Dnevni red 146. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14, 47/23 i 41/24),
zakazujem

146. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 11. juli 2024. godine
s početkom u 10 sati


Dnevni red:

I    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 144. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 30. maja 2024. godine

2.    Zapisnik sa 145. elektronske plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 19. juna 2024. godine

II    Razmatranje U predmeta

1.   U-3-24
Zahtjev Kemala Ademovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 89/23 i 100/23)

2.   U-6-24
Zahtjev 13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska zbog donošenja Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu RS koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom („Službeni glasnik RS“ broj 114/23)

III   Memorandumi o preispitivanju

1.    AP-2440/20

2.    AP-4755/22

3.    AP-4756/22

IV    Odluke o meritumu

1.    AP-1795-21 (Emela Kapidžija)
2.    AP-2758-21 (S. M.)
3.    AP-4402-21 (Elektrodistribucija Tuzla)
4.    AP-789-22 (Suad Srna)
5.    AP-940-22 (Muamer Dedović)
6.    AP-3993-22 („Face“ d.o.o. Sarajevo)
7.    AP-2553-23 (Mile Vučković)
8.    AP-2679-23 (S. Š.)
9.    AP-2826-23 (Ivica Mišković)
10.    AP-2951-23 (A. V.)
11.    AP-3260-23 (Tomislav Vidaković)
12.    AP-3411-23 (Dragan Gajić)
13.    AP-3579-23 (Nataša Stojnić)
14.    AP-3873-23 (Zejd Perenda)
15.    AP-4091-23 (Nedim Uzunović)
16.    AP-4260-23 (A. Č)
17.    AP-4697-23 (Miroslav Janjić)
18.    AP-4810-23 (Sedina Rujović)
19.    AP-4922-23 (IAB Engineering - IAB Inžinjering d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje)
20.    AP-5037-23 (A. H.)
21.    AP-5038-23 (Miloš Živković)
22.    AP-304-24 (M. R.)
23.    AP-1079-24 (Marko Bošnjak)
24.    AP-1730-24 (Jasminko Dugonjić)

V    Odluke o dopustivosti – prima facie

VI   Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VII  Odluke o obustavi postupka

VIII  Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

IX   Odluka o stalnim komisijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

X    Odluka o ocjenama i mjerama imenovanih osoba u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH za period januar-juni 2024. godine

XI   Odluka o Planu kadrova za 2025. godinu

XII  Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Seada Palavrić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.