Pravično suđenje – razuman rok - I dio

Ukupna duljina postupka od sedam godina i deset mjeseci, koji je još uvijek u postupku rješavanja pred prvostupanjskom instancom, nije opravdana. Apelantica se ne može smatrati odgovornom za odugovlačenje postupka, pri čemu slučaj nije kompleksan, a ponašanje sudova ukazuje na nedostatak potrebne posvećenosti predmetu, pa se duljina postupka ne može smatrati „razumnom".
• Odluka broj U-15/03 od 28. studenog 2003. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 8/04

Naglašava se da Ustavni sud, u načelu, nije nadležan da ispituje tijek postupka pred upravnim organima, već samo pred sudovima, s obzirom na to da su jedino sudovi striktno obvezani pravilima Europske konvencije. Međutim, pri donošenju odluke o tome je li postupak završen u razumnom roku mora se uzeti u obzir i duljina trajanja postupka pred organima uprave. U protivnom, Ustavni sud ne bi mogao donijeti pravičnu odluku u pogledu toga je li postupak završen u razumnom roku.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-45/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04, prijenos stanarskog prava sa djeda na unuka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Postupak zbog smetanja posjeda koji traje više od šest godina i četiri mjeseca i koji nije složen, te postupak radi utvrđivanja prava suvlasništva na nekretninama koji je trajao pet godina, devet mjeseci i 17 dana, koji je relativno složen, čijim duljinama apelantica nije značajno doprinijela, a sudovi su neopravdano dugo vodili postupak, prešli su granice razumnog roka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-129/02 od 30. lipnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04, duljina trajanja postupka zbog smetanja posjeda i postupka utvrđivanja prava suvlasništva na zemljištu

Postupak radi utvrđenja troškova u svezi s izgradnjom kuće koji je trajao 15 godina i četiri mjeseca, od toga osam godina i sedam mjeseci koji spadaju u nadležnost razmatranja Ustavnog suda, koji je bio naročito složen, čijoj duljini apelant nije doprinio i za čiju je duljinu odgovoran Općinski sud u Ljubuškom, prešao je granice razumnog roka u smislu članka II/3.(e) Ustava BiH i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-138/03 od 27. listopada 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

Radni spor koji je trajao sedam godina i osam mjeseci, od toga sedam godina i šest mjeseci u nadležnosti razmatranja Ustavnog suda, koji je bio naročito složen i čijoj duljini apelant nije doprinio, a za čiju duljinu su odgovorni redovni sudovi, prešao je granice razumnog roka u smislu članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-256/03 od 27. listopada 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

Postupak po tužbi za naknadu štete koji je trajao ukupno 12 godina i devet mjeseci, od čega je šest godina i dva mjeseca bio u nadležnosti ispitivanja Ustavnog suda, koji nije bio naročito složen, čijoj su duljini apelanti značajno doprinijeli, a redovni sud imao razumno i objektivno opravdanje zašto postupak nije ranije mogao okončati, nije prešao granice razumnog roka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-167/03 od 30. studenog 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

U skladu s pravnom praksom Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, pri određivanju „razumnog roka" u kaznenim predmetima kao početak roka uzima se u obzir trenutak kada je podignuta optužnica, imajući pri tome u vidu autonomno značenje „optužnice" kao suštinskog, a ne formalnog koncepta (vidi Europski sud za ljudska prava, Scopelliti protiv Italije, presuda od 23. studenog 1993. godine, stavak 18.). Kao završetak roka se računa trenutak kada je sud okončao neizvjesnost u svezi s pravnim položajem osobe koja je u pitanju. U obzir se uzimaju žalbeni i kasacijski postupci u skladu s njihovom mogućnošću da utječu na ishod postupka, ali se izvanredni pravni lijekovi moraju isključiti iz razmatranja (vidi Europski sud za ljudska prava, Poiss protiv Austrije, presuda od 23. travnja 1987. godine, A.117-C, str. 103.).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-631/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 42/05, kazneni postupak, razuman rok u postupku po zahtjevu za zaštitu zakonitosti, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Postoji povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada apelant nije u mogućnosti ishoditi pravomoćnu odluku u izvršnom postupku u kojem traži izvršenje pravomoćne sudske presude, i to u razdoblju od šest godina od dana pokretanja tog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-701/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05, razuman rok u postupku izvršenja presude donesene u radnom sporu, povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Odgađanje od dva mjeseca da se dostavi drugostupanjsko rješenje, samo po sebi, ne predstavlja kršenje prava na pravično suđenje kada nema drugih elemenata koji bi ukazivali da je odgađanje takve prirode da ne ispunjava zahtjeve iz članka 6. Europske konvencije ili da nadležne vlasti ne poduzimaju mjere da se takva situacija popravi.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-600/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 42/05, prekršajni postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Nema kršenja razumnog roka iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je na duljinu postupka utjecao niz faktora poput reforme sudstva u Bosni i Hercegovini, zbog čega je došlo do izmjene stvarne nadležnosti, zatim činjenica da apelantica boravi na teritoriju druge države, zbog čega je komuniciranje vršeno uz posredovanje Ministarstva pravde, i opterećenost Privrednog odjeljenja Općinskog suda predmetima. Osim toga, zbog izmjena Zakona o parničnom postupku apelantica je morala ponovno urediti svoju tužbu, što je također utjecalo na duljinu postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-505/04 od 15. lipnja 2005. godine, st. 30. i 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, duljina trajanja parničnog postupka radi naknade štete zbog povrede autorskog prava, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

