Јавни оглас за радна мјеста Преводиоца и Стручног сарадника за материјално-финансијске послове

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-1007/23 од 9. новембра 2023. године и Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за материјално-финансијске послове број СУ-06-1008/23 од 9. новембра 2023. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радних мјеста

-    Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на одређено вријеме (у трајанју од 4 мјесеца, уз могућност продужења до 1 године)
-    Стручни сарадник за материјално-финансијске послове, 1 (један) извршилац на одређено вријеме (у трајанју од 4 мјесеца, уз могућност продужења до 1 године)

Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине

Опис послова: преводи материјале за пленарне сједнице Уставног суда као и друге акте за потребе Кабинета предсједника, Одјељења за уставносудску праксу, те осталих одјела у Секретаријату Уставног суда; обавља превођење праксе Европског суда за људска права, материјала везаних за сарадњу Уставног суда с Венецијанском комисијом; обавља превођење кореспонденције, саопштења, те осталих материјала за Кабинет предсједника с енглеског језика на језике народа Босне и Херцеговине и обратно; одговоран је за тачност превода; обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски или филолошки факултет, одсјек за енглески језик, најмање једна година радног искуства на пословима превођења, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат који има и знање француског језика, односно знање правног енглеског језика.

Стручни сарадник за материјално-финансијске послове

Опис послова: припрема и обрађује рачуноводствено-књиговодствену и другу документацију; врши унос финансијске документације у информациони систем финансијског управљања; врши унос обрачунатих трошкова службеног путовања и креира фактуре на основу путног налога у ИСФУ (стварање обавезе); израђује обрачун плата и накнада запосленика, обрачун по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о дјелу и врши унос у информациони систем финансијског управљања; припрема и израђује пријаву података о оствареној плати, накнадама плате и стажу осигурања; подноси и овјерава спецификације, уговоре и другу документацију надлежној пореској  управи; спроводи процедуру рефундирања боловања код надлежних здравствених институција; врши израду и издавање наруџбеница; води помоћну књигу путних налога; врши обрачун трошкова службеног путовања; прави седмични/мјесечни преглед службених путовања; води помоћну књигу улазних рачуна (КУФ); припрема ликвидну документацију, контролише материјалну и формалну исправност докумената плаћања и доставља их на књижење; припрема документацију за обрачун плата, накнада и осталих материјалних права запослених; контролише материјалну и формалну исправност докумената и доставља их на потпис овлашћеном лицу; води евиденцију и књиговодство основних средстава и ситног инвентара, обрачунава амортизацију; усклађује аналитику и синтетику у Главној књизи трезора; учествује у припреми података за све врсте анализа и информација; прати законске и друге прописе из дјелокруга свог рада; обавља и друге послове по налогу шефа Финансијског одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, економски факултет, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

Предност има кандидат с познавањем рада у посебним рачуноводственим програмима.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова. Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству.

Стручни сарадник за материјално-финансијске послове

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству.

Сви приложени документи морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који буду изабрани дужни су да прије заснивања радног односа доставе увјерење да против њих није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, љекарско увјерење да су физички и психички способни за обављање послова наведених радних мјеста и увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци. Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управногиспита могу се пријавити на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су га накнадно положити.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас је отворен 10 (десет) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 10. новембра 2023. године. Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

1. Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине

2. Стручни сарадник за материјално-финансијске послове

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.