Općenito – II dio

Ustavni sud zaključuje da osporenim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (član 2. u dijelu kojim se mijenja član 8. st. 2, 3, 4, 5. i 6. i član 3. u dijelu kojim se mijenja član 8a. stav 1), kojim je propisana provjera ispunjenosti uvjeta za prijavu prebivališta za povratnike, kao i za sve ostale državljane BiH, nije prekršeno pravo na slobodu kretanja i prebivališta povratnicima iz člana II/3.m) Ustava BiH. Također, osporenim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama nije prekršeno pravo na zabranu diskriminacije iz člana II/4. Ustava BiH u vezi sa čl. II/3.m) i II/5. Ustava BiH budući da konkretnim legislativnim djelovanjem u oblasti uređenja prava na prebivalište i provjere evidentiranih prebivališta zakonodavac ni na koji način nije doveo u pitanje pravo bilo kojeg državljanina Bosne i Hercegovine da slobodno odabere mjesto prebivališta, niti mu je ograničio slobodu kretanja i povratak u njegovu imovinu prije ratnog sukoba u BiH.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-5/15 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15

Ustavni sud zaključuje da je član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpskeˮ broj 43/07) u suprotnosti sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1 i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-3/13 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15

Ustavni sud zaključuje da su osporene odredbe (član 10) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prevoz tereta domaćim prevoznicima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovineˮ broj 79/09) u suprotnosti sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je organ izvršne vlasti, propisujući uvjete za obavljanje djelatnosti međunarodnog prevoza roba, izašao van zakonskog ovlaštenja i okvira međunarodnih pravila.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-28/14 od 26. novembra 2015. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 100/15

Član 37. stav 4. Zakona o taksi-prevozu kompatibilan je sa članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju jer nikog ne stavlja u privilegiran niti podređen položaj u pogledu ispunjavanja potrebnih uvjeta za vršenje taksi-prevoza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-6/15 od 21. januara 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 12/16

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ broj 82/15) nije u suprotnosti s odredbama čl. I/2, I/4, III/3.b) i III/5.a) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-11/15 od 6. aprila 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 33/16

Ustavni sud zaključuje da je prva rečenica člana 7. stav 1. Ustava Republike Srpske u dijelu „jezik bošnjačkog narodaˮ neutralna odredba koja ne određuje naziv jezika, već sadrži ustavno pravo konstitutivnog bošnjačkog naroda da, kao i svi konstitutivni narodi i Ostali koji se tako ne izjašnjavaju, jezik kojim govori nazove imenom kojim želi, što je u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Ustava Republike Srpske.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-7/15 od 26. maja 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 51/16

Ustavni sud zaključuje da odredba Potpoglavlja B člana 10.12 stav 2. u dijelu: „Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonuˮ i odredbe Poglavlja 20, Prelazne i završne odredbe člana 20.16 A stav 2. tač. a–j Izbornog zakona, nisu u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine zato što očigledno impliciraju da pravo na demokratsko odlučivanje isključivo legitimnim političkim predstavljanjem neće biti zasnovano na demokratskom izboru delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine onog konstitutivnog naroda koji predstavlja i čije interese zastupa, što je suprotno načelu konstitutivnosti, odnosno ravnopravnosti bilo kojeg od konstitutivnih naroda. Ustavni sud ocjenjuje da odredbe Potpoglavlja B čl. 10.10, 10.12 u preostalom dijelu, 10.15 i 10.16 Izbornog zakona nisu suprotne članu I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-23/14 od 1. decembra 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 1/17

Ustavni sud zaključuje da Odluka o raspisivanju republičkog referenduma broj 02/1-021-894/16 od 15. jula 2016. godine nije u saglasnosti sa čl. I/2. i VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine zato što je tom odlukom utvrđeno referendumsko pitanje o kojem već postoji konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda kao institucije Bosne i Hercegovine, a takvu odluku dužni su da poštuju svi organi i institucije javne vlasti. S obzirom na to, Ustavni sud zaključuje da se moraju poništiti i rezultati referenduma koji je proveden na osnovu Odluke o referendumu koja nije u saglasnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine i koji je proveden suprotno Odluci o privremenoj mjeri broj U-10/16 od 17. septembra 2016. godine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-10/16 od 1. decembra 2016. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 94/16

