Joseph Marko

Završio je studij prava i engleskog jezika na Sveučilištu „Karl-Franzens“ u Gratzu (doktorat prava) i magisterij engleskog jezika 1977. godine. Nakon poslijediplomskog studija političkih znanosti i sociologije na Sveučilištu u Münchenu, vratio se u Gratz na mjesto docenta na Pravnom fakultetu. Doktorirao je 1994. godine u području austrijskog i usporednog javnog prava, teorije države i prava i političkih znanosti, te postao izvanredni profesor.

Bio je dopredsjedatelj Komiteta za međunarodne odnose Pravnog fakulteta Sveučilišta u Gratzu, član izvršnih odbora Austrijske udruge komparativnog prava, član Austrijske udruge političkih znanosti, član Austrijskog instituta za studije istočne, cеntrаlnе i jugoistočne Europe, član Američke udruge političkih znanosti, član Udruge profesora njemačkog ustavnog prava, član Austrijskog UNESCO povjerenstva, član Foruma pravnika regije Alpe-Adria, član Istraživačkog instituta europskog prava, Sveučilište u Grаtzu, član Udruge „Görres“, član redakcijskih odbora stručnog časopisa „Europa Ethnica“.

Radio je kao kodirektor istraživačkog programa „Prаvо i revolucija“, kodirektor istraživačkog projekta „Proširenje Europske unije na istok: slučaj Češke Republike i Slovačke” u Centru „Robert Schuman“ Europskog sveučilišta u Firenci. Bio je stalni asistent i sveučilišni asistent na Odsjeku za јаvnо pravo i političke znanosti Sveučilišta u Gratzu, ravnatelj istraživačkog programa „Slovenija-Hrvatska-Srbija, novi ustavi“, gostujući profesor na Pravnom fakultetu Rutgers, Camden, New Jersey, predavač na Ljetnoj školi Sveučilišta u Bologni i Balkanske mreže, pomoćni profesor na Institutu za јаvnо pravo i političke znanosti Sveučilišta u Gratzu, Fakultet prava i političkih znanosti. Bio je član Savjetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju о zaštiti nacionalnih mаnјinа, kodirektor Istraživačkog odsjeka о etničkim manjinama i regionalnim autonomijama Europske akademije u Bolcanu – Italija. Autor je većeg broja publikacija i zbornika radova.

Na dužnost međunarodnog suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u svibnju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u svibnju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.