U konkretnom slučaju, spor se odnosi na isplatu autorske naknade u sklopu čega je trebalo riješiti pitanje je li tuženi povrijedio apelantova autorska prava, kao i je li mu isplatio naknadu za autorsko djelo koje je napravljeno prema njegovom nalogu, te koliku naknadu treba isplatiti ukoliko je to učinjeno. Takav spor se, prema mišljenju Ustavnog suda, ne može okarakterizirati kao naročito složen.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-519/04 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, duljina trajanja parničnog postupka zbog isplate autorske naknade, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Nema povrede prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada postupak naplate autorske naknade traje 16 godina i pet mjeseci, od toga deset godina i četiri mjeseca spada u relevantno razdoblje nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, a odgovornost za nedonošenje meritorne odluke u relevantnom razdoblju preteže na apelantovu stranu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-519/04 od 22. srpnja 2005. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, duljina trajanja parničnog postupka zbog isplate autorske naknade, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Vrijeme od jedne godine, devet mjeseci i četiri dana, koliko je proteklo od podnošenja tužbe do donošenja presude, u svjetlu danih okolnosti nije pretjerano dugo razdoblje, te nije povrijeđeno apelantovo pravo na donošenje meritorne odluke Kantonalnog suda u razumnom roku.
• Odluka o meritumu broj AP-992/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 4/06

Iako je predmetni postupak trajao 14 godina, od toga osam godina i osam mjeseci spada u relevantno razdoblje nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, nije povrijeđeno apelantovo ustavno pravo na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku zato što u relevantnom razdoblju preteže apelantova odgovornost za donošenje meritorne odluke.
• Odluka o meritumu broj AP-962/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 55., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

Apelantovo pravo na donošenje meritorne odluke u razumnom roku je povrijedio Osnovni sud s obzirom na to da je odlukom Ustavnog suda predmet vraćen Osnovnom sudu na hitan ponovni postupak, te da on u roku od skoro dvije godine nije održao nijedno ročište, niti je donio meritornu odluku u navedenom predmetu, a cjelokupan postupak traje dulje od sedam godina.
• Odluka o meritumu broj AP-1101/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 52., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06

Postupak radi poništenja ugovora o daru koji traje ukupno 15 godina i devet mjeseci, od toga devet godina i devet mjeseci spada u relevantno razdoblje nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, čijim duljinama apelantica nije značajno doprinijela, a na drugoj strani kod Općinskog suda postoje očiti propusti zbog gubljenja predmetnog sudskog spisa, te odgađanja da se donese naredba o rekonstrukciji predmetnog spisa, prešao je granice razumnog roka.
• Odluka o meritumu broj AP-542/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, duljina trajanja postupka poništenja ugovora o daru, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Uopćeni argumenti Osnovnog suda o utjecaju reforme pravosuđa i velikog broja predmeta tog suda na duljinu predmetnog postupka ne mogu se prihvatiti kao opravdanje za potpunu neaktivnost suda povodom apelantove tužbe, koja je trajala tri godine i šest mjeseci, a zatim i dodatno odugovlačenje postupka, pa je parnični postupak u apelantovom slučaju prešao granice „razumnog roka" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-938/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06;
• Odluka o meritumu broj AP-1097/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06

