Osuda nakon oslobađajuće presude u prvoj instanci

Prema članku 2. stavak 2. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju, kao iznimka od općeg pravila da u kaznenim stvarima osuđeni moraju imati pravo žalbe, predviđena je mogućnost izricanja osuđujuće presude bez prava na žalbu osuđenog ako je osuđujuću presudu u prvom stupnju donio najviši sud ili na temelju žalbe na oslobađajuću presudu. Kako se u konkretnom slučaju radi upravo o donošenju osuđujuće presude kojom je na temelju izjavljene žalbe Tužiteljstva BiH ukinuta ranija oslobađajuća presuda, te kako se radi o Sudu BiH koji je, s obzirom na stvarnu nadležnost u konkretnom slučaju, najviši sud u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud zaključuje da apelantičina nemogućnost podnošenja žalbe protiv takve presude u ovom slučaju nije protivna načelu Europske konvencije, s obzirom na iznimku predviđenu člankom 2. stavak 2. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2281/05 od 6. srpnja 2007. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/07

Nemogućnost izjavljivanja žalbe protiv presude apelacijskog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, kojom je apelant proglašen krivim i glede navoda iz optužbe za koje je prvostupanjskom presudom bio oslobođen, nije povrijeđeno njegovo pravo na preispitivanje od strane višeg suda. Štoviše, iz članka 2. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju očigledno proizlazi da ovakvo ograničenje, odnosno iznimku, propisuje i sama Konvencija. U svezi s tim, Ustavni sud smatra da činjenica da Zakon o kaznenom postupku BiH nije propisivao mogućnost preispitivanja kaznene presude u „trećem stupnju" u vrijeme kada je donesena osporena presuda apelacijskog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH ne predstavlja kršenje apelantova prava garantiranog člankom 2. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-519/07 od 30. siječnja 2010. godine, stavak 79., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3620/07 od 14. travnja 2010. godine, stavak 62., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/10, ratni zločin

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.