Јавни оглас за радно мјесто Преводиоца

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста преводилац за симултано превођење у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-320/24 од 14. марта 2024. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радног мјеста

  • Преводилац за симултано превођење у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

Опис послова: преводилац за симултано превођење преводи с енглеског језика на службене језике у Босни и Херцеговини и обратно на пленарним сједницама Уставног суда, на јавним расправама, као и на свим осталим сједницама и састанцима за које је потребно обезбиједити консекутивно, симултано и chuchotage превођење приликом службених посјета Уставном суду, те службених путовања предсједника и судија Уставног суда ради учешћа на разним конференцијама, стручним и научним скуповима; обавља превођење материјала за пленарне сједнице, као и других аката за потребе Кабинета предсједника, Одјељења за уставносудску праксу, те осталих одјела у Секретаријату Уставног суда; преводи праксу Европског суда за људска права, материјале везане за сарадњу Уставног суда с Венецијанском комисијом; преводи кореспонденцију, саопштења, те остале материјале за Кабинет предсједника; одговоран је за тачност и квалитет превода; обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски или филолошки факултет, одсјек за енглески језик, најмање двије године радног искуства на пословима превођења, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност  има кандидат који је радио најмање годину дана на пословима симултаног превођења, односно знање правног енглеског језика.

Напомена:
Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:
Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • увјерење о положеном стручном управном испиту,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству,
  • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста. Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу се пријавити на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос испунити тражени услов.

Процедура избора:
Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог дијела.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:
Јавни оглас је отворен 10 (десет)  дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 19. марта 2024. године.

Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине
Пријава на јавни оглас за радно мјесто
Преводилац за симултано превођење у Уставном суду Босне и Херцеговине
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.