Apelantima u Bosni i Hercegovini, u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za to, kao nadoknadu na ime nematerijalne štete treba isplatiti iznos od približno 150 KM za svaku godinu za koju su domaći sudovi odgađali da donesu odluku, odnosno dvostruki iznos u predmetima koji zahtijevaju posebnu hitnost.
• Odluka o meritumu broj AP-938/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

Uzevši u obzir sve navedene faktore, neokončavanje predmetnog postupka u roku duljem od pet godina prešlo je granice „razumnog roka" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-949/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 71., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06;
• Odluka o meritumu broj AP-490/05 od 9. svibnja 2006. godine, st. 44. i 45., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 77/06

Ocjenjujući duljinu postupka i navedene objektivne okolnosti koje su utjecale na to da odluka Vrhovnog suda još nije donesena, ne postoje okolnosti na temelju kojih bi se moglo zaključiti da je odgađanje o kojem je riječ bilo takve prirode da bi kršilo zahtjeve iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-955/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06

Postoji povreda prava na pravičan postupak u razumnom roku kada postupak donošenja rješenja o povratu stana nije okončan ni nakon sedam godina od dana podnošenja zahtjeva, a takvo neopravdano trajanje ukupnog postupka se može, u cijelosti, pripisati ponašanju nadležnih javnih vlasti.
• Odluka o meritumu broj AP-19/05 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 68., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 37/06

Postupak za utvrđivanje očinstva u kojem je bilo potrebno utvrditi činjenično stanje, izvršiti ekshumaciju posmrtnih ostataka osoba i analizu potrebnog materijala – vještačenje vještaka smatra se složenim postupkom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1539/05 od 16. siječnja 2006. godine, stavak 30., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, parnični postupak, složenost vještačenja, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Činjenica da je upravni postupak za povrat spornog stana apelantu do dana donošenja izvršnog rješenja trajao više od pet godina, te da u naredne dvije godine, do donošenja odluke Ustavnog suda, to rješenje još nije izvršeno, kao i da se za tako dugo trajanje postupka odgovornost može u cijelosti pripisati nadležnim upravnim organima predstavlja povredu prava na „suđenje u razumnom roku" kao jednom od elemenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-1070/05 od 9. veljače 2006. godine, stavak 57., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 45/06, postupak za vraćanje stana predratnom nositelju stanarskog prava

Nema povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku kada je sud u roku od deset mjeseci donio rješenje kojim se odobrava izvršenje potraživanja s nelikvidnog računa izvršenika i kada je po uređenim prijedlozima apelanata sud, nakon provedenog postupka, u roku od godinu dana donio rješenja kojim se odobrava izvršenje pljenidbom i prijenosom novčane tražbine izvršenika koju ima prema trećoj osobi.
• Odluka o meritumu broj AP-155/05 od 14. ožujka 2006. godine, stavak 50., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06

Imajući u vidu jednostavnost, kao i hitnost izvršnog postupka određenu zakonom, činjenicu da u njemu, osim vještačenja, nisu bile provođene, niti je bilo potrebe da se provode bilo kakve druge radnje, da dužnik nije osporavao rješenje o izvršenju, da je apelant učinio sve potrebne radnje s ciljem ubrzanja postupka, izvršni postupak koji je trajao dvije i pol godine do njegove obustave prešao je granice „razumnog roka" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o meritumu broj AP-200/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Parnični postupak za uspostavu radnopravnog statusa u kojem je bilo potrebno utvrditi činjenično stanje koje se nije u cijelosti moglo utvrditi iz javnih isprava predočenih sudovima bez analize vještaka financijske struke ne smatra se pretjerano složenim.
• Odluka o meritumu broj AP-1149/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, radni spor

Promjena zakonodavstva primjenjivog na pravnu situaciju u konkretnom slučaju ne utječe na složenost predmeta.
• Odluka o meritumu broj AP-1149/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, radni spor

