Nenadležnost za odlučivanje

Ustavni sud smatra da zahtjev koji je postavljen tako da Ustavni sud naloži izvršnoj vlasti ono što je već zakonom propisano kao njezina obaveza ili, kako to također traži podnosilac, da naloži primjenu zakona koji su prestali važiti donošenjem Zakona o odbrani iz 1996. godine nije moguće razmatrati u okviru njegove nadležnosti iz člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine. Pri tome, Ustavni sud ponovo naglašava da sudovi o istim pravnim pitanjima odbijaju tužbene zahtjeve primjenom relevantnog zakonodavnog okvira ne zbog nepostojanja provedbenih propisa već zbog ništavosti odredbe ugovora na koji se tužioci u takvim predmetima pozivaju, o čemu, kako je već rečeno, postoji dobro usaglašena sudska praksa, koju je prihvatio i Ustavni sud. Budući da podnosilac zahtjeva traži da Ustavni sud donese, odnosno uputi nalog izvršnoj vlasti da postupi po zakonima koje podnosilac i ne osporava i koji već propisuju obavezu izvršne vlasti da uskladi svoje akte sa zakonom, odnosno da naloži primjenu zakona koji više nisu na pravnoj snazi, a imajući u vidu suštinu podnesenog zahtjeva, Ustavni sud smatra da nije nadležan za odlučivanje.
• Odluka o dopustivosti broj U-3/15 od 21. januara 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 10/16

Podnosilac zahtjeva je, na osnovu člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, zatražio ocjenu usklađenosti člana 16. Odluke o komunalnim taksama sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije.

U skladu sa članom VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je nadležan za ocjenu da li je zakon od čijeg važenja zavisi odluka suda kompatibilan s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom i njezinim protokolima ili sa zakonima Bosne i Hercegovine. S obzirom na navedeno, Ustavni sud u konkretnom slučaju nije nadležan za odlučivanje jer podnosilac zahtjeva ne traži ocjenu zakona, već ocjenu odluke organa uprave.
• Odluka o dopustivosti broj U-9/17 od 30. novembra 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 93/17

Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju traži ocjena kompatibilnosti odluka Općinskog vijeća Trnovo koje imaju svojstvo provedbenog akta donesenog, u suštini, u smislu izvršenja entitetskih propisa, na osnovu kojih su i donesene, a ne na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, Ustavni sud smatra da osporene odluke nemaju svojstvo zakona u smislu člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, zbog čega Ustavni sud ne može zasnovati svoju nadležnost u konkretnom slučaju.
• Odluka o dopustivosti broj U-12/18 od 27. septembra 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 76/18

U konkretnom slučaju, Ustavni sud ukazuje da meritum spora pred podnosiocem zahtjeva predstavlja odlučenje o ustavnosti Uputstva o izmjeni i dopunama Uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine prema zahtjevu tužilaca. Međutim, podnosilac zahtjeva je, čak i prije odlučivanja o aktivnoj legitimaciji tužilaca i svojoj stvarnoj nadležnosti, zapravo proslijedio cjelokupan tužbeni zahtjev na odlučivanje Ustavnom sudu. Na taj način podnosilac zahtjeva je tužioce koji su od njega tražili utvrđivanje neustavnosti osporavanog akta stavio u isti položaj kao ovlaštene subjekte za pokretanje postupka ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom iz člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Naime, na takav način bi tužbeni zahtjev tužilaca za ocjenu ustavnosti pred podnosiocem zahtjeva dobio status zahtjeva za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom jer bi Ustavni sud trebao odlučivati na osnovu argumentacije o neustavnosti navedene u tužbama.

Ustavni sud, prema svemu navedenom, zaključuje da se ne radi o situaciji iz člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da nije nadležan za odlučivanje o konkretnom zahtjevu podnosioca zahtjeva.
• Odluka o dopustivosti broj U-1/19 od 28. marta 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 29/19

Tumačenjem člana VI/3.c) Ustava BiH tako da omogućava bilo kojem sudu da putem ovog postupka pokrene postupak iz člana VI/3.a) ili VI/4. Ustava BiH došlo bi do kršenja odredbe člana VI/3. stav 1. Ustava BiH, kojom je određeno da će Ustavni sud podržavati ovaj ustav. Naime, Ustav BiH je eksplicitno odredio krug ovlaštenih lica iz čl. VI/3.a) i VI/4. koja mogu pokrenuti takav postupak, te nije ostavio bilo kakvog prostora za drugačije tumačenje nadležnosti Ustavnog suda iz člana VI/3.c) Ustava  BiH u vezi s tim pitanjem, niti član VI/3.c) Ustava BiH daje Ustavnom sudu  ovlaštenje da putem tog člana promijeni krug ovlaštenih lica iz čl. VI/3.a) i VI/4. Ustava BiH. Ovakav zaključak ne može promijeniti ni pozivanje na član 52. Zakona o postupku ocjene usklađenosti, zato što ta odredba daje ovlaštenje određenom krugu lica da zahtijevaju od Apelacionog suda pokretanje postupka pred Ustavnim sudom po članu VI/3.c) Ustava  BiH i ovlaštenje Apelacionom sudu da po službenoj dužnosti može pokrenuti takav postupak. Međutim, navedena odredba ni na koji način ne mijenja sadržaj i doseg člana VI/3.c) Ustava BiH, nadležnost Ustavnog suda prema tom članu, niti bi takvo što bilo moguće jer se Ustav BiH ne može mijenjati bilo kojim zakonom. Zahtjev podnosioca zahtjeva za ocjenu kompatibilnosti odredbi čl. 5, 6. i 7. Zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH  u odnosu na član VI/4. Ustava  BiH nedopušten je u smislu člana 19. stav (1) tačka a) Pravila Ustavnog suda zato što Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.
• Odluka o dopustivosti broj U-3/20 od 26. novembra 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 80/20, zahtjev za ocjenu kompatibilnosti čl. 5, 6. i 7. sa članom IV/4. Ustava Bosne i Hercegovine,  članom II/2. Ustava  BiH i Aneksom II/2. Ustava BiH

