Neovlašteni podnosilac

Spor pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti samo ovlašteni subjekti iz člana VI/3.a). Iz teksta spomenutog člana proizlazi da Federalno ministarstvo nije ovlašteni subjekt koji može pokrenuti spor pred Ustavnim sudom u skladu sa članom VI/3.a).
• Odluka o dopustivosti broj U-66/02 od 30. januara 2004. godine, stav 9, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 11/04

Iz odredbe člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine proizlazi da udruženje nije subjekt koji može pokrenuti spor za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom.
• Odluka broj U-67/02 od 27. juna 2003. godine, stav 4, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 30/03;
• Odluka broj U-69/02 od 25. jula 2003. godine, stav 5, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 39/03;
• Odluka broj U-71/02 od 27. juna 2003. godine, stav 4, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 25/03;
• Odluka broj U-6/03 od 24. oktobra 2003. godine, stav 9.

Podnosioci zahtjeva ne ispunjavaju uvjete u smislu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine s obzirom na to da se nakon odustajanja od zahtjeva za ocjenu ustavnosti (dva člana) radi o devet članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, dakle u smislu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine ne radi se o jednoj četvrtini članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, konkretno Predstavničkog doma koji se sastoji od 42 člana koja imaju pravo pokrenuti spor ove vrste pred Ustavnim sudom. Slijedi da je zahtjev podnosilaca zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 16/16) nedopušten u smislu člana 19. stav (1) tačka c) Pravila Ustavnog suda jer ga je podnijelo neovlašteno lice.
• Odluka broj U-20/18 od 10. januara 2019. godine, stav 5.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.