Općenito - II dio

Ustavni sud zaključuje da osporenim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (član 2 u dijelu kojim se mijenja član 8 st. 2, 3, 4, 5 i 6 i član 3 u dijelu kojim se mijenja član 8a stav 1), kojima je propisana provjera ispunjenosti uslova za prijavu prebivališta za povratnike kao i za sve ostale državljane BiH, nije prekršeno pravo na slobodu kretanja i prebivališta povratnicima iz člana II/3m) Ustava BiH. Takođe, osporenim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama nije prekršeno pravo na zabranu diskriminacije iz člana II/4 Ustava BiH u vezi sa čl. II/3m) i II/5 Ustava BiH budući da konkretnim legislativnim djelovanjem u oblasti uređenja prava na prebivalište i provjere evidentiranih prebivališta, zakonodavac ni na koji način nije doveo u pitanje pravo bilo kojeg državljanina Bosne i Hercegovine da slobodno odabere mjesto prebivališta, niti mu je ograničio slobodu kretanja i povratak u njegovu imovinu prije ratnog sukoba u BiH.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 5/15 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15)

Ustavni sud zaključuje da je član 3b) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpskeˮ broj 43/07) u suprotnosti sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1 i članom 2a) i c) Međunarodne konvencije i članom 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15

Ustavni sud zaključuje da su osporene odredbe (član 10) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za  prevoz  tereta  domaćim  prevoznicima  („Službeni  glasnik  Bosne i Hercegovineˮ broj 79/09) u suprotnosti sa članom II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je organ izvršne vlasti, propisujući uslove za obavljanje djelatnosti međunarodnog prevoza roba, izašao van zakonskog ovlašćenja i okvira međunarodnih pravila.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 28/14 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15

Član 37 stav 4 Zakona o taksi prevozu kompatibilan je sa članom 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konveciju jer nikog ne stavlja u privilegovan niti podređen položaj u pogledu ispunjavanja potrebnih uslova za vršenje taksi prevoza.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 6/15 od 21. januara 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 12/16

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ broj 82/15) nije u suprotnosti sa odredbama čl. I/2, I/4, III/3b) i III/5a) Ustava Bosne i Hercegovine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 11/15 od 6. aprila 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 33/16

Ustavni sud zaključuje da je prva rečenica člana 7 stav 1 Ustava Republike Srpske u dijelu „jezik bošnjačkog narodaˮ neutralna odredba koja ne određuje naziv jezika, već sadrži ustavno pravo konstitutivnog bošnjačkog naroda da, kao i svi konstitutivni narodi i Ostali koji se tako ne izjašnjavaju, jezik kojim govori nazove imenom kojim želi, što je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Ustava Republike Srpske.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 7/15 od 26. maja 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 51/16

Ustavni sud zaključuje da odredba Potpoglavlja B člana 10.12 stav 2 u dijelu „Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonuˮ i odredbe Poglavlja 20, Prelazne i završne odredbe člana 20.16 A stav 2 tačke a–j Izbornog zakona, nisu u skladu sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine zato što očigledno impliciraju da pravo na demokratsko odlučivanje isključivo legitimnim političkim predstavljanjem neće biti zasnovano na demokratskom izboru delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine onog konstitutivnog naroda koji predstavlja i čije interese zastupa, što je suprotno principu konstitutivnosti, odnosno ravnopravnosti bilo kojeg od konstitutivnih naroda. Ustavni sud ocjenjuje da odredbe Potpoglavlja B čl. 10.10, 10.12 u preostalom dijelu, 10.15 i 10.16 Izbornog zakona nisu suprotne članu I/2 Ustava Bosne i Hercegovine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 23/14 od 1. decembra 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 1/17

Ustavni sud zaključuje da Odluka o raspisivanju republičkog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. jula 2016. godine nije u saglasnosti sa članom I/2 i članom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine zato što je tom odlukom utvrđeno referendumsko pitanje o kojem već postoji konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda kao institucije Bosne i Hercegovine, a takvu odluku dužni su da poštuju svi organi i institucije javne vlasti. S obzirom na to, Ustavni sud zaključuje da se moraju poništiti i rezultati referenduma koji je sproveden na osnovu Odluke o referendumu koja nije u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i koji je sproveden suprotno Odluci o privremenoj mjeri broj U 10/16 od 17. septembra 2016. godine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 10/16 od 1. decembra 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 94/16

