Lišavanje slobode

Europska konvencija nameće državi ugovornici pozitivnu obvezu da temeljito istraži navode o namjernom lišavanju slobode, čak i u predmetima u kojima se ne može utvrditi da se lišavanje slobode može pripisati organima vlasti (vidi Odluku Doma broj CH/02/9851 i ostali, M. Ć. i drugi protiv Republike Srpske, odluka o prihvatljivosti i meritumu od 4. prosinca 2003. godine, točka 60., presuda Europskog suda za ljudska prava Ilascu protiv Moldavije i Rusije).
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 53., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. siječnja 2005. godine, stavak 58., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Obveza da se zaštiti, npr., pravo na slobodu i sigurnost ličnosti, kao i pravo da se ne bude podvrgnuto torturi i neljudskom postupku je u svezi s općim obvezama države iz članka 1. Europske konvencije da se osiguraju svakome pod njezinom jurisdikcijom prava i slobode definirane u Europskoj konvenciji. Zbog toga su nadležni domaći organi bili dužni provesti istragu o povredi apelantovih prava. Pri tome takva istraga ne mora u svakom slučaju dati pozitivne rezultate. Europska konvencija ne nameće obvezu državi da dođe do određenog rezultata, nego da provede odgovarajući postupak. Budući da je obveza postupanje, a ne rezultat, moguće je da organi ispune svoje pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji čak i ako ne dođe do konkretnog utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima je došlo do povrede prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. siječnja 2005. godine, stavak 59., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH;
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 54., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05

Povrijeđeno je pravo na slobodu i sigurnost ličnosti iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je osoba zadržana u pritvoru nakon pravomoćnosti osuđujuće presude a za to zadržavanje nije bilo osnove u zakonu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1426/05 od 9. studenog 2006. godine, st. 42. i 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2539/06 od 29. travnja 2009. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, pritvor nakon pravomoćnosti presude, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.