Ustavni sud zaključuje da su osporeni zakoni doneseni u skladu s odredbama čl. II/1. u vezi sa čl. II/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i članom 5. stav 1. tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije. Ustavni sud smatra da nisu postojale ustavne i zakonske prepreke ili prepreke iz poslovnika da se osporeni zakoni usvoje u Domu naroda Parlamenta FBiH. Također, Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućeno ostvarivanje prava na pokretanje mehanizma za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Dakle, Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućena jednakost u uživanju političkih prava, a u Domu naroda Parlamenta FBiH nije dat privilegiran položaj nijednom konstitutivnom narodu i Ostalima, odnosno ne postoji sistem koji rezervira sve javne položaje samo za pripadnike određenih grupa.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-17/16 od 19. januara 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 18/17, osporeni su svi zakoni i drugi opći akti usvojeni u Domu naroda Parlamenta FBiH nakon izbora 2014. godine zato što nakon izbora održanih 2014. godine Dom naroda Parlamenta FBiH nije konstituiran onako kako to propisuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 84. st. 2, 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne članu I/2. Ustava Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja jasnih razgraničenja u pogledu davanja imuniteta i apsolutno diskrecionog ovlaštenja prilikom davanja imuniteta, odnosno da su zbog nepreciznosti i neodređenosti osporene odredbe, same po sebi, suprotne načelu vladavine prava.

Ustavni sud zaključuje da je odredba člana 117. tačka d) Zakona o krivičnom postupku BiH suprotna članu I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što zakonodavac nije osigurao da će miješanje u ovo pravo biti u onoj mjeri u kojoj je strogo neophodno za očuvanje demokratskih institucija, odnosno nije osigurao razmjer između težine zadiranja u pravo privatnosti i legitimnog cilja koji se želi postići primjenom te posebne mjere.

Imajući u vidu da zakonodavac nije napravio bilo kakvu razliku između krivičnih djela na koja se produženje posebnih istražnih radnji ne treba odnositi, te da je pretpostavka iz posebno važnih razloga neprecizno određena i ne može poslužiti kao mjerilo te razlike, Ustavni sud nalazi da osporene odredbe člana 118. stav 3. Zakona o krivičnom postupku BiH u dijelu koji se odnosi na produženje posebnih istražnih radnji nisu u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 225. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne čl. I/2. i II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer ne zadovoljavaju načela vladavine prava, tj. zakonodavac nije vodio računa o pravima osumnjičenih i zaštiti prava oštećenih, čime je ugrozio pravičnost u istražnom postupku.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 226. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH suprotne članu I/2. Ustava jer utvrđivanjem neustavnosti odredbe člana 225. stav 2. Zakona zbog nedostatka mehanizma kojim bi se zaštitila prava osumnjičenih i oštećenih tokom istrage ne bi došlo do istinske zaštite njihovih prava ukoliko se istovremeno ta zaštita ne bi odnosila i na fazu od okončanja istrage do podizanja optužnice.

Ustavni sud zaključuje da odredbe člana 84. stav 5. Zakona o krivičnom postupku BiH nisu suprotne čl. I/2. i II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada podnositeljica zahtjeva niti jednim navodom ne obrazlaže zašto smatra da su ove osporene odredbe neustavne.

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 119. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 8. Evropske konvencije jer je zakonodavac osigurao da će miješanje u pravo pojedinca biti podvrgnuto djelotvornom nadzoru.

