Како поднијети апелацију?

Апелација упућена Уставном суду шаље се поштом или се предаје непосредно Уставном суду.

Под одређеним условима апелација и други поднесци могу се доставити и електронски, путем e-maila. Више информација о електронској комуникацији можете пронаћи на интернет страници Уставног суда у дијелу Е-комуникација.

У прилогу апелације доставите копију оспорене одлуке/пресуде, као и одлуке/пресуде које су донесене у предметном поступку.

Апелација и прилози се предају/достављају искључиво у једном примјерку. Због скенирања докумената, потребно је да се достављени документи не спајају и не копирају обострано. Сви остали прилози достављају се искључиво на захтјев Уставног суда БиХ.

Уз апелацију не достављајте оригинале докумената јер ће они након протека одређеног времена бити уништени. Уставни суд нема обавезу враћања оригиналних докумената достављених уз апелацију.

Апелација се обавезно подноси на посебном обрасцу доступном у Уставном суду или на интернет страници Уставног суда. Апелација се обавезно подноси у тексту који је електронски или механографски обрађен (чл. 20 и 21 Правила).