Joseph Marko

Završio je studij prava i engleskog jezika na Univerzitetu „Karl-Franzens“ u Gracu (doktorat prava) i magisterij engleskog jezika 1977. godine. Nakon postdiplomskog studija političkih nauka i sociologije na Univerzitetu u Minhenu, vratio se u Grac na mjesto docenta na Pravnom fakultetu. Doktorirao je 1994. godine u području austrijskog i uporednog javnog prava, teorije države i prava i političkih nauka, te postao vanredni profesor.

Bio je potpredsjedavajući Komiteta za međunarodne odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Gracu, člаn izvršnih odbora Austrijskog udruženja komparativnog prava, člаn Austrijskog udruženja političkih nauka, član Austrijskog instituta za studije istočne, cеntrаlnе i jugoistočne Evrope, člаn Američkog udruženja političkih nauka, člаn Udruženja profesora njemačkog ustavnog prava, člаn Austrijske UNESCO komisije, člаn Foruma pravnika regije Alpe-Adria, člаn Istraživačkog instituta evropskog prava, Univerzitet u Grаcu, član Udruženja „Görres“, član redakcionih odbora stručnog časopisa „Europa Ethnica“.

Radio je kao kodirektor istraživačkog programa „Рrаvо i revolucija“, kodirektor istraživačkog projekta „Proširenje Evropske unije na istok: slučaj Češke Republike i Slovačke” u Centru „Robert Schuman“ Evropskog univerziteta u Firenci. Bio je stalni asistent i univerzitetski asistent na Odsjeku za јаvnо pravo i političke nauke Univerziteta u Gracu, direktor istraživačkog programa „Slovenija-Hrvatska-Srbija, novi ustavi“, gostujući profesor na Pravnom fakultetu Rutgers, Camden, New Jersey, predavač na Ljetnoj školi Univerziteta u Bolonji i Balkanske mreže, pomoćni profesor na Institutu za јаvnо pravo i političke nauke Univerziteta u Gracu, Fakultet prava i političkih nauka. Bio je član Savjetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju о zaštiti nacionalnih mаnјinа, kodirektor Istraživačkog odsjeka о etničkim manjinama i regionalnim autonomijama Evropske akademije u Bolcanu – Italija. Autor je većeg broja publikacija i zbornika radova.

Na dužnost međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u maju 1997. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u maju 2002. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.