Ustavni sud zaključuje da odredbe člana 216. stav 2. Zakona o krivičnom postupku BiH nisu suprotne članu II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, članu 6. Evropske konvencije i članu 13. Evropske konvencije zato što je zakonodavac „okarakterizirao“ naredbu o provođenju istrage kao tužiočev interni i pripremni akt, a sama naredba o provođenju istrage u smislu Zakona ne proizvodi nikakve posljedice za osumnjičenog u pogledu ograničenja njegovih određenih prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-5/16 od 1. juna 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 49/17, ocjena ustavnosti niza odredbi Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Ustavni sud zaključuje da su odredbe člana 78. st. 3, 4. i 5. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine protivne odredbama člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 8. Evropske konvencije jer prilikom produženja važnosti naloga nije jasno propisan obim diskrecije dodijeljene predsjedniku Suda BiH, odnosno sudiji kojeg on ovlasti, s obzirom na to da se njegova diskrecija očituje u obliku neograničenih ovlaštenja kad tumači neodređene pravne termine „u opravdanim slučajevimaˮ i „kad je uvjeren da je nalog i dalje potrebanˮ i kada maksimalno trajanje ovih mjera isključivo zavisi od diskrecione odluke predsjednika Suda BiH, odnosno sudije kojeg on ovlasti, tako da ne jamče pojedincu odgovarajuću zaštitu od proizvoljnog miješanja u ustavna prava. Također, osporene odredbe ne osiguravaju da se mjere praćenja i pretresa neće uvoditi slučajno, neregularno ili bez propisnog i adekvatnog razmatranja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-21/16 od 1. juna 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 43/17

Ustavni sud zaključuje da odredba člana 114. stav (3) Zakona o policijskim službenicima nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine jer je neprecizna, nejasna i kao takva dopušta arbitrarnost u tumačenju i primjeni, te je suprotna načelu vladavine prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-6/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud smatra da osporeni zakon (Zakon o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine) ne stavlja u različit položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, pa tako ni srpski u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Stoga, Ustavni sud ne može da zaključi da osporeni zakon, koji se vezuje za 1. mart kao Dan nezavisnosti, stavlja Srbe u podređen i diskriminatorski položaj u odnosu na Hrvate i Bošnjake kao druga dva konstitutivna naroda.

Stoga, Ustavni sud zaključuje da osporeni zakon ne krši dio Preambule Ustava koji glasi: „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u zajednici s ostalima), i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovineˮ, član I/2. i član II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, zatim član 14. Evropske konvencije, član 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, kao ni član 1.1 i član 2. stav 1. tač. a), b), c), d) i e) Međunarodne konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-18/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud zaključuje da odredbe čl. 1, 2. i 3. Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine broj 9/95) nisu u suprotnosti sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa čl. 1.1, 2.a), b), c), d) i e) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-22/16 od 6. jula 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 57/17

Ustavni sud zaključuje da je osporeni član 3.15 Izbornog zakona („Službeni glasnik BiHˮ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) u skladu sa čl. I/2, II/1, II/2, II/3, II/4. i II/5. Ustava BiH, čl. 14. i 17. Evropske konvencije, čl. 25. i 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, članom 3. Protokola broj 1 i Protokolom broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 1. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-6/17 od 28. septembra 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 76/17

Ustavni sud zaključuje da je apsolutnom zabranom nošenja brade policijskim službenicima Granične policije BiH dok su u uniformi prekršeno pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantiranih članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Evropske konvencije budući da sporna mjera ne slijedi opće ciljeve propisane stavom 2. čl. 8. i 9. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-8/17 od 30. novembra 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 90/17, ocjena ustavnosti člana 1. stav 1. tačka 7. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o nošenju uniforme u dijelu koji glasi: „Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana.ˮ

Ustavni sud zaključuje da su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17) i Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiHˮ broj 91/17) u skladu sa čl. I/2, IV. i V/4. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-5/18 od 15. februara 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 20/18

Ustavni sud zaključuje da su odredbe čl. 63, 66, 67, 70, 71, 72. i 76. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, pravom na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu, te pravom na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-7/18 od 31. maja 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 47/18

Ustavni sud zaključuje da je član 20. tačka g) ZKPBiH u dijelu koji glasi: „Pod ovlaštenim službenim osobama smatraju se i stručni saradnici odnosno istražioci Tužilaštva BiH koji rade po ovlastima tužiocaˮ u skladu s načelom vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-15/18 od 29. novembra 2018. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 94/18

Odredbama čl. 48. i 48a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske nije povrijeđeno pravo na imovinu poljoprivrednih zadruga kada miješanjem, koje je u skladu sa zakonom i slijedi legitiman cilj, na poljoprivredne zadruge nije stavljen prekomjeran teret, odnosno kada je postignut proporcionalan odnos u potrebi zaštite prava zadruga s jedne strane i legitimnih interesa zajednice s druge strane.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-21/18 od 31. januara 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 12/19, pretvorba društvenog vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem na kojem postoji pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja u državnu imovinu