Odluka o javnim parkiralištima nije „zakon“ od čijeg važenja odluka podnosioca zahtjeva zavisi u predmetu povodom kojeg je on podnesen. Zahtjev Općinskog suda u Bihaću  za ocjenu kompatibilnosti Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 1/15, 1/16, 6/16 i 11/18) s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda odbacuje se zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj U-8/20 od 26. novembra 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 80/20

Zahtjev za ocjenu kompatibilnosti člana 3. tačka (8), člana 56. tačka (3) i člana 75. Zakona o prekršajima odbačen je zbog nenadležnosti Ustavnog suda jer nisu ispunjeni uvjeti iz člana VI/3.c) Ustava BiH, odnosno jer zahtjev nije podnesen/dopunjen na način da iz njega proizlazi da od njegovog važenja zavisi odluka suda u konkretnom postupku koji se vodi pred tim sudom iz njegove stvarne nadležnosti.
• Odluka o dopustivosti broj U-9/20 od 26. novembra 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 80/20

Odbacuje se kao nedopušten zahtjev Suda Bosne i Hercegovine (sudije drugostepenog građanskog vijeća Dinka Bešlagić-Čovrk, Sreto Crnjak i Vesna Trifunović) za ocjenu ustavnosti odredbe člana 4. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18) zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje. Radi se o podzakonskom provedbenom aktu kojim se detaljnije razrađuju i reguliraju odredbe iz zakona (Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine) radi čijeg provođenja je donesen predmetni akt. Stoga, Ustavni sud zaključuje da predmetni zahtjev u okolnostima konkretnog slučaja ne ispunjava uvjete iz člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine da bi Ustavni sud uspostavio svoju nadležnost.
• Odluka o dopustivosti broj U-13/21 od 24. marta 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/22

Ustavni sud nema nadležnost da odlučuje o usaglašenosti kantonalnog s entitetskim zakonom, zbog čega zahtjev nije dopustiv na osnovu odredbe člana 19. stav (1) tačka a) Pravila Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti broj U-20/22 od 22. septembra 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 67/22, ocjena ustavnosti Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevu sa Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine

Ustavni sud najprije ukazuje da se suština zahtjeva svodi na pitanje djelovanja odluka Ustavnog suda FBiH u postupcima koji su u toku pred redovnim sudovima, odnosno na stav koji je Ustavni sud FBiH zauzeo u osporenoj presudi. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje da član VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine uspostavlja nadležnost Ustavnog suda za pitanja koja mu je „proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini“. To podrazumijeva da sud koji rješava konkretan predmet mora imati problem, odnosno dilemu u vezi s usaglašenošću zakona koji treba primijeniti u konkretnom predmetu pred tim sudom s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom, zakonima Bosne i Hercegovine ili „u pogledu postojanja ili domašaja nekog općeg pravila međunarodnog javnog prava koje je bitno za odluku suda“ (vidi Odluku o dopustivosti broj U-20/22 od 22. septembra 2022. godine, stav 19). Međutim, u konkretnom slučaju pred Ustavnim sudom nije postavljeno pitanje usklađenosti, odnosno ustavnosti bilo kojeg zakona od čijeg važenja i primjene zavisi sudska odluka. Podnosilac zahtjeva traži od Ustavnog suda da izvrši ocjenu ustavnosti presude Ustavnog suda FBiH. Prema tome, podnesenim zahtjevom se ne traži ocjena ustavnosti u smislu člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine. Riječ je, kako to proizlazi iz navoda zahtjeva, isključivo o neslaganju/nezadovoljstvu podnosioca zahtjeva s načinom na koji je Ustavni sud FBiH tumačio relevantne odredbe Ustava FBiH u osporenoj presudi u odnosu na pitanje (retroaktivnog) djelovanja odluka tog suda. Imajući u vidu navedeno, a kako osporena presuda nema karakter zakona u smislu člana VI/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud zaključuje da u takvom slučaju nema nadležnost da odlučuje, zbog čega zahtjev nije dopustiv na osnovu odredbi člana 19. stav 1. tačka (a) Pravila Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti broj U-33/22 od 19. januara 2023. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 9/23, zahtjev za ocjenu ustavnosti presude Ustavnog suda Federacije BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.