Kažnjavanje samo na osnovu zakona

Ustavni sud smatra da su sudovi primijenili zakon koji je za apelanta blaži, te da u konkretnom slučaju nema kršenja apelantovih prava iz člana 7. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-114/02 od 27. oktobra 2004. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 60/04, pitanje primjene blažeg zakona na krivično djelo zloupotrebe položaja

Neosnovan je apelantov navod da je postupak vođen i on optužen za „produženo krivično djelo" koje, kao takvo, nije bilo propisano u Krivičnom zakonu jer ovakva primjena zakona predstavlja povoljnost za optuženog. Da nema tog instituta optuženom bi bilo suđeno za svaku od učinjenih krivičnopravnih radnji i za svaku od tih radnji bi mu bile utvrđene posebne kazne, pa bi mu po tome, uz primjenu odredbi o stjecanju krivičnih djela, bila izrečena jedinstvena kazna, što je za optuženog nesumnjivo nepovoljnije nego u slučaju kada se primjenjuje institut produženog krivičnog djela, te kada mu se sudi i utvrđuje kazna propisana za jedno djelo.
• Odluka o meritumu broj AP-86/05 od 13. oktobra 2005. godine, st. 59. i 60, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06

Nije povrijeđeno apelantovo pravo iz člana 7. Evropske konvencije jer je krivično djelo trgovine ljudima trajno krivično djelo, čije izvršenje je počelo prije stupanja na snagu novog KZBiH kojim je to djelo propisano, a čije izvršenje i posljedice kontinuirano traju i nakon stupanja na snagu tog zakona.
• Odluka o meritumu broj AP-3388/06 od 17. marta 2009. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, nema povrede člana 7. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da nema povrede člana 7. stav 1. Evropske konvencije kada su apelanti proglašeni krivim za produženo krivično djelo porezne utaje koje je, kao takvo, najprije bilo propisano zakonom entiteta, a kasnije i zakonom BiH, te je u konkretnom slučaju primijenjen zakon BiH budući da su apelanti nastavili vršiti isto krivično djelo i nakon stupanja na snagu zakona BiH, te su mogli pretpostaviti da nastavljanje njihovog ponašanja nakon stupanja na snagu zakona BiH (1. marta 2003. godine) nosi rizik da budu osuđeni za produženo krivično djelo prema odredbama zakona koje su bile na snazi u vrijeme kada su počinili posljednju radnju izvršenja. Također, nema povrede člana 7. stav 1. Evropske konvencije kada su redovni sudovi utvrdili da su apelanti odgovorni za krivičnopravne radnje kojim su ostvareni elementi bića krivičnih djela porezne utaje i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a navedena krivična djela su „bila propisana zakonom" u vrijeme izvršenja i apelanti su iz sadržaja zakonskih odredbi mogli shvatiti koje krivične radnje i propusti su ih mogli učiniti krivično odgovornim.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3133/11 od 27. marta 2015. godine, stav 59, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/15, krivični postupak, produženo krivično djelo, nema povrede člana 7. Evropske konvencije

Povrijeđeno je apelantovo ustavno pravo iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije jer je u konkretnom slučaju primjena Krivičnog zakonika kojim je odbijen apelantov zahtjev za zamjenu kazne zatvora (koja mu je izrečena za krivično djelo prema ranije važećem KZ-u) novčanom kaznom bila na apelantovu štetu, te je utjecala na samu „kaznu", a ne na njeno izvršenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1498/18 od 23. aprila 2018. godine, stav 34, krivični postupak, zamjena kazne zatvora novčanom kaznom, povrede člana 7. Evropske konvencije

Prekršeno je apelantovo ustavno pravo iz člana II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. stav 1. Evropske konvencije jer je primjena Krivičnog zakonika RS bila na apelantovu štetu u pogledu izricanja sankcije s obzirom na to da je ranije važeći KZ propisivao mogućnost da za predmetno krivično djelo bude izrečena novčana kazna ili kazna zatvora, te što je sadržavao odredbe prema kojim se pravomoćno izrečena kazna zatvora u trajanju do šest mjeseci može zamijeniti novčanom kaznom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1/18 od 17. decembra 2018. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/20, krivični postupak, mogućnost zamjene kazne zatvora novčanom kaznom, povreda člana 7. Evropske konvencije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.