Član 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik RSˮ broj 113/16) nije u skladu sa članom I/2. Ustava BiH, članom II/4. Ustava BiH u vezi sa članom 1.1 i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom VI/5. Ustava BiH.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-2/18 od 28. marta 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 30/19

Odredba člana 395. stav 1. Zakona o parničnom postupku Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na Pravobranilaštvo, kao i odredba člana 395. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine u saglasnosti su s odredbama čl. I/2. i I/4. Ustava Bosne i Hercegovine i u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, te pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-16/18 od 28. marta 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 30/19

Ustavni sud zaključuje da osporena odredba (član 9. stav 7. Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju „Službeni glasnik Republike Srpskeˮ broj 47/17) ima značenje da licence izdate prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu od strane Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine zamjenjuju licence koje se izdaju prema Zakonu o prevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske od strane Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, dakle suprotno tumačenju podnosilaca zahtjeva da „licence koje izdaje Ministarstvo RS zamjenjuju licence izdate od državnog ministarstva, Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovineˮ. Prema tome, osporena odredba je u skladu sa članom III/1.h) i i) Ustava Bosne i Hercegovine kojim su utvrđene nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-5/19 od 4. oktobra 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 74/19

Ustavni sud zaključuje da osporena odredba člana 11. stav (2) Ustava RS, koja izuzetno propisuje izricanje smrtne kazne za najteža krivična djela, nije u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1. Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju, koja se odnosi na zabranu izricanja smrtne kazne u svim okolnostima, koji je Bosna i Hercegovina ratificirala i koji predstavlja pravno obavezujući akt za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući entitet Republika Srpska.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-7/19 od 4. oktobra 2019. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 73/19

Odredba člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojom je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske, protivna je čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-8/19 od 6. februara 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 16/20

Odredbe člana 2. tač. (11), (12), (20) i (21), člana 4, člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) alineja 1) i 2), člana 10, člana 15. stav (2), člana 24, člana 25. stav (4), člana 28. stav (3), člana 30. stav (1), člana 94. stav (4) i člana 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 54/19) nisu u skladu sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine zato što pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa treba regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou, jer su ta pitanja u isključivoj nadležnosti države BiH prema navedenim odredbama Ustava BiH.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-9/19 od 6. februara 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 16/20

Odredba člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja kojom je ponovno odložen učinak, odnosno stupanje na snagu zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna, „dostupna svima na koje se primjenjuje i da je za njih predvidiva, tj. dovoljno precizna da oni mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i obaveze do stepena koji je razuman u datim okolnostima, kako bi se prema njima mogli ponašati“, u skladu je s principom vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-2/20 od 26. novembra 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 80/20

Ustavni sud zaključuje da je druga rečenica stava 1. člana 109. Zakona o krivičnom postupku u vezi sa stavom 3. suprotna članu II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i članu 8. Evropske konvencije. Osim toga Ustavni sud zaključuje i da je stav 2. člana 109. Zakona o krivičnom postupku, u odnosu na to što se odnosi i na druga lica, suprotan članu II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i članu 8. Evropske konvencije. Ustavni sud također zaključuje da prva rečenica stava 1. i stav 2. člana 109. Zakona (u odnosu na osumnjičene/optužene) nisu suprotni članu II/3.b) i f) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 3. i 8. Evropske konvencije, kako ih tumači i primjenjuje Evropski sud.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-5/16 od 26. marta 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/21, osporene odredbe propisuju mogućnost tjelesnog pregleda, odnosno medicinske intervencije na osumnjičenom/optuženom bez njegovog pristanka (član 109. stav 1. prva rečenica i stav 2. Zakona), te propisuju tjelesni pregled i medicinske intervencije na drugim licima (član 109. stav 1. druga rečenica i stav 2. Zakona)

