Privremena mjera – odbijena

Osnovanost apelacije se ispituje odvojeno od osnovanosti zahtjeva za donošenje privremene mjere. Dakle, razlozi kojim se rukovodi Ustavni sud prilikom usvajanja ili neusvajanja zahtjeva za donošenje privremene mjere različiti su od razloga kojim se Ustavni sud rukovodi prilikom odlučivanja o apelaciji. Razlozi i dokazi koje su apelanti naveli u pogledu navodnih kršenja ustavnih prava osporenom presudom ne mogu se analogno primijeniti prilikom odlučivanja o osnovanosti zahtjeva za donošenje privremene mjere. Stoga, slijedi da apelanti moraju da posebno obrazlože i dokažu zašto traže donošenje privremene mjere. U konkretnom slučaju, apelanti nisu ponudili nikakve dokaze, niti konkretne navode koji idu u prilog tome da se usvoji njihov zahtjev za donošenje privremene mjere zbog nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica. Na osnovu izloženog, zahtjev apelanata je neosnovan.
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-901/05 od 26. aprila 2005. godine, st. 8. i 9;
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-966/05 od 18. maja 2005. godine, st. 7. i 8;
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-1057/05 od 18. maja 2005. godine, st. 11. i 12.

Pravo na slobodu ličnosti i druga prava koja iz njega proizlaze zaštićeno je članom 5. Evropske konvencije i predstavlja jedno od najvažnijih prava svakog lica. Međutim, nadležni organi, u toku postupka, imaju pravo da u skladu s pozitivnopravnim propisima, liše lice ovog prava. U takvim okolnostima, Ustavni sud može da preispituje opravdanost lišavanja ovog prava ukoliko apelant, u postupku pred Ustavnim sudom, dokaže da je do lišavanja došlo suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropskoj konvenciji, o čemu apelant mora da pruži dokaze za svoje tvrdnje. Međutim, lice koje se bez valjanog osnova poziva na ovo pravo, sa zahtjevom da se obustavi izvršenje krivične sankcije izrečene u zakonitom postupku, ne može da traži obustavljanje izvršenja te krivične sankcije. U konkretnom slučaju, apelant nije naveo nikakve činjenice i razloge, niti dostavio dokaze u pogledu mogućnosti nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica, koje su u suprotnosti sa zakonitim ciljem koji se želi postići. U nedostatku ovakvih navoda, koji bi bili potkrijepljeni adekvatnim dokazima, Ustavni sud je odlučio da odbije zahtjev za donošenje privremene mjere.
• Odluka o privremenoj mjeri broj AP-1065/05 od 18. maja 2005. godine, st. 7. i 10.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.