Ustavni sud zaključuje da su osporeni zakoni doneseni u skladu sa odredbama čl. II/1 u vezi sa čl. II/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, kao i članom 5 stav 1 tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije. Ustavni sud smatra da nisu postojale ustavne i zakonske prepreke ili prepreke iz poslovnika da se osporeni zakoni usvoje u Domu naroda Parlamenta FBiH. Takođe, Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućeno ostvarivanje prava na pokretanje mehanizma za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućena jednakost u uživanju političkih prava, a u Domu naroda Parlamenta FBiH nije dat privilegovan položaj nijednom konstitutivnom narodu i Ostalima, odnosno ne postoji sistem koji rezerviše sve javne položaje samo za pripadnike određenih grupa.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 17/16 od 19. januara 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 18/17, osporeni su svi zakoni i drugi opšti akti usvojeni u Domu naroda Parlamenta FBiH nakon izbora 2014. godine zato što nakon izbora održanih 2014. godine Dom naroda Parlamenta FBiH nije konstituisan onako kako to propisuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 84 st. 2, 3 i 4 Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne članu I/2 Ustava Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja jasnih razgraničenja u pogledu davanja imuniteta i apsolutno diskrecionog ovlašćenja kod davanja imuniteta, odnosno zbog nepreciznosti i neodređenosti osporene odredbe same po sebi suprotne principu vladavine prava.

Ustavni sud zaključuje da je odredba člana 117 tačka d) Zakona o krivičnom postupku BiH suprotna članu I/2 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što zakonodavac nije obezbijedio da će miješanje u ovo pravo biti u onoj mjeri u kojoj je strogo neophodno za očuvanje demokratskih institucija, odnosno nije obezbijedio srazmjer između težine zadiranja u pravo privatnosti i legitimnog cilja koji se želi postići primjenom te posebne mjere.

Imajući u vidu da zakonodavac nije napravio bilo kakvu razliku između krivičnih djela na koja se produženje posebnih istražnih radnji ne treba odnositi, te da je pretpostavka iz posebno važnih razloga neprecizno određena i ne može da posluži kao mjerilo te razlike, Ustavni sud nalazi da osporene odredbe člana 118 stav 3 Zakona o krivičnom postupku BiH u dijelu koji se odnosi na produženje posebnih istražnih radnji nisu u skladu sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine  u vezi sa članom II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 225 stav 2 Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne čl. I/2 i II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine jer ne zadovoljavaju principe vladavine prava, tj. zakonodavac nije vodio računa o pravima osumnjičenih i zaštiti prava oštećenih, čime je ugrozio pravičnost u istražnom postupku.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 226 stav 1 Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne članu I/2 Ustava jer utvrđivanjem neustavnosti odredbe člana 225 stav 2 Zakona zbog nedostatka mehanizma kojim bi se zaštitila prava osumnjičenih i oštećenih tokom istrage ne bi došlo do istinske zaštite njihovih prava ukoliko se istovremeno ta zaštita ne bi odnosila i na fazu od okončanja istrage do podizanja optužnice.

Ustavni sud zaključuje da odredbe člana 84 stav 5 Zakona o krivičnom postupku BiH nisu suprotne čl. I/2 i II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine kada podnositeljka zahtjeva niti jednim navodom ne obrazlaže zašto smatra da su ove osporene odredbe neustavne.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 119 stav 1 Zakona o krivičnom postupku BiH u skladu sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 8 Evropske konvencije jer je zakonodavac obezbijedio da će miješanje u pravo pojedinca biti podvrgnuto djelotvornom nadzoru.

Ustavni sud zaključuje da odredbe člana 216 stav 2 Zakona o krivičnom postupku BiH nisu suprotne članu II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine, članu 6 Evropske konvencije i članu 13 Evropske konvencije zato što je zakonodavac „okarakterisaoˮ naredbu o sprovođenju istrage kao tužiočev interni i pripremni akt, a sama naredba o sprovođenju istrage u smislu Zakona ne proizvodi nikakve posljedice za osumnjičenog u pogledu ograničenja njegovih određenih prava.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 5/16 od 1. juna 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 49/17, ocjena ustavnosti niza odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 78 st. 3, 4 i 5 Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine protivne odredbama člana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 8 Evropske konvencije jer kod produženja važnosti naloga nije jasno propisan obim diskrecije dodijeljene predsjedniku Suda BiH, odnosno sudiji kojeg on ovlasti, s obzirom na to da se njegova diskrecija očituje u obliku neograničenih ovlašćenja kad tumači neodređene pravne termine „u opravdanim slučajevimaˮ i „kad je uvjeren da je nalog i dalje potrebanˮ i kada maksimalno trajajanje ovih mjera isključivo zavisi od diskrecione odluke predsjednika Suda BiH, odnosno sudije kojeg on ovlasti, tako da ne jemče pojedincu odgovarajuću zaštitu od proizvoljnog miješanja u ustavna prava. Takođe, osporene odredbe ne obezbjeđuju da se mjere praćenja i pretresa neće uvoditi slučajno, neregularno ili bez propisnog i adekvatnog razmatranja.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 21/16 od 1. juna 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 43/17

Ustavni sud zaključuje da odredba člana 114 stav (3) Zakona o policijskim službenicima nije u skladu sa članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine jer je neprecizna, nejasna i kao takva dopušta arbitrarnost u tumačenju i primjeni, te je suprotna principu vladavine prava.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 6/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud smatra da osporeni zakon (Zakon o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine) ne stavlja u različit položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, pa tako ni srpski u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Stoga, Ustavni sud ne može da zaključi da osporeni zakon, koji se vezuje za 1. mart kao Dan nezavisnosti, stavlja Srbe u podređen i diskriminatorski položaj u odnosu na Hrvate i Bošnjake kao druga dva konstitutivna naroda.