Ustavni sud zaključuje da osporene odredbe (čl. 324, 325, 325a, 326. i 329) Zakona o stvarnim pravima reguliraju pitanja pretvorbe društvenog/državnog vlasništva koje nije pod zabranom raspolaganja i da u tom smislu nisu suprotne odredbama čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava BiH na koje su se pozvali podnosioci zahtjeva i prema kojima je u isključivoj nadležnosti BiH da regulira pitanja državne imovine koja je pod zabranom raspolaganja, tj. imovine koja je pripala Bosni i Hercegovini na osnovu Međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije i imovine na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša SRBiH, do donošenja odgovarajućih propisa o konačnoj raspodjeli, te da Republika Srpska ima nadležnost da regulira pretvorbu društvene/državne imovine koja nije obuhvaćena Zakonom o zabrani raspolaganja u skladu s prelaznim odredbama Zakona o stvarnim pravima.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-4/20 od 26. marta 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 22/21

Odredbe člana 15. tačka 16. i člana 31. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18) nisu suprotne čl. I/1, I/2, I/7.e), III/1.a), III/2.b), III/3.b) i V/3.a), c) i d) Ustava Bosne i Hercegovine, zato što se ne može zaključiti da se tim odredbama preuzima nadležnost Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija kao segmentu vanjske politike koja je u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, kao ni u pitanju zaštite državljana Bosne i Hercegovine u inozemstvu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-14/20 od 26. marta 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/21

Odredbe člana 8. st. 2, 3, 4, 5. i 6, člana 8a, te člana 32. stav 3. tačka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH kompatibilne su sa članom I/2, II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s pravom na slobodu kretanja i prebivališta, budući da je osporenim odredbama jasno reguliran širok spektar dokaza koji su razumni i objektivni za prijavu prebivališta, koji su propisani u javnom interesu i imaju legitimni cilj, kao i „dodatnih“ dokaza u postupku provjere prijavljenih državljana s evidentiranim prebivalištem, a što je obaveza nadležnog organa, te se jednako primjenjuju na sve građane Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-1/21 od 26. maja 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 36/21 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 23/04) saglasan je sa članom I/6. Ustava Bosne i Hercegovine jer propisuje isticanje zastave i odgovornost za nepoštovanje pojedinih zakonskih odredbi, što je u isključivoj nadležnosti Parlamentarne skupštine, a ne utvrđuje koje će i kakve simbole imati Bosna i Hercegovina, što je zajednička nadležnost Parlamentarne skupštine i Predsjedništva. Dakle, nakon što je Parlamentarna skupština usvojila ovaj zakon, suprotno tvrdnji podnosioca zahtjeva, nije potrebno da ga potvrdi Predsjedništvo, u smislu člana I/6. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-11/19 od 15. jula 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 49/21

Odlučujući o zahtjevu Ustavom BiH ovlaštenog podnosioca za rješenje spora po Ustavu BiH između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska, Ustavni sud je zaključio da postoji spor u vezi s odlukama o koncesijama u pogledu koncesionog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijela Republika Srpska. Prema Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine, ovaj spor treba da riješi Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 16/20 od 15. jula 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 49/21

Ustavni sud zaključuje da osporene odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine, zato što se pitanja koja se odnose na utvrđivanje vlasničkog statusa državne imovine, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa, trebaju regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou, jer su ta pitanja u isključivoj nadležnosti države BiH prema navedenim odredbama Ustava BiH.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-4/21 od 23. septembra 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 63/21

Ustavni sud zaključuje da Federalno ministarstvo kao entitetski organ u postupku odlučivanja o zahtjevu za stjecanje državljanstva BiH/FBiH nije postupilo proizvoljno kada je odbilo zahtjev A. G. iz Arapske Republike Egipat jer je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja ocijenjeno da A. G. kao tražilac državljanstva BiH/FBiH ne ispunjava uvjete propisane u članu 10. Zakona o državljanstvu BiH i članu 9. Zakona o državljanstvu FBiH za stjecanje državljanstva olakšanom naturalizacijom, i da, u smislu člana 9. stav 2. Zakona o državljanstvu BiH i člana 8. stav 2. Zakona o državljanstvu FBiH, predstavlja prijetnju po sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-8/21 od 23. septembra 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 63/21

Apsolutnom zabranom nošenja brade vojnicima Oružanih snaga BiH dok su u službi i u uniformi, prekršeni su pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantirani članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Evropske konvencije budući da sporna mjera ne slijedi opće ciljeve propisane stavom 2. čl. 8. i 9. Evropske konvencije. Odredbe člana 12. st. (2) i (4) Pravila službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine broj 06-02-3-4958/12 od 28. decembra 2012. godine, koje je podnosilac zahtjeva osporio, krše odredbe člana II/3.f) i g) i čl. 8. i 9. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-9/21 od 2. decembra 2021. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 76/21, slijedi praksu iz Odluke broj U-8/17

