Apelacija ratione temporis inkompatibilna s Ustavom BiH

Ustavni sud nije nadležan da razmatra pitanja koja su se desila prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, Ustavni sud ima nadležnost da razmotri činjenice u vezi s događajima koji su se desili prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine u svrhu dobijanja dodatnih informacija.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 752/04 od 18. januara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, isplata „ratnih" plata

U skladu s nadležnostima Ustavnog suda, ratione temporis je inkompatibilno da odlučuje da li su događaji koji su se desili prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, 14. decembra 1995. godine, povrijedili ljudska prava. Sporno rješenje na koje se apelant žali donijeto je 1. marta 1994. godine, dakle odnosi se na događaj koji se desio prije 14. decembra 1994. godine. Iz ovoga proizlazi da je apelacija, koja se odnosi na navedeno rješenje o prestanku radnog odnosa, ratione temporis inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP 147/04 od 23. marta 2005. godine, stav 6

Ustavni sud nema nadležnost ratione temporis ispitivati navode u vezi s naciona-lizacijom koja je sprovedena prije stupanja Ustava Bosne i Hercegovine na pravnu snagu, 14. decembra 1995. godine (vidi Evropski sud, Jasi"niené protiv Litvanije, presuda od 6. marta 2003. godine, aplikacija broj 41510/98, stav 38).
• Odluka o dopustivosti broj AP 2361/06 od 10. januara 2008. godine, stav 9

U konkretnom slučaju apelanti traže da se sprovede službena istraga kojom će se utvrditi okolnosti smrti i ko je odgovoran za smrt člana njihove porodice, te da se krivci kazne u skladu sa zakonom. Takva istraga do sada nije pokrenuta. Navodne povrede su, stoga, povrede koje i dalje traju, pa Ustavni sud ima nadležnost ratione temporis da u tom pogledu razmatra ovu apelaciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1107/06 od 27. februara 2008. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 27/08, propust vlasti da sprovedu istragu o okolnostima smrti sina apelanata

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.