnog slučaja preispitivanja/kontrole koja je jasno propisana i određena zakonom (koji ima sve potrebne kvalitete u smislu dostupnosti i objave), na temelju zakonske odredbe koja ima opći karakter i koja je bila na snazi u vrijeme kad je apelant vršio potrebne radnje u svezi s carinskim postupkom, te je apelant, imajući u vidu činjenice svog predmeta, morao biti svjestan toga da je navedena odredba primjenjiva i na konkretan slučaj. Naime, imajući u vidu da je postupak preispitivanja/kontrole kao pravni institut prisutan i u drugim zakonima, Ustavni sud smatra da u okolnostima konkretnog predmeta nema ništa što bi ukazivalo da je došlo do očigledne zloupotrebe prava ili da konkretnim postupanjem nastaje pravna nesigurnost. Štoviše, Ustavni sud primjećuje da bi „nesigurnost" za državu u cjelini sigurno nastupila kada carinski dug ne bi bio naplaćen. Zbog navedenog, budući da u konkretnom slučaju nije ustanovio da postoji zloupotreba prava, Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2726/09 od 18. travnja 2012. godine, st. 74. i 75., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 52/12, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.