Nema povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku kada je apelantica svojim ponašanjem najvećim dijelom doprinijela da postupak traje veoma dugo, jer je tijekom tri godine trajanja postupka insistirala na provođenju dokaza vještačenjem vještaka financijske struke radi konačnog i potpunog preciziranja visine tužbenog zahtjeva, a kada je sud u više navrata udovoljavao njezinom zahtjevu (donošenjem rješenja kojim je odredio vještaka, dopunu vještačenja i, konačno, novog vještaka), kada nije izvršavala svoju obvezu, najprije uplatom za troškove vještačenja, kako bi se ono moglo obaviti u ostavljenom roku, a zatim i tako što je bez obrazloženja taj prijedlog povukla, pa ga nakon nekog vremena ponovno iznijela.
• Odluka o meritumu broj AP-1098/05 od 13. lipnja 2006. godine, stavak 46., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/06, parnični postupak, radni spor

Apelantovo pravo na pravično suđenje u razumnom roku je povrijeđeno u slučaju kada je postupak trajao više od četiri godine, tako što je pred prvostupanjskim sudom postupak trajao tri godine, a pred drugostupanjskim 13 mjeseci. Radi se o predugom trajanju jednog veoma hitnog postupka s obzirom na to da se radi o pružanju sudske zaštite u slučaju smetanja posjeda, pa se može opravdano postaviti pitanje svrhe zaštite posjeda i hitnosti takvih postupaka ukoliko će oni trajati više od četiri godine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-148/05 od 29. rujna 2006. godine, stavak 37., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07

Činjenica da je predmetni parnični postupak pokrenut i vođen u vrijeme donošenja novog Zakona o parničnom postupku i reforme pravosuđa, što je utjecalo da postupak traje dulje, ne može se staviti na teret Osnovnom sudu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1291/05 od 29. rujna 2006. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, parnični postupak, reforma pravosuđa i duljina postupka, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Propusti u organizaciji pravnog i sudskog sustava države, u konkretnom slučaju entiteta, koji ugrožavaju zaštitu individualnih prava ne mogu se pripisati pojedincu, niti posljedice tih propusta može snositi pojedinac. Na redovnim sudovima, prema mišljenju Ustavnog suda, jeste obveza da nadležnim organima javnih vlasti ukazuju, a na Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću je obveza da osigura neovisno, nepristrano i profesionalno sudstvo, te uspostavi profesionalan i djelotvoran sudski sustav.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1410/05 od 9. studenog 2006. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07, parnični postupak, reforma pravosuđa i duljina postupka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

I pored evidentne neažurnosti suda koja je doprinijela odugovlačenju postupka, apelantov propust da podnese urednu tužbu, odnosno da po rješenju suda tužbu potpuno uredi, u dovoljnoj mjeri opravdava duljinu trajanja predmetnog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2240/05 od 9. studenog 2006. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/07, parnični postupak, apelantovo ponašanje, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Imajući u vidu članak 10. Zakona o parničnom postupku, koji propisuje dužnost suda da pazi da parnične stranke ne zloupotrebljavaju svoja prava i da se postupak odvija bez odugovlačenja, evidentno je da Općinski sud u konkretnom slučaju nije ispunio svoju dužnost na zadovoljavajući način. Općinski sud je pokazao neprihvatljivu toleranciju prema ponašanju tužitelja u ovom predmetu, te je evidentno postupao bez neophodne ažurnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2554/05 od 16. siječnja 2007. godine, stavak 87., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07, parnični postupak, ponašanje suda, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Činjenica da je u konkretnom slučaju žalbeni postupak pred Kantonalnim sudom, u kojem su odluke donesene bez održavanja rasprave, dakle na sjednici vijeća, trajao znatno dulje nego što je to potrebno i znatno dulje od rokova propisanih zakonom, te imajući u vidu da apelantovo ponašanje nije razlog što je žalbeni postupak toliko trajao, dovoljni su Ustavnom sudu da zaključi da je povrijeđeno pravo na donošenje presude u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2008/06 od 8. studenog 2007. godine, stavak 81., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/08, radni spor, duljina trajanja žalbenog postupka, postupak trajao godinu dana i sedam mjeseci, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Povreda prava na donošenje odluke u razumnom roku postoji kada je postupak za utvrđivanje radnopravnog statusa po osnovi članka 143. Zakona o radu trajao više od sedam godina i kada je apelant značajno doprinio duljini tog postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-431/06 od 13. prosinca 2007. godine, stavak 53., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/08, postupak utvrđivanja radnopravnog statusa, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Nemogućnost da apelant u razdoblju duljem od osam godina ne može izvršiti pravomoćno sudsko rješenje, čak ni u dijelu koji se žalbom nije pobijao, u konkretnom slučaju može se staviti na teret redovnim sudovima, zbog čega je povrijeđeno pravo na pristup sudu kao element prava na pravično suđenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1360/06 od 13. prosinca 2007. godine, stavak 96., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/08, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Postoji povreda prava apelanata na izvršenje pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda i nagodbi u razumnom roku kada su sudovi, u roku od tri godine, unatoč činjenici da su izvršili određene radnje, propustili da vladaju postupkom, koriste raspoloživa zakonska sredstava, te bili neaktivni u određenim razdobljima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2358/07 od 13. prosinca 2007. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/08

Postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada donošenje odluke o žalbi u predmetu u kojem je apelant stranka traje pet godina, te kada se takvo neopravdano trajanje ukupnog postupka može u cijelosti pripisati ponašanju nadležnog suda, koji nije naveo da je poduzimao bilo kakve mjere radi popravljanja situacije s rješavanjem predmeta u zaostatku, niti je dao bilo kakve druge razloge koji bi se mogli smatrati razumnim i objektivnim opravdanjem za tako dugo trajanje postupka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2780/06 od 17. travnja 2008. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 72/08, duljina trajanja postupka po žalbi, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Kazneni postupak koji je vođen protiv apelanta od 1989. godine do 2006. godine, od kojeg razdoblja u vremensku nadležnost odlučivanja Ustavnog suda ulazi 11 godina, prešao je granice razumnog roka. Kašnjenja do kojih je došlo u postupku Ustavni sud je u potpunosti stavio na teret nadležnim organima vlasti koji od 1993. do 2005. godine nisu osigurali prisustvo drugotuženog suđenju, iako su imali na raspolaganju odgovarajuće mehanizme koji su se pokazali efikasnim kad su upotrijebljeni.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2497/06 od 4. rujna 2008. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 91/08, duljina trajanja kaznenog postupka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Duljina postupka po apelantovom prijedlogu za uknjižbu prava vlasništva koji je, do donošenja odluke Ustavnog suda, trajao 18 godina, za što Osnovni sud u Banjoj Luci nije dao nikakvo obrazloženje, nije zadovoljila zahtjev „razumnosti" iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2706/06 od 14. listopada 2008. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, izmjena prakse Ustavnog suda BiH u pogledu dopustivosti apelacija koje se odnose na postupak uknjižbe prava vlasništva na način da je zaključeno da su takve apelacije ratione materiae kompatibilne s Ustavom Bosne i Hercegovine, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

[...] I pored činjenice da apelanti u određenoj mjeri mogu pridonijeti produljenju trajanja postupka u cjelini, sud koji ima ulogu djelotvorno kontrolirati postupak ima presudnu i najvažniju ulogu. [...] Ustavni sud napominje da je Europski sud u odluci Uljar i ostali protiv Hrvatske (vidi Europski sud za ljudska prava, Uljar i ostali protiv Hrvatske, aplikacija broj 32668/02 od 8. ožujka 2007. godine) zaključio da redovni sudovi moraju djelotvorno kontrolirati postupak jer odlučuju kako voditi postupak, kako izvesti dokaze i kako ocijeniti djelovanje i propuste stranaka, pri čemu moraju voditi računa o svim zahtjevima zajamčenim člankom 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2531/06 od 26. veljače 2009. godine, st. 54. i 59., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, duljina trajanja parničnog postupka radi naknade štete, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku

Duljina postupka ne može se u cijelosti staviti na teret upravnim organima budući da je apelant, ukoliko je smatrao da odluka o njegovom zahtjevu, odnosno žalbi, nije donesena u roku propisanom zakonom, mogao, prema odredbama Zakona o upravnim sporovima (članak 22.), podnijeti žalbu, odnosno tužbu zbog šutnje administracije, što, prema stanju spisa, nije učinio.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-12/07 od 15. travnja 2009. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, duljina trajanja upravnog postupka u kojem je apelant u jednom segmentu postupka doprinio duljini trajanja postupka zbog propusta da podnese tužbu zbog šutnje administracije, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2046/07 od 17. rujna 2009. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/09, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.