Stoga, Ustavni sud zaključuje da osporeni zakon ne krši dio Preambule Ustava koji glasi: „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici sa ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovineˮ, član I/2 i član II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, zatim član 14 Evropske konvencije, član 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, kao ni član 1.1 i član 2 stav 1 tačke a), b), c), d) i e) Međunarodne konvencije.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 18/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud zaključuje da odredbe čl. 1, 2 i 3 Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine broj 9/95) nisu u suprotnosti sa članom II/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1, 2a), b), c), d) i e) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 22/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud zaključuje da je osporeni član 3.15 Izbornog zakona („Službeni glasnik BiHˮ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) u skladu sa čl. I/2, II/1, II/2, II/3, II/4 i II/5 Ustava BiH, čl. 14 i 17 Evropske konvencije, čl. 25 i 26 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, članom 3 Protokola broj 1 i Protokolom broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 1 Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 6/17 od 28. septembra 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 76/17

Ustavni sud zaključuje da je apsolutnom zabranom nošenja brade policijskim službenicima Granične policije BiH dok su u uniformi prekršeno pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantovanih članom II/3f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8 i 9 Evropske konvencije budući da sporna mjera ne slijedi opšte ciljeve propisane stavom 2 čl. 8 i 9 Evropske konvencije.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 8/17 od 30. novembra 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 90/17, ocjena ustavnosti člana  1  stav  1  tačka  7  Pravilnika  o  izmjenama  Pravilnika o nošenju uniforme u dijelu koji glasi: „Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana.ˮ

Ustavni sud zaključuje da su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17) i Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17) u skladu sa čl. I/2, IV i V/4 Ustava Bosne i Hercegovine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 5/18 od 15. februara 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 20/18

Ustavni sud zaključuje da su odredbe čl. 63, 66, 67, 70, 71, 72 i 76 Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6 stav 1 Evropske konvencije, pravom na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, pravom na djelotvoran pravni lijek iz člana 13 Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu, te pravom na nediskriminaciju iz člana II/4 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14 Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 7/18 od 31. maja 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 47/18

Ustavni sud zaključuje da je član 20 tačka g) ZKPBiH u dijelu koji glasi: „Pod ovlašćenim službenim licima smatraju se i stručni saradnici odnosno istražioci Tužilaštva BiH koji rade po ovlastima tužiocaˮ u skladu s principom vladavine prava iz člana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 15/18 od 29. novembra 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 94/18

Odredbama čl. 48 i 48a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske nije povrijeđeno pravo na imovinu poljoprivrednih zadruga kada miješanjem koje je u skladu sa zakonom i slijedi legitiman cilj na poljoprivredne zadruge nije stavljen prekomjeran teret, odnosno kada je postignut proporcionalan odnos u potrebi zaštite prava zadruga s jedne strane i legitimnih interesa zajednice s druge strane.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 21/18 od 31. januara 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 12/19, pretvorba društvene svojine nad poljoprivrednim zemljištem na kojem postoji pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja u državnu imovinu

Član 2 stav 1 Zakona o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik RSˮ broj 113/16) nije u skladu sa članom I/2 Ustava BiH, članom II/4 Ustava BiH u vezi sa članom 1.1 i članom 2a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom VI/5 Ustava BiH.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 2/18 od 28. marta 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 30/19

Odredba člana 395 stav 1 Zakona o parničnom postupku Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na Pravobranilaštvo, kao i odredba člana 395 Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u saglasnosti su sa odredbama člana I/2 i I/4 Ustava Bosne i Hercegovine i u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6 stav 1 Evropske konvencije, te pravom na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 16/18 od 28. marta 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 30/19

Ustavni sud zaključuje da osporena odredba [član 9 stav 7 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju „Službeni glasnik Republike Srpskeˮ broj 47/17] ima značenje da licence izdate prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu od strane Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine zamjenjuju licence koje se izdaju prema Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, dakle suprotno tumačenju podnosilaca zahtjeva da „licence koje izdaje Ministarstvo RS zamjenjuju licence izdate od državnog ministarstva, Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineˮ. Prema tome, osporena odredba je u skladu sa članom III/1h) i i) Ustava Bosne i Hercegovine kojim su utvrđene nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 5/19 od 4. oktobra 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 74/19

Ustavni sud zaključuje da osporena odredba člana 11 stav (2) Ustava RS, koja izuzetno propisuje izricanje smrtne kazne za najteža krivična djela, nije u skladu sa članom II/2 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1 Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju, koja se odnosi na zabranu izricanja smrtne kazne u svim okolnostima, koji je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji predstavlja pravno obavezujući akt za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući entitet Republika Srpska.
•    Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 7/19 od 4. oktobra 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 73/19

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.