Tačke 17, 18, 19. i 20. Deklaracije o ustavnim principima, tač. 4. i 5. Zaključaka u vezi s Informacijom o pravosudnim institucijama BiH od 10. decembra 2021. godine; tač. 4. i 5. Zaključaka u vezi s Informacijom o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti od 10. decembra 2021. godine, tač. 5. i 6. Zaključaka u vezi s Informacijom o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja od 10. decembra 2021. godine, te tač. 2. i 3. Zaključaka u vezi s Informacijom o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH od 10. decembra 2021. godine suprotne su čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-2/22 od 26. maja 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 43/22, postojanje spora između države i entiteta u vezi s aktima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske

Imajući u vidu nesporan sadržaj osporenog Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a kojim je primjena Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH zabranjena u Republici Srpskoj, te je organima Republike Srpske zabranjeno da u provedbi ovog zakona sarađuju s organima Bosne i Hercegovine, kao i nespornu praksu Ustavnog suda, jasno je da u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se mogla opravdati ustavnost osporenog zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Prema principu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni poštovati zakone na nivou Bosne i Hercegovine. Kako je ranije rečeno, Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH ima se smatrati zakonom Bosne i Hercegovine. Osim toga, prema članu III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni poštovati odluke institucija Bosne i Hercegovine. Prethodno je rečeno da je visoki predstavnik donošenjem Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH supstituirao domaće institucije. U konkretnom slučaju supstituirana institucija je Parlamentarna skupština BiH, umjesto koje je visoki predstavnik donio navedeni zakon. Dakle, navedeni zakon, osim što se smatra zakonom Bosne i Hercegovine, smatra se i odlukom institucija Bosne i Hercegovine. Sve navedeno u vezi sa Zakonom o dopuni Krivičnog zakona BiH i čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine prekršeno je donošenjem osporenog zakona.       
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-15/21 od 14. jula 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 51/22

Ustavni sud zaključuje kako je Republika Srpska donijela sporni Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/22) protivno čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u reguliranju pitanja nepokretne „državne imovine“ iz spornog zakona. Zbog ovih razloga, sporni zakon je u cijelosti protivustavan.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-10/22 od 22. septembra 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 68/22

Zakon o lijekovima Republike Srpske i Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske, koje je donijela Narodna skupština, nisu u skladu sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud smatra da u Ustavu BiH ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su osporeni zakoni, koje je donijela Narodna skupština, ustavni. Prema principu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni poštovati zakone na nivou Bosne i Hercegovine, a prema članu III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, entiteti su dužni poštovati odluke institucija Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-17/22 od 1. i 2. decembra 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 84/22

Član 14. u vezi sa članom 9. stav 1. tač. (c), (f) i (l) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (koji propisuje uvjete za povrat državljanstva) u saglasnosti je sa čl. I/7.b) i II/5. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-19/22 od 19. januara 2023. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 10/23

Član 5. stav 1. tačka a) Zakona o zastavi BiH u dijelu koji glasi: zajedničkih Institucija ili institucija kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom III/1. Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-23/22 od 19. januara 2023. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 11/23

Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 79/22 i 80/22) i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22), koje je nametnuo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu odlukama br. 06/22 i 07/22 od 2. oktobra 2022. godine, u skladu su sa sa čl. I/2, II/2, II/4. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, čl. 5. i 7. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-27/22 od 23. marta 2023. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/23, zahtjevom su pokrenuta sljedeća pitanja: a) stabilnost izbornog sistema, b) izbor i uloga Doma naroda Parlamenta FBiH, c) izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH i d) poštovanje principa pravne sigurnosti

Osporene pravne odredbe iz člana 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju Republike Srpske, člana 140. Zakona o osnovnom vaspitanju Republike Srpske i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju Republike Srpske u dijelu u kojem se propisuje Svetosavska nagrada, u skladu su s principom konstitutivnosti naroda iz Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, kao i sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2. a) i c) Konvencije o uklanjanju rasne diskriminacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-29/22 od 23. marta 2023. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 29/23

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.