135. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 135. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 1220/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na život zbog propusta javne vlasti da postupi u skladu sa zahtjevom ažurnosti i razumne djelotvornosti, odnosno djelotvornosti u provođenju istrage povodom događaja u kojem je apelantov otac povrijeđen od kojih povreda je kasnije podlegao. Istraga nije završena ni nakon 22 godine poslije događaja.

AP 2044/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na odbranu u vezi s pravom na ravnopravnost strana u postupku, jer apelant u krivičnom postupku koji je vođen protiv njega, zbog krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora do 10 godina, nije imao izabranog branioca, niti mu je sudija postavio branioca koji bi ga zastupao do pravomoćnosti presude iako je za navedeno krivično djelo zakonom propisana obavezna odbrana.

AP 3040/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na poštivanje privatnog i porodičnog života zbog odbijanja zahtjeva apelanata za priznavanje potpunog usvojenja između apelantice i apelanta u situaciji kada između njih niz godina postoje de facto bliski porodični odnosi koji su u najboljem apelantovom interesu, odnosno njegovom daljnjem razvoju i integraciji u apelanticinu porodicu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ujedno obavještavamo da je predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić  dobio obavijest predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Roberta Spana da je za novog međunarodnog sudiju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine imenovao Ledi Bianku, a u skladu sa članom VI/1.a) Ustava Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.